Qu? C? s? h? t?ng toàn c?u c?a Ngan hàng Th? gi?i tài tr? EVNNPT trong l?nh v?c xay d?ng chi?n l??c tài chính và huy ??ng v?n vay th??ng m?i

17/01/2020 | Quy tắc tác động đĩa Nga?y 09/1/2020, T??ng c?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n Qu??c gia (EVNNPT) ?? có bu?i làm vi?c v?i Ngan hàng Th? gi?i (WB) v? k? ho?ch h?p tác và h? tr? c?a WB cho EVNNPT trong n?m 2020. T?i bu?i làm vi?c, bà Towfiqua Hoque ?? trao th? WB và kh?ng ??nh 250.000 USD là kho?n tài tr? mà WB s? dành cho EVNNPT...

Xa? h??i ho?a l??i truy?n t?i ?i?n: Ph?i ??m b?o an ninh qu?c gia

23/11/2019 | Quy tắc tác động đĩa Nh?ng ngày g?n ?ay, báo chí trong n??c th?ng tin v? vi?c Philippines lo Trung Qu?c ki?m soát m?ng l??i ?i?n c?a n??c này, khi m?t t?p ?oàn c?a Trung Qu?c s? h?u t?i 40% l??i ?i?n qu?c gia c?a Philippines. Trong b?i c?nh Vi?t Nam ?ang có y ki?n ?? xu?t x? h?i hóa l??i truy?n t?i ?i?n, ?i?u này cho...