TT? Mi?n ??ng 2 ??ng d?ng KHCN trong QLVH l??i TT?

22/11/2020 | T? c?ng ngh? cao (CNC) thu?c Truy?n t?i ?i?n (TT?) Mi?n ??ng 2 ???c thành l?p ngày 17/8/2020 theo Quy?t ??nh s? 7385/Q?-PTC4 ngày 14/8/2020. Nhan l??c chu? yê?u là cán b?, k? s? c?a ??i TT? Bù ??ng. K? t? ngày thành l?p, T? CNC ?? tích c?c ch? ??ng áp d?ng KHCN vào c?ng tác qua?n ly? va?n ha?nh...

PTC3: Hoàn thành d? án m? r?ng ng?n l? 110 kV t?i TBA 220 kV Phan Thi?t

24/11/2020 | Quy tắc tác động đĩa Vào lúc 18h00 ngày 20/11/2020 t?i Tr?m bi?n áp 220 kV Phan Thi?t (tr?c thu?c Truy?n t?i ?i?n Bình Thu?n, C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 3), C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 3 (PTC3) ?? ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan t? ch?c nghi?m thu k? thu?t, ?óng ?i?n ng?n l? 177, qua ?ó hoàn thành d? án “M? r?ng ng?n l?...

CPMB ?óng ?i?n tr?m bi?n áp 220kV Van Phong

22/11/2020 | Quy tắc tác động đĩa Vào lúc 01h19’ ngày 22/11/2020 t?? tr?m bi?n áp (TBA) 220kV Van Phong, Ban qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB) ?? ph?i h?p cùng các ??n v? liên quan ?óng ?i?n ??a vào v?n hành TBA 220kV Van Phong.

Ch? t?ch H?TV EVNNPT h?p ki?m ?i?m ti?n ?? ?Z 500kV D?c S?i – Pleiku 2

22/11/2020 | Quy tắc tác động đĩa Ngày 20/11/2020 t?i Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB), ?ng Nguy?n Tu?n Tùng – Ch? t?ch H?i ??ng thành viên (H?TV) T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?iên Qu?c gia (EVNNPT) ?? ch? trì cu?c h?p ki?m ?i?m ti?n ?? ???ng day (?Z) 500kV m?ch 3 D?c S?i - Pleiku 2.

V?n hành

V?n hành

??u t?

??u t?

Quan h? qu?c t?

Quan h? qu?c t?

L?ch s? ki?n

L?ch s? ki?n

Ch? t?ch H?TV EVNNPT làm vi?c v?i ??i s? Th?y ?i?n

28/09/2020 | Quy tắc tác động đĩa Ngày 24/9/2020, Ch? t?ch H?i ??ng thành viên T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) – ?ng Nguy?n Tu?n Tùng ?? có bu?i làm vi?c v?i ??i s? Th?y ?i?n – bà Ann M?we cùng v?i các cán b? th??ng m?i c?a ??i s? quán Th?y ?i?n t?i tr? s? EVNNPT.