V??n lên hàng ??u chau á trong l?nh v?c truy?n t?i ?i?n.

T?m nhìn c?a EVNNPT

Giá tr? c?t l?i

01

Tuan th?

Quy tắc tác động đĩaCác t? ch?c và cá nhan trong EVNNPT lu?n tuan th? pháp lu?t và các quy ??nh, quy trình, quy ch? c?a EVNNPT.

02

T?n tr?ng

Các t? ch?c và cá nhan trong EVNNPT lu?n t?n tr?ng s? ?i?u hành, ch? ??o và các y ki?n c?a c?p trên; t?n tr?ng các ??i tác và các c? quan liên quan. ?ánh giá ?úng m?c, t?n tr?ng các cá nhan, ?? cao tính nhan v?n, lòng v? tha và lu?n có y th?c t?o ra m?i tr??ng làm vi?c lành m?nh.

03

Trách nhi?m

Các t? ch?c và cá nhan trong EVNNPT lu?n nêu cao tinh th?n trách nhi?m, kh?ng qu?n ng?i khó kh?n, gian kh? ?? hoàn thành t?t m?i nhi?m v? ???c giao. EVNNPT cam k?t làm tròn trách nhi?m c?a mình, lu?n hành ??ng vì l?i ích qu?c gia và T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN).

04

T?n tam

Các t? ch?c và cá nhan trong EVNNPT lu?n c? g?ng mang h?t s?c l?c và trí tu? ?? gi?i quy?t c?ng vi?c hi?u qu?, s?n sàng v??t qua m?i khó kh?n, thách th?c ?? ??t ???c m?c tiêu ?? ra; lu?n hành ??ng vì l?i ích và s? phát tri?n c?a EVNNPT.

05

Tin t??ng

Quy tắc tác động đĩaCác t? ch?c và cá nhan trong EVNNPT lu?n ?oàn k?t, th?ng nh?t, t? hào là thành viên c?a EVNNPT và tin t??ng vào t??ng lai phát tri?n c?a EVNNPT.