Bàn gi?i pháp tháo g? m?t b?ng ???ng day 500kV m?ch 3 trên ??a bàn t?nh Qu?ng Nam

Th? hai, 20/7/2020 | 19:53 GMT+7
Ngày 20/7, ?oàn c?ng tác c?a T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) ?? có bu?i làm vi?c v?i UBND t?nh Qu?ng Nam v? c?ng tác b?i th??ng gi?i ph?ng m?t b?ng (BT-GPMB) ???ng day 500kV m?ch 3 qua ??a bàn t?nh Qu?ng Nam.

T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam làm vi?c v?i UBND t?nh Qu?ng Nam v? BT-GPMB  ?Z 500kV m?ch 3 qua ??a bàn t?nh Qu?ng Nam.

Tham d? bu?i làm vi?c có ?ng Hu?nh Khánh Toàn – Phó Ch? t?ch Th??ng tr?c UBND t?nh Qu?ng Nam; ?ng Hu?nh Quang B?u – Phó Ch? t?ch UBND t?nh; ??i di?n các s?, ban ngành trong huy?n.

V? phía EVN có ?ng Tr?n ?ình Nhan – T?ng giám ??c T?p ?oàn; ?ng Nguy?n Tu?n Tùng – T?ng giám ??c T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT); ?ng Nguy?n ??c Tuy?n – Giám ??c Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB); cùng l?nh ??o các Ban chuyên m?n c?a EVN, EVNNPT, CPMB.

Ti?n ?? ch?m nh?t so v?i các ??a ph??ng có ???ng day ?i qua

T?i bu?i làm vi?c, ?ng Nguy?n ??c Tuy?n – Giám ??c CPMB cho bi?t: ?o?n tuy?n ???ng day 500kV m?ch 3 ?i qua t?nh Qu?ng Nam có chi?u dài 121,51km, g?m 269 v? trí móng tr? ?i?n (VT), ?i qua ??a bàn các huy?n: ??i L?c (70VT), N?ng S?n (29VT), Hi?p ??c (32VT), Tiên Ph??c (57VT), B?c Trà My (33VT) và Núi Thành (48VT).

?ng Nguy?n ??c Tuy?n – Giám ??c CPMB báo cáo ti?n ?? ?Z 500kV m?ch 3

Quy tắc tác động đĩa??n nay, trên toàn tuy?n các ??a ph??ng ?? bàn giao ???c kho?ng 94% v? trí c?t và kho?ng 60% hành lang tuy?n. Có nhi?u ??a ph??ng ?? hoàn thành nh? t?nh Gia Lai, Qu?ng Bình, Kon Tum và m?t s? ??a ph??ng khác ??u ??t trên 95%. Tuy nhiên, Qu?ng Nam là ??a ph??ng có t? l? bàn giao m?t b?ng cho ch? ??u t? ch?m nh?t. ??n ngày 19/7 bàn giao ???c 217/269 v? trí c?t (kho?ng 80%), hành lang tuy?n ??t 48/269 kho?ng c?t (17%).

Quy tắc tác động đĩa?? hoàn thành ?óng ?i?n d? án ?úng ti?n ?? ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t trong tháng 12/2020, ?ng Nguy?n ??c Tuy?n ki?n ngh? UBND t?nh Qu?ng Nam có y ki?n ch? ??o v? b?i th??ng, h? tr? ??i v?i cay d?u rái m?c trong r?ng t? nhiên: Th?c t? ng??i dan có ch?m sóc, b?o v? và khai thác d?u hàng n?m. M?c dù S? TN&MT và S? NN&PTNT ?? có v?n b?n h??ng d?n. Tuy nhiên, các ??a ph??ng v?n kh?ng th?c hi?n ???c và nhi?u l?n ?? xu?t các hình th?c b?i th??ng h? tr? khác nhau.

Có y ki?n ch? ??o v? n?i dung t?i v?n b?n s? 322/UBND-BQLDA ngày 07/7/2020 UBND huy?n Hi?p ??c v? vi?c ?? ngh? ?i?u ch?nh ??n giá b?i th??ng cay cao su, b? sung kinh phí ??u t? vào ??t cho các h? dan và C?ng ty cao su Qu?ng Nam.

?? ??m b?o ti?n ?? BT-GPMB, UBND t?nh xem xét giao UBND huy?n ??i L?c phê duy?t t?t c? các h? s? liên quan v? xay d?ng Khu tái ??nh c?. Cho phép tri?n khai c?ng tác tái ??nh c? cho các h? dan song song v?i c?ng tác phê duy?t k? ho?ch s? d?ng ??t ?. Ch? ??o UBND huy?n Tiên Ph??c, Hi?p ??c v? c?ng tác x? ly tháo d? các tr??ng h?p h? dan xay d?ng nhà, c?ng trình trái phép d??i hành lang tuy?n nh?m tr?c l?i ??n bù t? d? án (huy?n Tiên Ph??c 20 tr??ng h?p, huy?n Hi?p ??c 15 tr??ng h?p).

C?ng theo ?ng Tuy?n, hi?n nay các th? t?c v? chuy?n m?c ?ích s? d?ng r?ng ?? hoàn thành, EVN mong mu?n S? TN&MT, S? NN&PTNT tham m?u trình UBND t?nh chuy?n m?c ?ích s? d?ng r?ng theo ch? tr??ng ?? ???c UBND t?nh th?ng nh?t t?i v?n b?n s? 3221/UBND-KTN ngày 12/6/2020. Xem xét tham m?u, báo cáo UBND t?nh v? ??n giá b?i th??ng cay c?i ?? ???c UBND các huy?n ?? xu?t.

??i v?i các huy?n, EVN ki?n ngh?  s?m hoàn t?t trình duy?t các ph??ng bán b?i th??ng còn l?i c?a ph?n móng và hành lang tuy?n trong tháng 07/2020.

Báo cáo và xin UBND t?nh ch? tr??ng ?? gi?i quy?t v??ng m?c liên quan ??n k? ho?ch s? d?ng ??t ? c?a các h? thu?c di?n tái ??nh c?; ??n v? phê duy?t h? s? thi?t k? khu tái ??nh c? ?? hoàn t?t c?ng tác phê duy?t h? s? thi?t k? k? thu?t khu tái ??nh c? trong tháng 7. T? ch?c tháo d? nhà, c?ng trình xay d?ng trái phép trong hành lang tuy?n ?? bàn giao m?t b?ng cho nhà th?u kéo r?i day. ??y nhanh các th? t?c ?? tri?n khai xay d?ng khu tái ??nh c?.

Trong tháng 8 s? bàn giao s?ch m?t b?ng cho ch? ??u t?

Quy tắc tác động đĩaT?i bu?i làm vi?c, T?ng giám ??c EVN Tr?n ?ình Nhan cho bi?t, ?ay là d? án có y ngh?a r?t quan tr?ng trong vi?c ??m b?o ?i?n cho mi?n Nam trong nh?ng n?m t?i. Trong khi ?ó ti?n ?? bàn giao m?t b?ng trên ??a bàn t?nh Qu?ng Nam còn ch?m, trong khi ?ó khu v?c s?p b??c vào mùa m?a, s? gay r?t nhi?u khó kh?n trong c?ng tác thi c?ng n?u kh?ng s?m bàn giao m?t b?ng.

Quy tắc tác động đĩaT?ng giám ??c EVN Tr?n ?ình Nhan mong mu?n t?nh Qu?ng Nam c?n quy?t li?t h?n n?a ?? s?m bàn giao m?t b?ng d? án cho CPMB ?? thi c?ng. Có th? nói ?ay là giai ?o?n cu?i c?a d? án, EVN s? ??ng y v?i nh?ng ki?n ngh? c?a t?nh ?? s?m k?t thúc d? án.

?ng Tr?n ?ình Nhan – T?ng giám ??c EVN phát bi?u t?i bu?i làm vi?c

Quy tắc tác động đĩaT?i bu?i làm vi?c, ?ng Hu?nh Khánh Toàn – Phó Ch? t?ch Th??ng tr?c UBND t?nh Qu?ng Nam ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a EVN trong nh?ng n?m qua ?? ??m b?o cung c?p ?i?n ?? ph?c v? phát tri?n kinh t? x? h?i c?a t?nh ?? giúp t?nh t? thu chi ngan sách và có ?óng góp v? ngu?n ngan sách cho Trung ??ng.

??i v?i D? án ???ng day 500kV m?ch 3, t?nh ?? quy?t li?t ch? ??o các ??a ph??ng ?? ??t ???c nh?ng k?t qu? trên, tuy nhiên, ??a ph??ng v?n ch?m nh?t so v?i các ??a ph??ng khác. ?ng Hu?nh Khánh Toàn cho bi?t t?nh s? huy ??ng c? h? th?ng chính tr? ?? v?n ??ng ng??i dan bàn giao m?t b?ng. ??ng th?i yêu c?u l?nh ??o các s?, ngành, huy?n c?n s?m bàn giao m?t b?ng cho ch? ??u t? ??i v?i các v? trí móng là trong tháng 7 và hành lang tuy?n trong tháng 8 ?? ch? ??u t? hoàn thành d? án theo k? ho?ch.

?ng Hu?nh Khánh Toàn – Phó Ch? t?ch Th??ng tr?c UBND t?nh Qu?ng Nam phát bi?u t?i bu?i làm vi?c

Xuan Ti?n - PV TC?L