Chi b? ??i D?ch v? Thanh Hóa: Phát huy vai trò l?nh ??o c?a ??ng

Th? ba, 6/10/2020 | 16:00 GMT+7
Chi b? ??i D?ch v? Thanh Hóa ???c thành l?p theo quy?t ??nh s? 64-Q?/?U ngày 01/10/2019 c?a ??ng ?y C?ng ty D?ch v? k? thu?t truy?n t?i ?i?n (NPTS). Vi?c thành l?p Chi b? ??i D?ch v? Thanh Hóa ?? th? hi?n s? quan tam sau s?c c?a các c?p ?y ??ng b? NPTS nói chung và ??ng b? b? ph?n Trung t?m d?ch v? k? th?t 1 (TTDVKT1) nói riêng trong vi?c nang cao vai trò l?nh ??o c?a ??ng.

Trong th?i gian qua ???c s? quan tam giúp ??, ch? ??o th??ng xuyên c?a ??ng b? b? ph?n TTDVKT1 ?? và ?ang t?ng b??c ??a ??i DVKT Thanh Hóa ti?n b? v? m?i m?t, tr??ng thành h?n sau m?i c?ng trình, ?áp l?i ni?m tin, s? k? v?ng c?a các c?p ?y ??ng, chính quy?n.

 ??ng chí Nguy?n Ti?n D?ng - Bí th? ??ng ?y, Giám ??c NPTS trao quy?t ??nh và t?ng hoa t?i bu?i l? c?ng b? thành l?p Chi b? ??i D?ch v? Thanh Hóa

V?i ch?c n?ng là ??n v? v? tinh c?a TTDVKT1, m?c dù l?c l??ng m?ng, trang thi?t b? ph?c v? cho c?ng tác s?n xu?t còn thi?u th?n, n?ng l?c chuyên m?n còn khiêm t?n. Song v?i s? ph?i h?p ch?t ch? gi?a c?p ?y, chính quy?n và t? ch?c ?oàn th?, bi?t l?ng nghe ???c tam t?, nguy?n v?ng c?a cán b? c?ng nhan viên (CBCNV) t? ?ó k?t tinh ???c các tinh hoa c?a trí tu?, xay d?ng k? ho?ch h?p ly và t? ch?c s?n xu?t ch?t ch?, phát huy ???c n?i l?c c?a CBCNV. Chính vì v?y mà ??i D?ch v? Thanh Hóa ?? t?ng b??c kh?ng ??nh ???c n?ng l?c c?a mình tr??c yêu c?u và tình hình nhi?m v? m?i. Trong n?m v?a qua ??i ???c giao nhi?m v? qu?n ly 12 tr?m bi?n áp (TBA) trong ?ó 02 tr?m 500kV và 10 TBA 220kV tr?i dài trong 6 t?nh: Nam ??nh, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngh? An và Hà T?nh.

Trong quá trình tri?n khai nhi?m v? m?c dù ??n v? g?p nhi?u khó kh?n do ?i?u kiên th?i ti?t c?ng nh? ?nh h??ng c?a ??i d?ch Covid 19. B?ng b?n l?nh, n?ng l?c c?a mình, CBCNV ??i DV Thanh Hóa ?? tri?n khai thí nghi?m hi?u ch?nh, thí nghi?m ??nh k?, s?a ch?a th??ng xuyên các thi?t b? c?a 12 TBA, x? ly nhanh các s? c? trên l??i ??m b?o cho l??i ?i?n v?n hành an toàn ??t hi?u qu? kinh t? cao. Song song v?i vi?c hoàn thành t?t k? ho?ch mà Trung tam giao, b?ng n?ng l?c c?ng tác th?c t? c?a mình  ??i ?? ???c l?nh ??o TTDVKT1 tin t??ng giao cho l?p ??t hoàn ch?nh các thi?t b? nang c?ng su?t t?i TBA 220kV B?m S?n và TBA 220kV ?ình V? ??m b?o ti?n ?? thi c?ng c?ng nh? ch?t l??ng c?ng trình.

 Cùng v?i vi?c hoàn thành t?t nhi?m v? chuyên m?n, c?ng tác giáo d?c chính tr?, t? t??ng lu?n ???c Chi b? chú tr?ng và ??t lên hàng ??u, vi?c th??ng xuyên tri?n khai sau r?ng ch? tr??ng, ???ng l?i c?a ??ng, chính sách pháp lu?t c?a nhà n??c, các Ch? th?, Ngh? quy?t c?a các c?p ?y ??ng, ??n t?n các CBCNV trong ??i và các c? s? s?n su?t n?i có ??ng viên c?a Chi b? c?ng tác. ??c bi?t ??y m?nh vi?c th?c hi?n ch? th? s? 05 c?a B? Chính tr? v? “H?c t?p và làm theo t? t??ng ??o ??c, phong cách H? Chí Minh” nh?m giúp CBCNV th?m nhu?n sau s?c v? ??ng v? Bác H? kính yêu, tin t??ng tuy?t ??i vào ch? tr??ng, ???ng l?i c?a ??ng, chính sách pháp lu?t c?a Nhà n??c, ?n ??nh t? t??ng và yên tam c?ng tác.

Quy tắc tác động đĩaChia s? ni?m vui cùng CBCNV ??i DVKT Thanh Hóa t?i bu?i l? k? ni?m 1 n?m ngày thành l?p Chi b?, ??ng chí ?? Hùng Ti?n - Bí th? ??ng b? b? ph?n, Giám ??c TTDVKT1, chia s?: “Ban ch?p hành ??ng b? ghi nh?n thành tích, s? c? g?ng c?a t?p th? ??ng viên trong Chi b? và CBCNV ??i DV Thanh Hóa trong th?i gian qua ?? c? g?ng kh?c ph?c m?i khó kh?n ?? hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao. M?c dù m?i thành l?p ???c 1 n?m, song Chi b? ??i D?ch v? Thanh Hóa ?? ?? l?i d?u ?n ??m nét trong c?ng tác ??ng và c? c?ng tác chuyên m?n. Trong th?i gian t?i Chi ?y Chi b? ti?p t?c phát huy h?n n?a vai trò l?nh ??o, ch? ??o s?n xu?t ??ng th?i ??y m?nh ho?t ??ng phong trào c?a các t? ch?c qu?n chúng, n?m v?ng chuyên m?n, làm ch? các thi?t b? ?? ?áp ?ng ???c yêu c?u nhi?m v? trong tình hình m?i”. 

                

?? H?i Hà - Bí th? Chi b? ??i D?ch v? Thanh Hóa