V?n hành H? th?ng truy?n t?i ?i?n

Hi?n ??i hóa ?? ??m b?o an ninh n?ng l??ng cho phát tri?n b?n v?ng

Chu?n b? v?n hành th??ng m?i Nhà máy nhi?t ?i?n Nghi S?n 1 (24/10/2013). Sau h?n 3 n?m thi c?ng bám sát m?c ti?n ?? ?? ra, hi?n nay, Nhà máy nhi?t ?i?n Nghi S?n 1 ?ang trong giai ?o?n ch?y th? và ti?n g?n ??n m?c v?n hành th??ng m?i.

Quy tắc tác động đĩaC?n c? Lu?t ?i?n l?c ngày 03 tháng 12 n?m 2004 và Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t ?i?n l?c ngày 20 tháng 11 n?m 2012; Theo ?? ngh? c?a B? tr??ng B? C?ng Th??ng, Chính ph? ban hành Ngh? ??nh quy ??nh chi ti?t thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t ?i?n l?c v? an toàn ?i?n.

Ngh? ??nh này quy ??nh chi ti?t thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t ?i?n l?c v? an toàn ?i?n, bao g?m: An toàn trong phát ?i?n, truy?n t?i ?i?n, phan ph?i ?i?n, s? d?ng ?i?n trong s?n xu?t

T?o l?p h? th?ng truy?n t?i ?i?n qu?c gia
??ng b? - Hi?n ??i - Th?ng minhC?ng b? Th?ng tin

“ Trách nhi?m gi?i trình cao c?a doanh nghi?p hàng ??u trong truy?n t?i ?i?n, Minh b?ch và k?p th?i th? hi?n tính chuyên nghi?p và trách nhi?m ”