NGH? ??NH

QUY ??NH CHI TI?T THI HàNH LU?T ?I?N L?C V? AN TOàN ?I?N

C?n c? Lu?t t? ch?c Chính ph? ngày 25 tháng 12 n?m 2001;

Quy tắc tác động đĩa C?n c? Lu?t ?i?n l?c ngày 03 tháng 12 n?m 2004 và Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t ?i?n l?c ngày 20 tháng 11 n?m 2012;

Theo ?? ngh? c?a B? tr??ng B? C?ng Th??ng,

Chính ph? ban hành Ngh? ??nh quy ??nh chi ti?t thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t ?i?n l?c v? an toàn ?i?n.