CPMB ?óng ?i?n tr?m bi?n áp 220kV Van Phong

Ch? nh?t, 22/11/2020 | 10:07 GMT+7
Vào lúc 01h19’ ngày 22/11/2020 t?? tr?m bi?n áp (TBA) 220kV Van Phong, Ban qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB) ?? ph?i h?p cùng các ??n v? liên quan ?óng ?i?n ??a vào v?n hành TBA 220kV Van Phong.

Máy bi?n áp AT1 TBA 220kV Van Phong

?ay là d? án do T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) làm ch? ??u t?, CPMB thay m?t EVNNPT ?i?u hành qu?n ly d? án, C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 3 ti?p nh?n qu?n ly v?n hành, C?ng ty C? ph?n T? v?n xay d?ng ?i?n 4 ??m nh?n c?ng tác thi?t k?, C?ng ty C? ph?n ?i?n ??m nh?n c?ng tác t? v?n giám sát, C?ng ty D?ch v? k? thu?t truy?n t?i ?i?n ??m nh?n c?ng tác thí nghi?m hi?u ch?nh, C?ng ty C? ph?n Alphanam E&C ??m nh?n c?ng tác thi c?ng.

C?ng trình quy m?: Ph?n TBA 220kV xay d?ng m?i TBA 220kV Van Phong ki?u ngoài tr?i v?i quy m? 01 MBA 220kV - 250MVA, 04 ng?n l? xu?t tuy?n 220kV, 01 ng?n l? t?ng 220kV, 01 ng?n máy c?t liên l?c 220kV, 06 ng?n l? xu?t tuy?n 110kV, 01 ng?n l? t?ng 110kV, 01 ng?n máy c?t liên l?c 110kV, 01 ng?n máy c?t ???ng vòng 110kV, 01 ng?n l? 22kV.  Ph?n ???ng day xay d?ng m?i 2 ?o?n ???ng day m?ch kép 220kV dài kho?ng 265m ??u n?i ?Z 220kV Tuy Hòa - Nha Trang hi?n có và xay d?ng ?o?n ???ng day 01 m?ch 22kV dài 889,5m ?? c?p ?i?n t? dùng cho tr?m.

Quy tắc tác động đĩaVi?c ?óng ?i?n ??a vào v?n hành TBA 220kV Van Phong s? giúp nang cao ?? tin c?y, ??m b?o cung c?p ?i?n cho ph? t?i phát tri?n khu v?c th? x? Ninh Hòa và m?t ph?n khu kinh t? Van Phong, ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n kinh t? x? h?i c?a t?nh Khánh Hòa. Ngoài ra còn t?o ?i?u ki?n ??u n?i các ngu?n n?ng l??ng tái t?o trong khu v?c vào h? th?ng ?i?n Qu?c gia.

 

CPMB