EVNNPT t? ch?c H?i th?o nang cao nh?n th?c an toàn th?ng tin cho CBCNV C? quan

26/10/2020 | Ngày 26/10/2020, T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) ?? t? ch?c h?i th?o nang cao nh?n th?c an toàn th?ng tin (ATTT) cho cán b? c?ng nhan viên (CBCNV) C? quan EVNNPT. Tham gia H?i th?o có ?ng V? Hoài Nam – Thành viên H?i ??ng thành viên EVNNPT, ?ng L?u Vi?t Ti?n – Phó T?ng Giám ??c (PTG?)...

EVNNPT và m?c tiêu "top 10” chau á v? l?nh v?c truy?n t?i ?i?n

11/11/2019 | H?n 10 n?m k? t? khi thành l?p, v??t qua nhi?u gian khó, T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) ?? c? b?n ?áp ?ng yêu c?u ??t ra và ?ang h??ng ??n gi? v? trí m?t trong 10 ??n v? truy?n t?i ?i?n ??ng ??u chau á vào n?m 2025. Làm th? nào hi?n th?c hóa m?c tiêu này? Phóng viên có cu?c trao ??i...

L?nh ??o EVN và EVNNPT th?m và làm vi?c t?i Trung tam v?n hành Nam ??nh

23/09/2019 | Sáng ngày 18/9/2019 t?i Trung tam v?n hành (TTVH) Nam ??nh (thu?c Truy?n t?i ?i?n Ninh Bình), ?/c ??ng Huy C??ng, Thành viên H?i ??ng thành viên (H?TV) T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) và ?/c Nguy?n Tu?n Tùng, Phó Bí th? ??ng ?y, T?ng Giám ??c T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) ?? ??n...