C?n t?ng t?c ?? ??a d? án ???ng day 500kV m?ch 3 v? ?ích

Ch? nh?t, 26/7/2020 | 14:58 GMT+7
Ngày 23/7, t?i TP.?à N?ng, Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB) ?? có bu?i làm vi?c v?i các nhà th?u nh?m ki?m ?i?m ti?n ?? thi c?ng ???ng day 500kV m?ch 3, ?o?n tuy?n V?ng áng – Qu?ng Tr?ch và Qu?ng Tr?ch - D?c S?i.

CPMB ki?m ?i?m ti?n ?? thi c?ng ???ng day 500kV m?ch 3

Theo CPMB, tính ??n nay ???ng day 500kV Qu?ng Tr?ch - V?ng áng và san phan ph?i 500kV Trung tam ?i?n l?c Qu?ng Tr?ch ?? ???c CPMB chi tr? ti?n bàn giao 64/75 v? trí móng (??t 85%). Ph?n hàng lang tuy?n ?? bàn giao 41/74 kho?ng c?t.

Khó kh?n chính có 08 v? trí móng và hành lang tuy?n t?i kho?ng 63-70 qua ph??ng K? Th?nh (th? x? K? Anh, Hà T?nh) ch?a gi?i quy?t ???c v??ng m?c trong BT-GPMB. M?c dù Bí th? T?nh ?y Hà T?nh ?? ?i ki?m tra hi?n tr??ng và ?? có ch? ??o nh?ng ??n nay ch?a l?p ???c ph??ng án b?i th??ng và bàn giao ???c m?t b?ng thi c?ng. ?i?u này ?ang ?nh h??ng ??n c?ng tác ph?i h?p th?c hi?n c?ng vi?c.

Quy tắc tác động đĩaV? c?ng tác thi c?ng, hi?n ?o?n tuy?n ?? ?ào móng 31/75 v? trí, ?ang ?ào 8 v? trí. D?ng c?t 7/75 v? trí, ?ang d?ng 03 v? trí.

Quy tắc tác động đĩa??i v?i ?o?n tuy?n 500kV Qu?ng Tr?ch - D?c S?i, ?? bàn giao1.025/1.102 v? trí móng c?t (??t 93%). Hành lang tuy?n ?? bàn giao 414/1.102 kho?ng c?t.

Quy tắc tác động đĩaCác t?n t?i, v??ng m?c hi?n nay do c?ng tác xác ??nh ngu?n g?c ??t t?i các ??a ph??ng hi?n nay g?p r?t nhi?u khó kh?n do ch?ng l?n ??t lam tr??ng, di?n tích ??t ???c giao v??t h?n m?c quy ??nh nên ??n nay m?c dù ?? v?n ??ng bàn giao nhi?u v? trí móng nh?ng t? l? phê duy?t phê duy?t ph??ng án b?i th??ng th?p, ??c bi?t khu v?c t?nh Qu?ng Tr?, Th?a Thiên Hu?, Qu?ng Nam.

Quy tắc tác động đĩaNgoài ra ??n giá b?i th??ng h? tr? ch?a ???c ng??i dan ??ng thu?n, giá ??t tr?ng cay lau n?m, ??t r?ng s?n xu?t th?p. Vi?c l?p th? t?c tái ??nh c? t?i các ??a ph??ng còn kéo dài. Th? t?c chuy?n ??i ??t r?ng hi?n nay t?i Qu?ng Nam và Qu?ng Ng?i ch?a ???c phê duy?t do yêu c?u b?i th??ng r?ng và thu h?i ??t. C?ng tác ph?i h?p c?a ??a ph??ng t?i các t?nh Qu?ng Tr?, Th?a Thiên Hu? còn h?n ch? do cùng lúc ??a ph??ng ph?i th?c hi?n c?ng tác GPMB cho c? d? án ???ng cao t?c B?c – Nam.

Quy tắc tác động đĩaTrong c?ng tác thi c?ng, ?o?n tuy?n ?ào móng: 961/1.102 v? trí, ?ang ?ào 31 v? trí; Hoàn thành ?úc móng 921/1.102 v? trí; d?ng c?t 643/1.102 v? trí. ?ang kéo day 9,119/500,14 km.

Quy tắc tác động đĩa?ng Nguy?n ??c Tuy?n – Giám ??c CPMB cho bi?t: Th?i gian qua, CPMB ?? yêu c?u các ??n v? t? v?n giám sát (TVGS) thành l?p Ban ch? ??o TVGS và Ban TVGS, Ti?u ban TVGS cho t?ng gói th?u, t?ng ??a bàn thi c?ng xay d?ng ?? có c? s? ph?i h?p th?c hi?n các n?i dung c?ng vi?c trong quá trình TVGS, nghi?m thu c?ng trình và th?ng báo cho các ??n v? liên quan ?? ph?i h?p th?c hi?n.

Quy tắc tác động đĩaTrong c?ng tác th?c hi?n báo cáo ti?n ??, Hàng tu?n, các ??n v? TVGS th?c hi?n báo cáo chi ti?t tình hình th?c hi?n các l? th?u qua ??a ch? e-mail c?a L?nh ??o Ban, L?nh ??o phòng K? thu?t và các cán b? liên quan bên c?nh báo cáo b?ng ???ng v?n b?n và th?c hi?n báo cáo tháng, báo cáo h?p ?i?u ?? theo yêu c?u. Trong c?ng tác th?c hi?n qu?n ly ch?t l??ng, ti?n ?? t?i c?ng tr??ng, các ??n v? TVGS th?c hi?n ?úng theo quy ??nh c?a Nhà n??c, EVN, EVNNPT và quy trình qu?n ly ch?t l??ng c?ng trình ???c CPMB phê duy?t.

CPMB c?ng yêu c?u các ??n v? t? v?n thi?t k? (TVTK) cung c?p th?ng tin c?a t?ng cá nhan v?i ch?c n?ng, trách nhi?m, quy?n h?n c? th? c?a t?ng cung ?o?n d? án và th?ng báo cho các bên liên quan ph?i h?p th?c hi?n. ??i v?i các v??ng m?c c?n x? ly thi?t k? trong quá trình thi c?ng, CPMB th?ng tin tr??c cho ng??i tr?c ti?p x? ly và ??ng th?i có v?n b?n yêu c?u x? ly trong th?i gian s?m nh?t ??m b?o vi?c x? ly thi?t k? k?p th?i ?áp ?ng ???c ti?n ?? thi c?ng.

Quy tắc tác động đĩaRiêng CPMB, các ban ti?n ph??ng th??ng xuyên làm vi?c v?i các ??a ph??ng, nhà th?u và các ??n v? liên quan gi?i quy?t k?p th?i các khó kh?n, v??ng m?c phát sinh trên c?ng tr??ng, ??m b?o c?ng tác ?i?u hành ?? bàn giao m?t b?ng và ??y nhanh ti?n ?? thi c?ng theo k? ho?ch.

Quy tắc tác động đĩaT?i cu?c h?p, ?ng Nguy?n ??c Tuy?n – Giám ??c CPMB ?ánh giá cao nh?ng n? l?c c?a các ??n v? thi c?ng trên c?ng tr??ng ???ng day 500kV m?ch 3 khi ?? bám sát ti?n ?? ???c giao. Tuy nhiên, ?ay ?ang là th?i ?i?m t?ng t?c c?a d? án vì khu v?c ?ang s?p vào mùa m?a. Chính vì v?y ?ng Tuy?n yêu c?u các nhà th?u t? v?n giám sát b? trí ?? nhan l?c giám sát t?i c?ng tr??ng ?? ??n ??c ti?n ?? thi c?ng, giám sát ch?t l??ng, ??c bi?t là ph?n ng?m, k?p th?i phát hi?n các sai l?ch so v?i thi?t k? ?? ??m b?o ch?t l??ng c?ng trình; t? ch?c nghi?m thu theo quy ??nh. Kiên quy?t x? ly các tr??ng h?p nhà th?u thi c?ng kh?ng ?úng thi?t k? và kh?ng ??m b?o ch?t l??ng.

Yêu c?u các nhà th?u t? v?n giám sát g?i báo cáo hàng tu?n/ngày v? l?c l??ng thi c?ng, thi?t b? c?a nhà th?u trên c?ng tr??ng, xem xét ki?n ngh? ?i?u ch?nh k?p th?i ph?m vi c?ng vi?c n?u nhà th?u thi c?ng kh?ng ?áp ?ng ti?n ?? yêu c?u. C?p nh?t ??y ?? và k?p th?i s? li?u giám sát thi c?ng hàng ngày lên ph?n m?m qu?n ly ??u t? xay d?ng c?a T?p ?oàn.

Thi c?ng d?ng c?t ???ng day 500kV m?ch 3

Yêu c?u các nhà th?u T? v?n thi?t k? c? cán b? có kinh nghi?m, t? ch?c giám sát tác gi? theo quy ??nh, x? ly các v??ng m?c phát sinh và k?p th?i ?i?u ch?nh b?n v? thi?t k? trong quá trình thi c?ng, ??m b?o ti?n ?? c?a các d? án.

Quy tắc tác động đĩa??i v?i nhà th?u thi c?ng xay d?ng, ?ng Tuy?n yêu c?u các nhà th?u thi c?ng t?ng c??ng nhan l?c và thi?t b? thi c?ng trên c?ng tr??ng theo ?úng cam k?t, t? ch?c thi c?ng ngay khi có m?t b?ng, ??ng th?i tranh th? th?i ti?t thu?n l?i và có gi?i pháp thi c?ng h?p ly ?? ??y nhanh ti?n ?? thi c?ng. Nhà th?u ch? ??ng làm vi?c v?i ??a ph??ng và ph?i h?p ch?t ch? v?i CPMB ?? tháo g? khó kh?n v??ng m?c v? b?i th??ng ph?c v? thi c?ng, kh?ng làm ch?m ti?n ?? d? án.

Quy tắc tác động đĩaNgoài ra, các nhà th?u thi c?ng xay l?p b? trí ?? cán b? an toàn c?a nhà th?u trên c?ng tr??ng ?? ki?m tra và giám sát c?ng tác an toàn trong quá trình thi c?ng xay d?ng. ??ng th?i t?ng c??ng c?ng tác giám sát n?i b? c?a nhà th?u, có bi?n pháp ?? t? ki?m soát ch?t l??ng thi c?ng xay d?ng theo yêu c?u c?a thi?t k? và quy ??nh c?a h?p ??ng xay d?ng, th?c hi?n nghiêm h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng và bi?n pháp thi c?ng xay d?ng ?? ???c Ch? ??u t?/Ban QLDA phê duy?t.

Xuan Ti?n - PV TC?L