STT
Tên d? án
Ngày kh?i c?ng
Ngày hoàn thành
1
?Z 500KV N? QU?NG TR?CH-V?NG áNG Và SPP 500KV TT?L QU?NG TR?CH
18-12-2018
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
18-12-2018 ?ang thi c?ng
Quy M?:

Quy tắc tác động đĩa2x32,6km + SPP 500kV

?
2
?Z 500KV QU?NG TR?CH - D?C S?I
18-12-2018
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
18-12-2018 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x500,14km

?
3
?Z 500KV D?C S?I-PLEIKU 2
18-12-2018
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
18-12-2018 ?ang thi c?ng
Quy M?:

Quy tắc tác động đĩa2x209 km + MR NL t?i tr?m 500kV D?c S?i, Pleiku 2

?
4
?Z 500KV V?NH T?N R? S?NG M?Y - T?N UYêN
29-12-2015
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Nam
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
29-12-2015 ?ang thi c?ng
Quy M?:

Quy tắc tác động đĩa2x233,8 km + MRNL t?i tr?m 500kV V?nh Tan

?
5
?Z 500KV LONG PHú – ? M?N
31-07-2014
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Nam
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
31-07-2014 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x85,2km

?
6
?D 220KV NM? LONG PHú - C?N TH? - TRà NóC
24-07-2015
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Nam
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
24-07-2015 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x47,8+4x27,7km

?
7
?Z 500kV S?NG H?U - ??C HòA
10-11-2017
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Nam
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
10-11-2017 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x133.6km+01 NL500kV t?i tr?m ??c Hòa

- G?1: N? S?ng H?u - G7: 37km
-G?2: VT78 - 500KV ??c Hòa: 96,6km

?
8
TBA 500kV ??C HòA Và ??U N?I
28-03-2017
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Nam
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
28-03-2017 ?ang thi c?ng
Quy M?:

900MVA + DZ 500kV, 220kV ??u n?i

?
9
?Z 500KV ??U N?I NHà MáY NHI?T ?I?N NGHI S?N 2 VàO H? TH?NG ?I?N QU?C GIA
09-04-2018
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
09-04-2018 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x39,6km

?
STT
Tên d? án
Ngày kh?i c?ng
Ngày hoàn thành
1
?Z 500KV T?Y Hà N?I - TH??NG TíN
31-07-2018
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n B?c
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
31-07-2018 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x40,7km

?
2
NHáNH R? 220KV TBA 500KV VI?T TRì (THU?C D? áN TBA 500KV VI?T TRì Và ??U N?I)
25-03-2019
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
25-03-2019 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x40,7km

?
3
?Z 220KV NHO QUAN - THANH NGH?
27-12-2017
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n B?c
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
27-12-2017 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x28.5km

?
4
TBA 220KV THANH NGH?
27-12-2017
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n B?c
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
27-12-2017 ?ang thi c?ng
Quy M?:

250MVA

?
5
?Z 220KV QU?NG NG?I - QUY NH?N ?O?N QU?NG NG?I - PHù M?
28-12-2015
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
28-12-2015 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x142,4km

?
6
M?CH 2 ?Z 220KV ??NG H?I - ??NG Hà - HU?
05-11-2016
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
05-11-2016 ?ang thi c?ng
Quy M?:

Quy tắc tác động đĩa108km; 78,1km

?
7
?Z 500KV V?NH T?N R? S?NG M?Y - T?N UYêN
29-12-2015
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Nam
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
29-12-2015 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x233,8 km + MRNL t?i tr?m 500kV V?nh Tan

?
8
?Z 500KV S?NG M?Y - T?N UYêN
17-12-2015
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Nam
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
17-12-2015 ?ang thi c?ng
Quy M?:

Quy tắc tác động đĩa2x7,8km+4x15,5km

?
9
TBA 500KV T?N UYêN Và ?Z ??U N?I
29-12-2015
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Nam
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
29-12-2015 ?ang thi c?ng
Quy M?:

900+250MVA; 4x12,79km

?
10
TBA 500kV ??C HòA Và ??U N?I
28-03-2017
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Nam
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
28-03-2017 ?ang thi c?ng
Quy M?:

Quy tắc tác động đĩa900MVA + DZ 500kV, 220kV ??u n?i

?
11
?Z 220KV BìNH LONG – T?Y NINH
25-12-2017
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
25-12-2017 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x72,6km

?
12
KéO D?Y M2 ?Z 220KV ? M?N - SóC TR?NG
01-06-2016
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 4
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
01-06-2016 ?ang thi c?ng
Quy M?:

1x80km

?
13
L?P M2 TBA 220KV HàM T?N
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Nam
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
?ang thi c?ng
Quy M?:

250MVA

?
14
TBA 220KV CAM RANH
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Nam
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
?ang thi c?ng
Quy M?:

250MVA

?
15
TBA 220KV PHAN Rí
27-12-2018
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Nam
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
27-12-2018 ?ang thi c?ng
Quy M?:

250MVA

?
16
?Z 220KV NHA TRANG-THáP CHàM
25-12-2017
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
25-12-2017 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x88km

?
17
TBA 220KV V?N PHONG
21-12-2018
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
21-12-2018 ?ang thi c?ng
Quy M?:

250MVA

?
18
L?P MBA 500KV Và 220KV TH? 2 TBA 500KV LAI CH?U
07-12-2018
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
07-12-2018 ?ang thi c?ng
Quy M?:

450MVA + 250MVA

?
19
TBA 220KV M??NG Tè
26-12-2018
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
26-12-2018 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x 250MVA

?
20
?Z 220KV M??NG Tè-LAI CH?U
28-12-2018
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
28-12-2018 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x51,8km

?
21
?Z 220KV TH??NG KON TUM – QU?NG NG?I
30-07-2014
Xem chi ti?t
Ch? ??u t?: ??n v? qu?n ly d? án:
T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung
Ngày kh?i c?ng: Ngày hoàn thành:
30-07-2014 ?ang thi c?ng
Quy M?:

2x76,467km

?
STT
Tên d? án
Ngày kh?i c?ng
Ngày hoàn thành