TT? Qu?ng Bình tri?n khai c?ng tác phòng ch?ng b?o s? 13 (Vam Co)

14/11/2020 | Quy tắc tác động đĩa ?? ch? ??ng, ?ng phó k?p th?i tr??c nh?ng di?n bi?n ph?c t?p c?a c?n b?o s? 13 (Vam Co) s?p ?? b? vào mi?n Trung, n?i tam b?o là các t?nh t? Qu?ng Nam ??n Qu?ng Bình. Truy?n t?i ?i?n (TT?) Qu?ng Bình - C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 2 (PTC2) ?? tri?n khai c?ng tác phòng ch?ng thiên tai và tìm ki?m c?u n?n...

T?ng Giám ??c EVNNPT Ph?m Lê Phú làm vi?c t?i TT? Gia Lai

14/11/2020 | Quy tắc tác động đĩa Ngày 13/11/2020, T?ng Giám ??c T?ng C?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) Ph?m Lê Phú ?? th?m và làm vi?c t?i Truy?n t?i ?i?n (TT?) Gia Lai và Tr?m bi?n áp (TBA) 500kV Pleiku 2, thu?c C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 3 (PTC3).

??ng b? PTC2 l?nh ??o th?c hi?n t?t nhi?m v? kép PCTT - TKCN và an sinh x? h?i

06/11/2020 | Quy tắc tác động đĩa H? th?ng l??i ?i?n do C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 2 (PTC2) qu?n ly ?i qua các t?nh thành mi?n Trung – Tay Nguyên, ?ay là khu v?c h?ng n?m ph?i h?ng ch?u nhi?u ??t thiên tai b?o l?, th?i ti?t kh?c nghi?t. Do ?ó, kh?ng ch? trong c?ng tác ch? ??o ?i?u hành, mà trong Ngh? quy?t ??i h?i ??i bi?u ??ng b? PTC2...