S? tay V?n hoá EVNNPT

T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) ???c thành l?p và chính th?c ?i vào ho?t ??ng t? ngày 01/7/2008. ?ay là d?u m?c quan tr?ng trong l?ch s? phát tri?n c?a ngành ?i?n, k? t? th?i ?i?m này c?ng tác qu?n ly v?n hành và ??u t? xay d?ng H? th?ng truy?n t?i ?i?n qu?c gia ?? ???c thu v? m?t m?i th?ng nh?t. S? ki?n EVNNPT ra ??i ?? m? ra m?t t??ng lai t??i sáng cho l?nh v?c truy?n t?i ?i?n.

Quy tắc tác động đĩaTh?ng ?i?p c?a Ch? t?ch H?i ??ng thành viên

Quy tắc tác động đĩaS? m?nh, t?m nhìn, kh?u hi?u và giá tr? c?t l?i.

Chu?n m?c ??o ??c

Quy t?c ?ng x?

V?n hóa giao ti?p

Các ngày k? ni?m

Phim V?n hoá doanh nghi?p

Bài hát EVNNPT

Bài hát Hành khúc Truy?n t?i ?i?n Vi?t Nam (sáng tác: An Thuyên) ???c l?a ch?n là Bài hát truy?n th?ng c?a EVNNPT?


T?p ?ính kèm
HanhKhucTruyenTaiDienVN.pdf

Chuyên trang V?n hoá EVNNPT