??ng ?y EVNNPT làm vi?c v?i C?ng ?oàn và ?oàn thanh niên EVNNPT

18/11/2020 | Th?c hi?n ch??ng trình c?ng tác n?m 2020 c?a ??ng ?y T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT), ngày 17/11/2020 Ban Th??ng v? (BTV) ??ng ?y EVNNPT ?? làm vi?c v?i BTV C?ng ?oàn và BTV ?oàn thanh niên EVNNPT v? c?ng tác trong th?i gian qua. ??ng chí Nguy?n Tu?n Tùng – Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch...

NPTPMB ra m?t ??ng b?, C?ng ?oàn, ?oàn thanh niên

17/11/2020 | Quy tắc tác động đĩa Ngày 17/11/2020 t?i Hà N?i, Ban Qu?n ly d? án Truy?n t?i ?i?n (NPTPMB) ?? t? ch?c L? ra m?t các t? ch?c ??ng b?, C?ng ?oàn và ?oàn thanh niên NPTPMB tr?c thu?c T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT).

C?ng ?oàn ?LVN làm vi?c v?i C?ng ?oàn EVNNPT

10/11/2020 | Quy tắc tác động đĩa Chi?u ngày 09/11/2020, C?ng ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (?LVN) ?? làm vi?c v?i C?ng ?oàn T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) ?? n?m b?t tình hình ho?t ??ng và ?? xu?t nh?ng ki?n ngh? cho tình hình ho?t ??ng C?ng ?oàn trong th?i gian t?i.

Ch? t?ch H?TV EVNNPT th?m và trao quà h? tr? bà con nhan dan các t?nh Qu?ng Tr?, Qu?ng Bình; ??ng viên, th?m h?i CBCNV các TT? Qu?ng Tr?, Qu?ng Bình

27/10/2020 | Quy tắc tác động đĩa Ngày 27/10/2020, Ch? t?ch H?i ??ng thành viên (H?TV) T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) Nguy?n Tu?n Tùng d?n ??u ?oàn c?ng tác ti?p t?c ch??ng trình c?ng tác, t?i th?m và trao quà h? tr? bà con nhan dan các t?nh Qu?ng Tr?, Qu?ng Bình kh?c ph?c h?u qu? l? l?t. Th?ng qua UBND và UBMTTQVN...