T?ng giám ??c EVNNPT h?p ki?m ?i?m ti?n ?? ?Z 500kV m?ch 3

02/10/2020 | Ngày 30/9/2020 t?i Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB), ?ng Ph?m Lê Phú - T?ng Giám ??c EVNNPT ?? ch? trì cu?c h?p Ban ch? ??o ???ng day (?Z) 500kV m?ch 3 bao g?m các d? án: ?Z 500 kV Nhi?t ?i?n Qu?ng Tr?ch - V?ng áng và san phan ph?i 500 kV TT?L Qu?ng Tr?ch; Qu?ng Tr?ch - D?c...

Ngày 24-25/7, Ch? t?ch H?TV T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) D??ng Quang Thành ?? có chuy?n th?m, t?ng quà ??n v? thi c?ng D? án ???ng day 500kV m?ch 3 ?o?n qua ??a ph?n t?nh Qu?ng Tr? và Qu?ng Bình.

27/07/2020 | Ngày 24-25/7, Ch? t?ch H?TV T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) D??ng Quang Thành ?? có chuy?n th?m, t?ng quà ??n v? thi c?ng D? án ???ng day 500kV m?ch 3 ?o?n qua ??a ph?n t?nh Qu?ng Tr? và Qu?ng Bình. Tham gia ?oàn c?ng tác có ?ng Tr?n ?ình Nhan – T?ng Giám ??c EVN, ?ng Nguy?n Tu?n Tùng – T?ng Giám...

G?n bi?n c?ng trình chào m?ng ??i h?i ??ng b? T?p ?oàn l?n th? III

02/07/2020 | Ngày 2/7/2020 t?i Ninh Thu?n, ??ng ?y T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) và ??ng ?y T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) ?? t? ch?c L? g?n bi?n c?ng trình Tr?m bi?n áp 220 kV Ninh Ph??c và ??u n?i - C?ng trình chào m?ng ??i h?i ??i bi?u ??ng b? T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam l?n th? III.