NPTPMB ra m?t ??ng b?, C?ng ?oàn, ?oàn thanh niên

17/11/2020 | Ngày 17/11/2020 t?i Hà N?i, Ban Qu?n ly d? án Truy?n t?i ?i?n (NPTPMB) ?? t? ch?c L? ra m?t các t? ch?c ??ng b?, C?ng ?oàn và ?oàn thanh niên NPTPMB tr?c thu?c T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT).

NPTPMB kh?i c?ng d? án nang c?ng su?t TBA 220kV Thanh Ngh?

04/11/2020 | Quy tắc tác động đĩa Ngày 04/11/2020 t?i Tr?m bi?n áp (TBA) 220 kV Thanh Ngh? (th?n Nham Kênh, x? Thanh Ngh?, huy?n Thanh Liêm, t?nh Hà Nam), Ban Qu?n ly d? án Truy?n t?i ?i?n (NPTPMB) ?? kh?i c?ng d? án nang c?ng su?t (NCS) l?p máy bi?n áp (MBA) 220/110/22kV-250MVA th? 2 (AT2) t?i TBA 220 kV Thanh Ngh?.

 • PTC3: Hoàn thành d? án m? r?ng ng?n l? 110 kV t?i TBA 220 kV Phan Thi?t

  10:24 | 24/11/2020

  Vào lúc 18h00 ngày 20/11/2020 t?i Tr?m bi?n áp 220 kV Phan Thi?t (tr?c thu?c Truy?n t?i ?i?n Bình Thu?n, C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 3), C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 3 (PTC3) ?? ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan t? ch?c nghi?m thu k? thu?t, ?óng ?i?n ng?n l? 177, qua ?ó hoàn thành d? án “M? r?ng ng?n l?...

 • CPMB ?óng ?i?n tr?m bi?n áp 220kV Van Phong

  10:07 | 22/11/2020

  Vào lúc 01h19’ ngày 22/11/2020 t?? tr?m bi?n áp (TBA) 220kV Van Phong, Ban qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB) ?? ph?i h?p cùng các ??n v? liên quan ?óng ?i?n ??a vào v?n hành TBA 220kV Van Phong.

 • Ch? t?ch H?TV EVNNPT h?p ki?m ?i?m ti?n ?? ?Z 500kV D?c S?i – Pleiku 2

  06:44 | 22/11/2020

  Quy tắc tác động đĩa Ngày 20/11/2020 t?i Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB), ?ng Nguy?n Tu?n Tùng – Ch? t?ch H?i ??ng thành viên (H?TV) T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?iên Qu?c gia (EVNNPT) ?? ch? trì cu?c h?p ki?m ?i?m ti?n ?? ???ng day (?Z) 500kV m?ch 3 D?c S?i - Pleiku 2.

 • Ch? t?ch H?TV EVNNPT th?m và trao quà h? tr? ng??i dan vùng l? và ??ng viên CBCNV các TT? Qua?ng Nam, Qua?ng Nga?i

  06:51 | 20/11/2020

  Ngày 19/11/2020, ?ng Nguy?n Tu?n Tùng - Ch? t?ch H?i ??ng thành viên (H?TV) T??ng c?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n Qu??c gia (EVNNPT) ?a? ?ê?n th?m và trao tr?c ti?p h? tr? ng??i dan trong vùng l? t?nh Qua?ng Nam, Qua?ng Nga?i, m?i ??a ph??ng 500 tri?u ??ng.

 • ?óng ?i?n ??a vào v?n hành an toàn kháng h?n dòng 220 kV t?i Tr?m 220 kV Cát Lái

  10:13 | 19/11/2020

  Quy tắc tác động đĩa Vào lúc 12h12 phút ngày 15/11/2020 t?i Tr?m bi?n áp (TBA) 220 kV Cát Lái, Truy?n t?i ?i?n TP. H? Chí Minh (thu?c C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 4 - PTC4) ?? ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan ?óng ?i?n ??a vào v?n hành an toàn kháng h?n dòng 220 kV.

 • CPMB ?óng ?i?n d? án NCS TBA 220kV Hòa Khánh

  13:24 | 17/11/2020

  Quy tắc tác động đĩa Vào lúc 22h56’ ngày 16/11/2020 t?i Tr?m bi?n áp (TBA) 220kV Hòa Khánh, Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB) ?? ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan ?óng ?i?n ??a vào v?n hành máy bi?n áp (MBA) AT3 220kV- 250 MVA và các thi?t b? liên quan, hoàn thành d? án nang c?ng su?t TBA 220kV Hòa...

 • NPTPMB ra m?t ??ng b?, C?ng ?oàn, ?oàn thanh niên

  10:37 | 17/11/2020

  Ngày 17/11/2020 t?i Hà N?i, Ban Qu?n ly d? án Truy?n t?i ?i?n (NPTPMB) ?? t? ch?c L? ra m?t các t? ch?c ??ng b?, C?ng ?oàn và ?oàn thanh niên NPTPMB tr?c thu?c T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT).

 • Hoàn thành nang c?ng su?t Tr?m bi?n áp 220 kV Kiên Bình lên 500 MVA

  14:04 | 09/11/2020

  Quy tắc tác động đĩa Vào lúc 21h45 ngày 6/11/2020 t?i Tr?m bi?n áp 220 kV Kiên Bình (thu?c Truy?n t?i ?i?n mi?n Tay 3), Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Nam (SPMB) ?? ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan t? ch?c nghi?m thu, ?óng ?i?n thành c?ng c?ng trình nang c?ng su?t Tr?m bi?n áp 220 kV Kiên Bình t? 375 MVA...

 • Mu?n vàn khó kh?n khách quan c?n tr? ti?n ?? ???ng day 500kV m?ch 3

  09:00 | 05/11/2020

  ?ó là kh?ng ??nh c?a ?ng Bùi V?n Kiên – Phó T?ng giám ??c T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNPT) khi trao ??i v?i evn.com.vn v? nh?ng khó kh?n c?n tr? ti?n ?? ???ng day 500kV m?ch 3 (V?ng áng – Qu?ng Tr?ch – D?c S?i – Pleiku 2).

 • NPTPMB kh?i c?ng d? án nang c?ng su?t TBA 220kV Thanh Ngh?

  10:39 | 04/11/2020

  Ngày 04/11/2020 t?i Tr?m bi?n áp (TBA) 220 kV Thanh Ngh? (th?n Nham Kênh, x? Thanh Ngh?, huy?n Thanh Liêm, t?nh Hà Nam), Ban Qu?n ly d? án Truy?n t?i ?i?n (NPTPMB) ?? kh?i c?ng d? án nang c?ng su?t (NCS) l?p máy bi?n áp (MBA) 220/110/22kV-250MVA th? 2 (AT2) t?i TBA 220 kV Thanh Ngh?.