Ch? th? liên t?ch phát ??ng ??t thi ?ua n??c rút 31 ngày ?êm xay d?ng ???ng day 500 kV D?c S?i - Pleiku 2

Th? ba, 1/12/2020 | 08:39 GMT+7
Ngày 30/11/2020 T?ng Giám ??c và Ban Th??ng v? C?ng ?oàn T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia ?? ban hành Ch? th? liên t?ch s? 4668/CTLT-EVNNPT-C? phát ??ng ??t thi ?ua n??c rút 31 ngày ?êm th?c hi?n D? án ???ng day 500 kV D?c S?i - Pleiku 2 thu?c c?ng trình ???ng day 500 kV m?ch 3.

Quy tắc tác động đĩaD??i ?ay là n?i dung Ch? th? liên t?ch s? 4668/CTLT-EVNNPT-C?:

Ban Truy?n th?ng - EVNNPT