Xa? h??i ho?a l??i truy?n t?i ?i?n: Ph?i ??m b?o an ninh qu?c gia

23/11/2019 | Nh?ng ngày g?n ?ay, báo chí trong n??c th?ng tin v? vi?c Philippines lo Trung Qu?c ki?m soát m?ng l??i ?i?n c?a n??c này, khi m?t t?p ?oàn c?a Trung Qu?c s? h?u t?i 40% l??i ?i?n qu?c gia c?a Philippines. Trong b?i c?nh Vi?t Nam ?ang có y ki?n ?? xu?t x? h?i hóa l??i truy?n t?i ?i?n, ?i?u này cho...