Nh?ng thành t?u quan tr?ng c?a EVNNPT

Quy tắc tác động đĩaH? th?ng truy?n t?i ?i?n qu?c gia ?? v??n t?i t?t c? các t?nh, thành ph? trên c? n??c và k?t n?i v?i l??i truy?n t?i ?i?n c?a các n??c Trung Qu?c, Lào, Campuchia v?i c?ng ngh? ngày càng hi?n ??i.

Quy tắc tác động đĩaH? th?ng truy?n t?i ?i?n 500 kV gi? v?ng vai trò “x??ng s?ng” trong h? th?ng ?i?n toàn qu?c.

Quy tắc tác động đĩaH? th?ng truy?n t?i ?i?n 220 kV ??m b?o vai trò “x??ng s?ng” trong h? th?ng ?i?n c?a các khu v?c, t?nh, thành ph? trên ph?m vi c? n??c.

EVNNPT ?ang qu?n ly 24.950,03 km ???ng day 500 kV và 220 kV, x?p th? 3 ASEAN và th? 8 chau á. (Tính ??n tháng 2/2019)

EVNNPTQuy tắc tác động đĩa ?ang qu?n ly 153 tr?m bi?n áp 500 kV và 220 kV, v?i t?ng dung l??ng là 91.256 MVA, x?p th? 4 ASEAN và th? 11 chau á. (Tính ??n tháng 2/2019)

Các m?c l?ch s?

 • 21/12/1954

  Ngày Truy?n th?ng ngành ?i?n
  (Ngày Bác H? v? th?m Nhà máy ?èn B? H?)

 • 01/07/2008

  Thành l?p T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia

 • 27/05/1994

  ?óng ?i?n ???ng day siêu cao áp 500 kV B?c - Nam.
  ?ánh d?u th?i ?i?m H? th?ng truy?n t?i ?i?n qu?c gia ???c k?t n?i th?ng nh?t trong c? n??c

 • 15/09/1976

  Thành l?p C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 4

 • 01/05/1981

  Thành l?p C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 1

 • 01/11/1981

  Thành l?p Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n B?c

 • 07/07/1988

  Thành l?p Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung

 • 01/04/1990

  Thành l?p C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 3

 • 01/05/1990

  Thành l?p C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 2

 • 01/08/1995

  Thành l?p Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Nam

 • 01/06/2017

  Thành l?p C?ng ty D?ch v? k? thu?t truy?n t?i ?i?n

 • 01/6/2020

  Thành l?p Ban Qu?n ly d? án truy?n t?i ?i?n