Kh?i Ban Qu?n ly d? án

Ban Qu?n ly d? án
c?ng trình ?i?n mi?n B?c


 • S? 04 ph? Nguy?n Kh?c Nhu, ph??ng Trúc B?ch, qu?n Ba ?ình, Hà N?i.
 • (+84.4) 3984 0825
 • (+84.4) 3984 0824
 • info@nppmb.evn.vn

Ban Qu?n ly d? án
c?ng trình ?i?n mi?n Trung


 • 478 - ???ng 2/9, Ph??ng Hòa C??ng Nam, Qu?n H?i Chau, Tp ?à N?ng
 • (+84.236) 222 0366
 • (+84.236) 222 0367
 • bbtwebamt@cppmb.com.vn

Ban Qu?n ly d? án
c?ng trình ?i?n mi?n Nam


 • S? 610 ???ng V? V?n Ki?t, Ph??ng C?u Kho, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh?
 • 028.22100714
 • spmb.amn@npt.evn.vn

Ban Qu?n ly d? án
truy?n t?i ?i?n


 • T?ng 10 Tòa nhà VTC - S? 23 L?c Trung - P.V?nh Tuy - Q.Hai Bà Tr?ng - TP.Hà N?i.
 • 024 6685 0505
 • info@nppmb.evn.vn

Kh?i C?ng ty Truy?n t?i ?i?n

C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 1


Các ??n v?
tr?c thu?c PTC1

 • T? 5, khu 2, Ph??ng Thanh S?n, Thành ph? U?ng Bí, T?nh Qu?ng Ninh
 • (+84.203) 2213 062
 • (+84.203) 3662 291
 • info@nppmb.evn.vn
 • S? 3 Ph? L?m Hà, T? 16, Ph??ng L?m Hà, Qu?n Ki?n An, Thành ph? H?i Phòng.
 • (+84.31) 2219 314
 • (+84.31) 778 825
 • info@nppmb.evn.vn
 • T? 11, ph??ng Quan Tri?u, Thành ph? Thái Nguyên, T?nh Thái Nguyên
 • (+84.208) 3743 838
 • (+84.208) 3744 856
 • info@nppmb.evn.vn
 • S? 5 L??ng Yên, qu?n Hai Bà Tr?ng, Thành ph? Hà N?i
 • (+84.4) 2212 3962
 • (+84.4) 3987 1703
 • info@nppmb.evn.vn

C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 2


 • 174 Nguy?n V?n Linh - Ph??ng Th?c Gián - Qu?n Thanh Khê - Thành ph? ?à N?ng
 • 05112225600
 • 05112225610
 •  

Các ??n v?
tr?c thu?c PTC2

 • S? 191 H?u Ngh?, Thành ph? ??ng H?i, T?nh Qu?ng Bình
 • (+84.52) 2240 363
 • (+84.52) 3840 366

C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 3


 • S? 12 Tr?n H?ng ??o, Ph??ng L?c Th?, Tp. Nha Trang, T?nh Khánh Hòa
 • (0258) 3521188; 2220468
 • (0258) 3521836
 • cntt.ptc3@npt.evn.vn

Các ??n v?
tr?c thu?c PTC3

 • 539 L?c Long Quan, ph??ng Tr?n Quan Di?u, TP Quy Nh?n, t?nh Bình ??nh?
 • (+84.56) 3841 201
 • (+84.56) 3841 201
 • info@nppmb.evn.vn
 • KDC B?c Xuan An, Ph??ng Xuan An, Thành ph? Phan Thi?t, T?nh Bình Thu?n
 • (+84.62) 3837 818
 • (+84.62) 3837 817
 • info@nppmb.evn.vn
 • 258 Phan Chu Trinh, Ph??ng Tan L?i, Thành ph? Bu?n Ma Thu?t, T?nh ??k L?k?
 • (+84.500) 2211 055
 • (+84.500) 3954 380
 • info@nppmb.evn.vn
 • 181 Lê Lai, Ph??ng Ngh?a Trung, th? x? Gia Ngh?a, t?nh ??k N?ng
 • (+84.501) 3543 186
 • (+84.501) 3544 695
 • info@nppmb.evn.vn
 • 106 Lê L?i, Ph??ng Hoa L?, Thành ph? Pleiku, t?nh Gia Lai.
 • (+84.59) 2225 899
 • (+84.59) 3827 694
 • info@nppmb.evn.vn
 • 103, Qu?c L? 1A, Th?n Nh? Xuan, X? V?nh Ph??ng, Thành ph? Nha Trang, T?nh Khánh Hoà?
 • (+84.58) 3725 789
 • (+84.54) 3725 789
 • info@nppmb.evn.vn
 • 797 Tr?n Phú, Ph??ng B’Lao, Thành ph? B?o L?c, T?nh Lam ??ng?
 • (+84.63) 2212 480
 • (+84.63) 3866 744
 • info@nppmb.evn.vn
 • 85 ??i l? Nguy?n T?t Thành, Ph??ng 2, Thành ph? Tuy Hoà, T?nh Phú Yên?
 • (+84.57) 2210 280
 • (+84.57) 3828 236
 • info@nppmb.evn.vn

C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 4


 • S? 7, Qu?c l? 52, ph??ng Tr??ng Th?, qu?n Th? ??c, Thành ph? H? Chí Minh
 • 028 22180807
 • 028 38961191
 •  

Các ??n v?
tr?c thu?c PTC4

 • S? 18, ???ng 2A, Khu CN Biên Hòa 2, T?nh ??ng Nai
 • (0251) 221 1222
 • Khu ph? 1, P. Phú Tan, TP. Th? D?u M?t, T?nh Bình D??ng
 • (0274) 388 5376
 • S? 41, ???ng 3 tháng 2, P. Xuan Khánh, Qu?n Ninh Ki?u , TP. C?n Th?
 • (0292) 625 0784
 • Qu?c l? 1A, Ph??ng 5, Th? x? Cai L?y, T?nh Ti?n Giang
 • (+84.73) 3710 105
 • 499B, Nguy?n Trung Tr?c, P. V?nh L?c, TP. R?ch Giá, T?nh Kiên Giang
 • (0297) 629 0928
 • E4/39/10 Qu?c l? 1A – P. Bình Tr? ??ng B, Qu?n Bình Tan, TP. HCM
 • (028) 2217 5210

Kh?i D?ch v? k? thu?t

C?ng ty D?ch v? k? thu?t truy?n t?i ?i?n


 • S? 1111D ???ng H?ng Hà, ph??ng Ch??ng D??ng, qu?n Hoàn Ki?m, thành ph? Hà N?i
 • 024.2265 7799
 • 024. 3829 2501

Trung tam D?ch v? k? thu?t 1


 • S? 471 ???ng Tam Trinh, qu?n Hoàng Mai, thành ph? Hà N?i?
 • (+84.4) 2242 8521

Trung tam D?ch v? k? thu?t 2


 • S? 309 ???ng Tr??ng S?n, ph??ng Hòa Th? Tay, qu?n C?m L?, thành ph? ?à N?ng.??
 • 0236.2218611
 • 0236.3846721

Trung tam D?ch v? k? thu?t 3


 • S? 10 ???ng Lê H?ng Phong, ph??ng Ph??c H?i, thành ph? Nha Trang, t?nh Khánh Hòa.??
 • 0258.3878900

Trung tam D?ch v? k? thu?t 4


 • S? 7, qu?c l? 52, ph??ng Tr??ng Th?, qu?n Th? ??c, thành ph? H? Chí Minh.??
 • 028.66590351