EVNNPT s? ti?p t?c quan tam, ??u t? m? r?ng các hình th?c ?ào t?o phù h?p ??ng th?i v?i nang cao ch?t l??ng các ch??ng trình ?ào t?o ?? có ???c ngu?n nhan l?c ?áp ?ng yêu c?u ngày càng cao c?a quá trình phát tri?n, góp ph?n nang cao uy tín và hình ?nh c?a EVNNPT.

Con ng??i EVNNPT

Phát tri?n n?ng l?c con ng??i là m?t trong nh?ng tr?ng tam hàng ??u c?a EVNNPT trong b?i c?nh cách m?ng c?ng nghi?p 4.0. EVNNPT ?? xay d?ng và ?ang tri?n khai th?c hi?n K? ho?ch ?ào t?o giai ?o?n 2016 - 2020 th?ng qua k? ho?ch hàng n?m, c? th?:

Quy tắc tác động đĩa?ào t?o cán b? qu?n ly các c?p theo ch??ng trình khung c?a EVN nh?m t?ng b??c xay d?ng ???c ??i ng? cán b? l?nh ??o, qu?n ly v?a gi?i chuyên m?n v?a v?ng vàng trong qu?n tr? doanh nghi?p

Quy tắc tác động đĩa?ào t?o ??i ng? chuyên gia v? l?nh v?c truy?n t?i ?i?n, nh?t là các chuyên gia v? k? thu?t nh? chuyên gia v? h? th?ng ?i?u khi?n, b?o v?; chuyên gia v? máy bi?n áp,...

Quy tắc tác động đĩa?ào t?o, b?i d??ng và thi sát h?ch ngh? cho c?ng nhan tr?c ti?p s?n xu?t. EVNNPT ?? và ?ang hoàn thi?n B? tài li?u b?i d??ng ngh? th?ng nh?t, sát v?i yêu c?u th?c ti?n và c?ng ngh? m?i; B? ?? thi an toàn, sát h?ch ngh?, gi? b?c, nang b?c theo hình th?c tr?c nghi?m khách quan trên máy tính. Qua ?ó, ?? t?ng b??c nang cao tay ngh? cho ng??i lao ??ng.

Quy tắc tác động đĩa?ào t?o c?p nh?t ki?n th?c pháp lu?t, nang cao trình ?? chuyên m?n và k? n?ng gi?i quy?t c?ng vi?c cho cán b? c?ng nhan viên làm c?ng tác qu?n ly, nghi?p v?.

?ào t?o ngo?i ng? cho cán b? c?ng nhan viên ?? ?áp ?ng yêu c?u h?i nh?p qu?c t?.