M?c tiêu c? th?

01

??m b?o truy?n t?i ?i?n an toàn, liên t?c, ?n ??nh cho các ho?t ??ng kinh t?, chính tr?, x? h?i, an ninh, qu?c phòng và th? tr??ng ?i?n Vi?t Nam. N?m 2020 s?n l??ng ?i?n truy?n t?i ??t kho?ng 225 t? kWh, n?m 2025 ??t kho?ng 351 t? kWh, n?m 2030 ??t kho?ng 502 t? kWh, n?m 2040 ??t kho?ng 774 t? kWh.

02

Quy tắc tác động đĩa??u t? và phát tri?n h? th?ng truy?n t?i ?i?n hi?n ??i, ??m b?o truy?n t?i ?i?n an toàn, liên t?c, ?n ??nh v?i ?? tin c?y cao và ??m b?o an ninh l??i ?i?n.

03

Quy tắc tác động đĩaXay d?ng m? hình t? ch?c, qu?n tr? doanh nghi?p tiên ti?n, hi?n ??i, khoa h?c h??ng ??n hi?u qu? cao.

04

??y m?nh các ho?t ??ng nghiên c?u - phát tri?n và t?ng c??ng ??i m?i c?ng ngh?. ??y m?nh ?ng d?ng các thành t?u c?a cu?c Cách m?ng c?ng nghi?p 4.0 trong c?ng tác ??u t? xay d?ng, qu?n ly v?n hành, qu?n tr? doanh nghi?p.

05

??m b?o tình hình tài chính ?n ??nh, lành m?nh cho các ho?t ??ng c?a EVNNPT. Giá truy?n t?i ?i?n ph?i ??m b?o ?áp ?ng cho c?ng tác qu?n ly v?n hành, ??u t? xay d?ng và các ho?t ??ng khác c?a EVNNPT và EVNNPT có m?c l?i nhu?n h?p ly, ?? ?? thu hút s? quan tam c?a các nhà ??u t? ??i v?i h? th?ng truy?n t?i ?i?n.

06

Nang cao hi?u qu? ch?t l??ng d?ch v? ??i v?i các khách hàng ??u n?i vào l??i truy?n t?i ?i?n. Nang cao th??ng hi?u và phát tri?n b?n v?ng EVNNPT.

07

Quy tắc tác động đĩaPhát tri?n liên k?t l??i ?i?n ?? t?n d?ng hi?u qu? khai thác tài nguyên và v?n hành h? th?ng truy?n t?i ?i?n. Xay d?ng l??i ?i?n liên k?t v?i Lào và các n??c trong khu v?c v?i m?c tiêu ??n n?m 2020 nh?p kh?u kho?ng 1.000 MW, n?m 2025 kho?ng 3.000 MW và ??n n?m 2030 kho?ng 5.000 MW. Xay d?ng và phát tri?n ngu?n nhan l?c qu?n ly v?n hành, d?ch v? k? thu?t, qu?n tr? doanh nghi?p t?m c? khu v?c, chau l?c và th? gi?i ?? có th? xu?t kh?u các d?ch v? này sang các n??c khác.

08

Quy tắc tác động đĩaPhát tri?n v?n hóa doanh nghi?p EVNNPT, h??ng ??n m?c tiêu ?a d?ng trong v?n hóa nh?ng th?ng nh?t trong nh?n th?c, Phát tri?n EVNNPT b?n v?ng, ??m b?o m?i tr??ng xanh - s?ch - an toàn, ??m b?o ?i?u ki?n c?a ng??i lao ??ng, c?ng b?ng x? h?i, thích ?ng v?i ?i?u ki?n bi?n ??i khí h?u và th?c hi?n t?t trách nhi?m x? h?i c?a EVNNPT phù h?p v?i các quy ??nh c?a Vi?t Nam và qu?c t?.

Chi?n l??c phát tri?n

Chi?n l??c phát tri?n EVNNPT ???c phan theo 4 vi?n c?nh

H?c h?i và Phát tri?n

1. Xay d?ng m? hình t? ch?c, qu?n tr? doanh nghi?p tiên ti?n, khoa h?c h??ng ??n hi?u qu? cao

2. Cán b? c?ng nhan viên t? hào tin t??ng vào EVNNPT

Quy trình n?i b?

Quy tắc tác động đĩa1. ??u t? phát tri?n h? th?ng truy?n t?i ?i?n hi?n ??i

2. Nang cao hi?u qu? qu?n ly v?n hành

3. Nang cao ho?t ??ng nghiên c?u và phát tri?n

Khách hàng

Quy tắc tác động đĩa 1. “S? hài lòng c?a khách hàng”

Quy tắc tác động đĩa2. “C?i thi?n và nang cao th??ng hi?u EVNNPT”

Tài chính

1. Ki?m soát chi phí hi?u qu?

2. ??m b?o tình hình tài chính lành m?nh, ?n ??nh cho ho?t ??ng c?a EVNNPT

Gi?i pháp th?c hi?n

2018 - 2020

M?c tiêu

2021 - 2025

M?c tiêu

2026 - 2030

M?c tiêu
01

Gi?i pháp v? Khoa h?c c?ng ngh?

M?c tiêu 2018 - 2020

Quy tắc tác động đĩaT?o l?p h? th?ng truy?n t?i ?i?n th?ng minh

M?c tiêu 2021 - 2025

Quy tắc tác động đĩaHoàn thi?n h? th?ng truy?n t?i ?i?n th?ng minh

M?c tiêu 2026 - 2030

Phát tri?n h? th?ng truy?n t?i ?i?n th?ng minh g?n v?i ?ng d?ng các c?ng ngh? t?o kh? n?ng t? h?i ph?c h? th?ng ?i?n

02

Gi?i pháp trong ??u t? xay d?ng

M?c tiêu 2018 - 2020

Xay d?ng h? th?ng truy?n t?i ?i?n qu?c gia ??ng b?, hi?n ??i; b??c ??u phát tri?n l??i truy?n t?i ?i?n th?ng minh

M?c tiêu 2021 - 2025

Hoàn thi?n xay d?ng h? th?ng truy?n t?i ?i?n qu?c gia ??ng b?, hi?n ??i và th?ng minh

M?c tiêu 2026 - 2030

Hoàn thi?n xay d?ng h? th?ng truy?n t?i ?i?n qu?c gia ??ng b?, hi?n ??i và th?ng minh

03

Gi?i pháp trong Qu?n ly v?n hành

M?c tiêu 2018 - 2020

Quy tắc tác động đĩaNang cao ch?t l??ng và ?? tin c?y cung c?p ?i?n; t?ng b??c ?ng d?ng c?ng ngh? t? ??ng hóa trong truy?n t?i ?i?n, c?ng ngh? ?i?u khi?n t? xa; t?ng b??c chuyên nghi?p hóa ??i ng? qu?n ly v?n hành và d?ch v? s?a ch?a.

M?c tiêu 2021 - 2025

Hình thành ??i ng? qu?n ly v?n hành chuyên nghi?p, ?ng d?ng m?nh m? các c?ng ngh? tiên ti?n trong truy?n t?i ?i?n, ?ng d?ng tính toán v?n hành t?i ?u h? th?ng truy?n t?i ?i?n th?ng minh

M?c tiêu 2026 - 2030

Quy tắc tác động đĩaQu?n ly và v?n hành h? th?ng truy?n t?i ?i?n th?ng minh, gi?m thi?u t?i ?a tác ??ng t?i m?i tr??ng

04

Gi?i pháp v? T? ch?c b? máy; Phát tri?n ngu?n nhan l?c và Qu?n tr? doanh nghi?p

2018 - 2020

M?c tiêu

2021 - 2025

M?c tiêu

2026 - 2030

M?c tiêu
4.1

Gi?i pháp v? T? ch?c b? máy

M?c tiêu 2018 - 2020

Nghiên c?u, xay d?ng b? máy t? ch?c theo h??ng chuyên nghi?p hóa, nang cao n?ng su?t lao ??ng.

M?c tiêu 2021 - 2025

Xay d?ng m? hình t? ch?c chuyên nghi?p hóa và h? th?ng qu?n tr? doanh nghi?p tiên ti?n.

M?c tiêu 2026 - 2030

Quy tắc tác động đĩaHoàn thi?n m? hình t? ch?c EVNNPT ??t t?i m?c tiêu là t? ch?c truy?n t?i ?i?n tiên ti?n trên th? gi?i.

4.2

Gi?i pháp v? Phát tri?n ngu?n nhan l?c

M?c tiêu 2018 - 2020

Quy tắc tác động đĩaXay d?ng ??i ng? nhan s? chuyên nghi?p, nang cao n?ng su?t lao ??ng.

M?c tiêu 2021 - 2025

Quy tắc tác động đĩaPhát tri?n ??i ng? nhan s? chuyên nghi?p, nang cao ch?t l??ng m?i tr??ng làm vi?c.

M?c tiêu 2026 - 2030

Hoàn thi?n ??i ng? nhan s? chuyên nghi?p, tiên ti?n hàng ??u th? gi?i.

4.3

Gi?i pháp trong Qu?n tr? doanh nghi?p

M?c tiêu 2018 - 2020

Xay d?ng ??i ng? nhan s? chuyên nghi?p, nang cao n?ng su?t lao ??ng.

M?c tiêu 2021 - 2025

Phát tri?n h? th?ng qu?n tr? doanh nghi?p tiên ti?n, hi?n ??i.

M?c tiêu 2026 - 2030

Quy tắc tác động đĩaHoàn thi?n h? th?ng qu?n tr? doanh nghi?p tiên ti?n, hi?n ??i.

05

Gi?i pháp v? Tài chính và huy ??ng v?n

M?c tiêu

??m b?o ho?t ??ng tài chính EVNNPT ?n ??nh - minh b?ch - lành m?nh - t? ch?, ??m b?o có l?i nhu?n h?p ly cho EVNNPT ?? ??u t? phát tri?n.

06

Gi?i pháp v? Th?ng tin truy?n th?ng, Quan h? c?ng ??ng và Quan h? qu?c t?

2018 - 2020

M?c tiêu

2021 - 2025

M?c tiêu

2026 - 2030

M?c tiêu
6.1

Th?ng tin truy?n th?ng và Quan h? c?ng ??ng

M?c tiêu 2018 - 2020

Xay d?ng c?ng tác Quan h? c?ng ??ng m?nh, ho?t ??ng chuyên nghi?p, hi?u qu?. C?ng c? quan h? t?t ??p v?i các c?p chính quy?n, khách hàng, ??i tác, các c? quan báo chí, truy?n th?ng. Xay d?ng hình ?nh th??ng hi?u EVNNPT chuyên nghi?p, hi?u qu?, ?áng tin c?y, có trách nhi?m v?i c?ng ??ng.

M?c tiêu 2021 - 2025

Nang cao hình ?nh và uy tín c?a EVNNPT ??i v?i c?ng ??ng, ??i tác, khách hàng, nhà tài tr?; ??y m?nh kh?ng ??nh th??ng hi?u EVNNPT trong ph?m vi khu v?c. Xay d?ng hình ?nh: “EVNNPT là doanh nghi?p phát tri?n b?n v?ng, ?óng góp cho phát tri?n x? h?i”.

M?c tiêu 2026 - 2030

H? th?ng quan h? c?ng ??ng ho?t ??ng chuyên nghi?p, hi?u qu?, g?n li?n v?i các ho?t ??ng b?o v? m?i tr??ng.

6.2

Quan h? qu?c t?

M?c tiêu 2018 - 2020

Quy tắc tác động đĩaT?ng c??ng ngu?n nhan l?c và chuyên nghi?p hóa ho?t ??ng c?a b? ph?n quan h? qu?c t?. C?ng c? quan h? v?i các nhà tài tr? truy?n th?ng, ??ng th?i tìm ki?m các nhà tài tr? m?i. Thi?t l?p quan h? h?p tác v?i các ??i tác trong ngành trên th? gi?i. T?ng c??ng h?i nh?p qu?c t? và khu v?c v? truy?n t?i ?i?n.

M?c tiêu 2021 - 2025

Quy tắc tác động đĩaHoàn thi?n c? c?u t? ch?c, c? ch? v?n hành c?a h? th?ng quan h? qu?c t? trong T?ng c?ng ty ?? ?áp ?ng t?t nh?t nhi?m v? quan h? qu?c t?. Ti?p c?n ???c c?c ngu?n v?n vay m?i nh?m ?áp ?ng nhu c?u v?n c?a T?ng c?ng ty, nang cao hi?u qu? s? d?ng ngu?n v?n vay. Phát tri?n các quan h? ??i tác chi?n l??c nh?m t?ng c??ng h?c h?i, trao ??i kinh nghi?m, chuy?n giao c?ng ngh?, h?p tác ?ào t?o, t? v?n, ??u t?. C?ng c? v? th? c?a EVNNPT trong các t? ch?c truy?n t?i ?i?n khu v?c và th? gi?i.

M?c tiêu 2026 - 2030

H? th?ng quan h? c?ng ??ng ho?t ??ng chuyên nghi?p, hi?u qu?, g?n li?n v?i các ho?t ??ng b?o v? m?i tr??ng.

2018 - 2020

M?c tiêu

2021 - 2025

M?c tiêu

2026 - 2030

M?c tiêu
07

Gi?i pháp trong b?o v? m?i tr??ng và ?ng phó v?i bi?n ??i khí h?u

M?c tiêu 2018 - 2020

Tuan th? và gi?m các tác ??ng m?i tr??ng, h?n ch? xam ph?m ??n tài nguyên thiên nhiên, hình thành c? ch? th?c hi?n trách nhi?m x? h?i c?a EVNNPT.

M?c tiêu 2021 - 2025

Quy tắc tác động đĩaC?i thi?n ch?t l??ng m?i tr??ng theo h??ng “d? án xanh”, h?n ch? h?n n?a tác ??ng ??n tài nguyên thiên nhiên, th?c hi?n trách nhi?m x? h?i c?a EVNNPT và ti?p c?n d?n v?i các quy ??nh v? b?o v? m?i tr??ng, x? h?i c?a qu?c t?.

M?c tiêu 2026 - 2030

Quy tắc tác động đĩa??t tiêu chu?n các “d? án xanh” trong truy?n t?i ?i?n: kh?ng ? nhi?m, thi?t k? hi?n ??i, than thi?n m?i tr??ng. Phát tri?n EVNNPT b?n v?ng, ??m b?o m?i tr??ng xanh - s?ch - an toàn, ??m b?o ?i?u ki?n c?a ng??i lao ??ng, c?ng b?ng x? h?i và thích ?ng v?i ?i?u ki?n bi?n ??i khí h?u.