??ng ?y EVNNPT làm vi?c v?i C?ng ?oàn và ?oàn thanh niên EVNNPT

18/11/2020 | Th?c hi?n ch??ng trình c?ng tác n?m 2020 c?a ??ng ?y T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT), ngày 17/11/2020 Ban Th??ng v? (BTV) ??ng ?y EVNNPT ?? làm vi?c v?i BTV C?ng ?oàn và BTV ?oàn thanh niên EVNNPT v? c?ng tác trong th?i gian qua. ??ng chí Nguy?n Tu?n Tùng – Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch...

NPTPMB ra m?t ??ng b?, C?ng ?oàn, ?oàn thanh niên

17/11/2020 | Ngày 17/11/2020 t?i Hà N?i, Ban Qu?n ly d? án Truy?n t?i ?i?n (NPTPMB) ?? t? ch?c L? ra m?t các t? ch?c ??ng b?, C?ng ?oàn và ?oàn thanh niên NPTPMB tr?c thu?c T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT).