Bàn gi?i pháp tháo g? m?t b?ng D? án ???ng day 500kV ??u n?i Nhi?t ?i?n Nghi S?n 2 trên ??a bàn t?nh Ngh? An

Th? sáu, 4/12/2020 | 11:04 GMT+7
Chi?u 3/12, Phó T?ng giám ??c T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) – Ph?m H?ng Ph??ng ?? có bu?i làm vi?c v?i ?ng Lê Ng?c Hoa – Phó Ch? t?ch UBND t?nh Ngh? An bàn v? c?ng tác BT-GPMB d? án ???ng day 500kV ??u n?i Nhi?t ?i?n BOT Nghi S?n 2 vào h? th?ng ?i?n qu?c gia, ?o?n qua t?nh Ngh? An.

 ?oàn c?ng tác c?a EVN làm vi?c v?i UBND t?nh Ngh? An

Tham d? bu?i làm vi?c có l?nh ??o các S?, ngành, ??a ph??ng liên quan c?a t?nh Ngh? An. T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia có ?ng Ph?m Lê Phú - T?ng giám ??c, ?ng Nguy?n ??c Tuy?n - Giám ??c Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB).

D? án có quy m? xay d?ng m?i 2 tuy?n ???ng day m?ch kép 500kV dài 39,6km (219 v? trí), ??u n?i t? TT?L Nghi S?n (NM? Nghi S?n 2) v?i ?D 500kV Nho Quan - Hà T?nh m?ch 1&2 và thi c?ng các tr? ??o pha trên tuy?n ?D 500kV m?ch 1&2 hi?n h?u. Trong ?ó, tuy?n ???ng day ?i trên ??a bàn t?nh Ngh? An có 123 v? trí móng, bao g?m 4 VT c?t ??o pha thu?c ??a bàn các huy?n: Yên Thành 2 VT, Nam ?àn 2 VT và 119 VT ?i qua ??a bàn các huy?n/th? x?: Th? x? Hoàng Mai 24 VT, huy?n Qu?nh L?u 41 VT, huy?n Ngh?a ?àn 46 VT, th? x? Thái Hòa 8 VT, v?i chi?u dài tuy?n 23,35 km. D? án ???c kh?i c?ng ngày 09/4/2018 và theo k? ho?ch ph?i hoàn thành tháng 6/2020 (??ng b? v?i ti?n ?? phát ?i?n c?a NMN? Nghi S?n 2).

Tuy nhiên, ??n nay d? án còn g?p quá nhi?u v??ng m?c trong b?i th??ng gi?i phóng m?t b?ng. Chính v? v?y ?? hoàn thành ?óng ?i?n c?ng trình theo ch? ??o c?a Th? t??ng Chính ph?, T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam vào tháng 12/2020 ??ng b? v?i ti?n ?? phát ?i?n c?a NMN? BOT Nghi S?n 2, EVN ?? ngh? UBND t?nh Ngh? An ch? ??o th? x? Hoàng Mai t? ch?c tháo d? lán tr?i t?m và c?ng trình xay d?ng trái phép trên ??t n?ng nghi?p ??i v?i 5 h? dan b?o ??m hành lang an toàn l??i ?i?n theo quy ??nh t?i kho?n 3, ?i?u 51 c?a Lu?t ?i?n l?c, tr??c ngày 15/12/2020.

Quy tắc tác động đĩa??i v?i huy?n Qu?nh L?u kh?n tr??ng hoàn thi?n th? t?c phê duy?t PABT cho 35 h? dan còn l?i nêu trên ?? chi tr? ti?n, bàn giao m?t toàn b? m?t b?ng cho các nhà th?u thi c?ng tr??c ngày 10/12/2020. T? ch?c tuyên truy?n, v?n ??ng gi?i quy?t v??ng m?c ?? các h? dan ??ng thu?n v?i ch? tr??ng, chính sách quy ??nh nh?n ti?n b?i th??ng, h? tr? theo Quy?t ??nh phê duy?t bàn giao m?t b?ng cho ??n v? thi c?ng. Tr??ng h?p sau khi gi?i quy?t ??y ?? các chính sách quy ??nh và ?? tuyên truy?n, v?n ??ng nh?ng các h? dan v?n kh?ng ??ng thu?n ?? ngh? UBND huy?n xay d?ng k? ho?ch b?o v? thi c?ng kéo day ?? hoàn thành d? án trong tháng 12/2020.

??i v?i huy?n Ngh?a ?àn, hoàn thi?n h? s?, th? t?c phê duyê?t PABT cho 37 h? dan có ??t r?ng s?n xu?t và các h? dan có nhà, ??t ?, ??t v??n liên k? t?i các kho?ng c?t nêu trên ?ê? chi tra? tiê?n, bàn giao toàn b? m?t b?ng cho các nhà th?u thi c?ng kéo day tr??c ngày 05/12/2020.

L?nh ??o UBND huy?n t? ch?c h?p ??i tho?i v?i 17 h? dan có nhà, c?ng trình, ??t ?, ??t v??n liên k? ??t ? b? ?nh h??ng b?i hành lang t?i các kho?ng c?t nêu trên ?ê? phê duy?t PABT và chi tra? tiê?n, bàn giao toàn b? m?t b?ng cho các nhà th?u thi c?ng kéo day tr??c ngày 10/12/2020. L?p ph??ng án b?o v? thi c?ng kéo day kho?ng néo 97-98- T1 và 96-97 -T2 hi?n ?? nh?n ti?n b?i th??ng nh?ng gay c?n tr? vi?c thi c?ng kéo day.

??i v?i th? x? Thái Hòa kh?n tr??ng hoàn thi?n th? t?c phê duy?t PABT cho 9 h? dan (trong ?ó 4 h? có nhà, c?ng trình) ?nh h??ng trong hành lang tuy?n còn l?i, ?? chi tr? ti?n và bàn giao m?t b?ng cho nhà th?u thi c?ng kéo day tr??c ngày 10/12/2020.

T? ch?c tuyên truy?n, v?n ??ng ?? các h? dan ??ng thu?n v?i ch? tr??ng, chính sách quy ??nh nh?n ti?n b?i, h? tr? theo Quy?t ??nh phê duy?t bàn giao m?t b?ng cho ??n v? thi c?ng. Tr??ng h?p sau khi gi?i quy?t ??y ?? các chính sách quy ??nh và ?? tuyên truy?n, v?n ??ng nh?ng các h? dan v?n kh?ng ??ng thu?n ?? ngh? xay d?ng k? ho?ch b?o v? thi c?ng kéo day ?? hoàn thành d? án trong tháng 12/2020.

Quy tắc tác động đĩaPhát bi?u k?t lu?n, Phó Ch? t?ch UBND t?nh Lê Ng?c Hoa ?? ngh? các huy?n ph?i xác ??nh ?ay là nhi?m v? tr?ng tam c?n t?p trung gi?i quy?t trong tháng 12/2020. ??i v?i th? x? Hoàng Mai, th? x? Thái Hòa, huy?n Qu?nh L?u ngoài t?p trung tuyên truy?n t?o s? ??ng thu?n t? ng??i dan, c?n tính ??n ph??ng án c??ng ch?, b?o v? thi c?ng ??i v?i các h? kh?ng bàn giao m?t b?ng. Phó Ch? t?ch UBND t?nh Ngh? An c?ng ??ng y áp d?ng h? tr? khác ??i v?i các h? dan ? huy?n Ngh?a ?àn, theo ?ó yêu c?u ??a ph??ng gi?i quy?t ???c h? nào thì  bàn giao cho ??n v? thi c?ng, v?i m?c tiêu hoàn thành d? án trong tháng 12/2020 ??ng b? v?i D? án NMN? BOT Nghi S?n 2.

Phó Ch? t?ch UBND t?nh Ngh? An – Lê Ng?c Hoa phát bi?u ch? ??o t?i cu?c h?p

 ?oàn c?ng tác c?a EVN/EVNNPT ki?m tra hi?n tr??ng thi c?ng ???ng day trên ??a bàn t?nh Ngh? An

 ?oàn c?ng tác c?a EVN/EVNNPT ki?m tra hi?n tr??ng thi c?ng ???ng day trên ??a bàn t?nh Ngh? An

Xuan Ti?n - PV TC?L