??i h?i ??ng các c?p ti?n t?i ??i h?i ??ng b? EVNNPT l?n th? III

??i h?i ??ng các c?p ti?n t?i ??i h?i ??ng b? EVNNPT l?n th? III

Nang cao hi?u qu? v?n hành h? th?ng ?i?n và th? tr??ng ?i?n

Nang cao hi?u qu? v?n hành h? th?ng ?i?n và th? tr??ng ?i?n

?? án tái c? c?u doanh nghi?p 2017-2020

?? án tái c? c?u doanh nghi?p 2017-2020

H?c t?p t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh

H?c t?p t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh

?óng ?i?n MBA 220kV-250MVA TBA 500 kV Tan Uyên.

Quy tắc tác động đĩa Vào lúc 23h36 ngày 30/11/2019 t?i Tr?m bi?n áp (TBA) 500 kV Tan Uyên, Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Nam (SPMB) ?? ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan t? ch?c ?óng ?i?n máy bi?n áp (MBA) AT5 - 220kV - 250MVA TBA 500 kV Tan Uyên – c?ng trình thu?c d? án l?p MBA 220 kV th? 2 TBA 500 kV Tan...

?óng ?i?n d? án l?p ??t MBA 220 kV th? 2 t?i TBA 220kV Than Uyên

Quy tắc tác động đĩa Vào lúc 17h20 ngày 24/11/2019, t?i Tr?m bi?n áp (TBA) 220 kV Than Uyên (huy?n Than Uyên t?nh Lai Chau), Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n B?c (NPMB) ?? ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan ?óng ?i?n d? án l?p ??t máy bi?n áp (MBA) AT2 220 kV – 250 MVA nang t?ng dung l??ng c?a TBA 220 kV Than...

??ng ?y PTC4 s? k?t 3 n?m th?c hi?n Ch? th? s? 05-CT/TW

Quy tắc tác động đĩa ?Th?c hi?n Ch??ng trình c?ng tác n?m 2019, ngày 11/6/2019, ??ng ?y C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 4 (PTC4) ?? t? ch?c H?i ngh? s? k?t 03 n?m th?c hi?n Ch? th? s? 05-CT/TW c?a B? Chính tr? v? “??y m?nh h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh".