2,53 T? ??ng ?? ???c C?ng ?oàn các c?p c?a EVNNPT dành cho các ho?t ??ng an sinh x? h?i, thi?n nguy?n và ??n ?n ?áp ngh?a trên toàn qu?c n?m 2018.

6 Nhà “Mái ?m C?ng ?oàn” ?? ???c trao cho 6 gia ?ình ?oàn viên c?ng ?oàn, ng??i lao ??ng c?a EVNNPT n?m 2018.

100%Quy tắc tác động đĩa CNVCL? trong EVNNPT ???c ?óng BHXH, BHYT, BHTN; ???c khám s?c kh?e ??nh k? và ???c ?i tham quan, ngh? mát, ?i?u d??ng.

2,42Quy tắc tác động đĩa Là t?ng c?ng su?t các dàn n?ng l??ng m?t tr?i (MWp) ?ang ???c EVNNPT tri?n khai l?p ??t trên mái nhà các phòng ?i?u khi?n c?a 101 tr?m bi?n áp 220 - 500 kV.

217 Sáng ki?n c?i ti?n k? thu?t ???c EVNNPT xét duy?t c?ng nh?n n?m 2018.

EVNNPT vì con ng??i

Chúng t?i nh?n m?nh tính nhan v?n trong t?ng khía c?nh ho?t ??ng c?a mình

EVNNPT vì x? h?i

Quy tắc tác động đĩaChúng t?i phát tri?n cùng v?i s? phát tri?n c?a c?ng ??ng ??a ph??ng

EVNNPT vì m?i tr??ng

Chúng t?i gìn gi? tài nguyên thiên nhiên và các giá tr? c?a m?i tr??ng s?ng trong t?ng quy?t ??nh ??u t?, t?ng gi?i pháp c?ng ngh?