T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) là doanh nghi?p nhà n??c duy nh?t có nhi?m v? phát tri?n và v?n hành h? th?ng truy?n t?i ?i?n trên toàn qu?c liên t?c, an toàn, ?n ??nh cho các ho?t ??ng kinh t?, chính tr?, x? h?i, an ninh, qu?c phòng và th? tr??ng ?i?n Vi?t Nam.

EVNNPT cam k?t trách nhi?m t?i ?a c?a mình v?i qu?c gia và t?ng khách hàng, lu?n tuan th? các quy ??nh c?a nhà n??c, chu?n m?c qu?c gia và qu?c t?, minh b?ch trong m?i ho?t ??ng, ??m b?o ch?t l??ng d?ch v? cao nh?t, h??ng t?i hi?u qu? kinh t?, x? h?i và m?i tr??ng, v?i s? ph?c v? c?a m?t t?p th? ?oàn k?t có ni?m tin và s? t?n tam trong c?ng vi?c.

Quy tắc tác động đĩa EVNNPT hi?n t?i là m?t trong các doanh nghi?p truy?n t?i ?i?n chuyên nghi?p hàng ??u trong khu v?c ASEAN, và ?ang chu?n b? nh?ng b??c ti?n m?nh m? trong c?ng ngh? và qu?n ly ?? tr? thành doanh nghi?p truy?n t?i ?i?n tiên ti?n trong khu v?c chau á và trên th? gi?i.

Ngành, ngh? kinh doanh chính

Ho?t ??ng truy?n t?i ?i?n theo gi?y phép ho?t ??ng ?i?n l?c

Quy tắc tác động đĩaQu?n ly v?n hành, s?a ch?a, thí nghi?m l??i ?i?n

Quy tắc tác động đĩa??u t? phát tri?n l??i ?i?n truy?n t?i

Quy tắc tác động đĩaHo?t ??ng t? ??ng hóa và ?i?u khi?n

?ào t?o và phát tri?n ngu?n nhan l?c v? qu?n ly v?n hành, s?a ch?a l??i ?i?n

T? v?n ??u t? xay d?ng, t? v?n qu?n ly d? án, t? v?n giám sát thi c?ng các c?ng trình l??i ?i?n, các c?ng trình vi?n th?ng và c?ng ngh? th?ng tin.

Ngành, ngh? liên quan

Xay d?ng, l?p ??t các c?ng trình l??i ?i?n

S?n xu?t thi?t b? l??i ?i?n, thi?t b? vi?n th?ng và c?ng ngh? th?ng tin

Quy tắc tác động đĩaXu?t nh?p kh?u, kinh doanh v?t t?, thi?t b? l??i ?i?n, thi?t b? vi?n th?ng và c?ng ngh? th?ng tin

Xay l?p, giám sát l?p ??t thi?t b? vi?n th?ng và c?ng ngh? th?ng tin

Quy tắc tác động đĩaQu?n ly, v?n hành, s?a ch?a h? th?ng th?ng tin vi?n th?ng n?i b?

Quy tắc tác động đĩaKinh doanh d?ch v? c?ng ngh? th?ng tin

Quy tắc tác động đĩaV?n t?i th?y b? ph?c v? s?n xu?t kinh doanh

Cho thuê máy móc, thi?t b? và ?? dùng h?u hình khác

Ho?t ??ng c?a các c? s? ?i?u d??ng

Quy tắc tác động đĩaCho thuê v?n phòng

??n tháng 2/2019

EVNNPT qu?n ly và v?n hành t?ng c?ng

24.950,03 km

7.827,34 km ?Z 500 kV
17.122,69 km ?Z 220 kV
30 TBA 500 kV
Quy tắc tác động đĩa 123 TBA 220 kV

h?n7.800

Quy tắc tác động đĩa cán b?, k? s?, c?ng nhan lành ngh?

Quy tắc tác động đĩa??n tháng 2/2019, EVNNPT qu?n ly v?n hành t?ng s? 24.950,03 km ???ng day (bao g?m 7.827,34 km ?Z 500 kV và 17.122,69 km ?Z 220 kV), t?ng 2,26 l?n so v?i ngày ??u thành l?p T?ng c?ng ty; qu?n ly v?n hành 153 tr?m bi?n áp (g?m 30 TBA 500 kV và 123 TBA 220 kV) v?i t?ng dung l??ng MBA là 91.256 MVA, t?ng 2,47 l?n v? s? TBA và t?ng 4,31 l?n v? t?ng dung l??ng so v?i ngày ??u thành l?p. H? th?ng truy?n t?i ?i?n Qu?c gia ?? v??n t?i t?t c? các t?nh, thành ph? trong c? n??c và k?t n?i v?i l??i truy?n t?i ?i?n c?a các n??c trong khu v?c v?i c?ng ngh? ngày càng hi?n ??i nh? ???ng day nhi?u m?ch, nhi?u c?p ?i?n áp, cáp ng?m 220 kV, tr?m GIS 220 kV, tr?m bi?n áp kh?ng ng??i tr?c, h? th?ng ?i?u khi?n tích h?p b?ng máy tính, thi?t b? ??nh v? s? c?, giám sát d?u online, h? th?ng SCADA,… T?i nay, v? quy m? h? th?ng ?i?n truy?n t?i c?a EVNNPT ??ng th? 3 trong các n??c ASEAN và ??ng th? 8 trong 24 t? ch?c truy?n t?i ?i?n c?a chau á v? chi?u dài ???ng day, ??ng th? 4 các n??c ASEAN và ??ng th? 11 trong 24 t? ch?c truy?n t?i ?i?n c?a Chau á v? dung l??ng MBA./.

V?i h?n 7.800 cán b?, k? s?, c?ng nhan lành ngh? ?ang ngày ?êm tr?c ti?p ?i?u hành, làm vi?c v?i thi?t b? có c?p ?i?n áp cao và siêu cao, ??c bi?t nguy hi?m ??i v?i ng??i lao ??ng, ng??i làm c?ng tác an toàn, ng??i tr?c ti?p qu?n ly, ?i?u hành t?i các v? trí c?ng tác c?a H? th?ng Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia. M?i s? su?t, nh?m l?n, thi?u hi?u bi?t v? k? thu?t an toàn trong c?ng tác ?i?u hành, thao tác thi?t b? ?i?n ??u có th? x?y ra tai n?n và s? c? nghiêm tr?ng, ?nh h??ng tr?c ti?p ??n vi?c cung c?p ?i?n c?a toàn b? H? th?ng ?i?n Qu?c gia./.