Ch? t?ch C?ng ?oàn EVNNPT nh?n k? ni?m ch??ng “Vì s? nghi?p Dan v?n”

Ch? nh?t, 18/10/2020 | 10:26 GMT+7
T?i L? k? ni?m 90 n?m Ngày Truy?n th?ng các ban Xay d?ng ??ng do ??ng ?y T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) v?a t? ch?c m?i ?ay, ??ng chí Tr?nh Tu?n S?n - ?y viên Ban Th??ng v? ??ng ?y EVNNPT, Ch? t?ch C?ng ?oàn EVNNPT vinh d? nh?n K? ni?m ch??ng “Vì s? nghi?p Dan v?n”.

??ng chí Lam Th? Bích Nguy?t - Phó Chánh v?n phòng Ban Dan v?n Trung ??ng trao t?ng K? ni?m ch??ng Vì s? nghi?p dan v?n cho ??ng chí Tr?nh Tu?n S?n

Quy tắc tác động đĩaT?i bu?i L?, ??ng chí Nguy?n H?u Tu?n - Phó Bí th? Th??ng tr?c ??ng ?y EVN ?n l?i truy?n th?ng c?a v?n phòng c?p ?y và các ngành Tuyên giáo, T? ch?c, Dan v?n, Ki?m tra c?a ??ng.

Quy tắc tác động đĩa??i v?i ??ng ?y EVN, t? ch? ch? có 03 cán b? (khi m?i thành l?p), ??n nay các ban tham m?u, giúp vi?c c?a ??ng ?y T?p ?oàn ?? kh?ng ng?ng l?n m?nh, th?c hi?n t?t nhi?m v? tham m?u.

??i ng? cán b?, chuyên viên các ban và v?n phòng ?? tr??ng thành v? nhi?u m?t. H?u h?t cán b?, chuyên viên ???c ?ào t?o chính tr?, có chuyên m?n, nghi?p v?, n?ng l?c c?ng tác, có ph?m ch?t chính tr?, ??o ??c l?i s?ng t?t, ?áp ?ng ngày càng t?t h?n yêu c?u nhi?m v? ??t ra.

Quy tắc tác động đĩa??ng chí Nguy?n H?u Tu?n kh?ng ??nh, d??i d? l?nh ??o c?a ??ng ?y T?p ?oàn, EVN ?? ??t ???c nhi?u thành tích trong nhi?m k? qua, kh?ng ??nh ???c v? th? quan tr?ng ??i v?i s? phát tri?n, ?i lên c?a ??t n??c.

Quán tri?t sau s?c quan ?i?m c?a ??ng “Phát tri?n kinh t? - x? h?i là trung tam; xay d?ng ??ng là then ch?t”, Ban Ch?p hành ??ng b? T?p ?oàn khóa III ?? ?? ra ph??ng h??ng phát tri?n c?a ??ng b? T?p ?oàn trong 5 n?m t?i: “Nang cao vai trò, n?ng l?c l?nh ??o và s?c chi?n ??u c?a ??ng, xay d?ng ??ng b? trong s?ch, v?ng m?nh toàn di?n. Xay d?ng T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam thành T?p ?oàn kinh t? m?nh, s?n xu?t kinh doanh hi?u qu?, b?o toàn và phát tri?n v?n; ti?p t?c c? c?u l?i doanh nghi?p trên n?n t?ng ??i m?i, phát tri?n có trình ?? c?ng ngh?, qu?n tr? hi?n ??i, chuyên m?n hoá cao; ??m b?o c?nh tranh và h?i nh?p kinh t? qu?c t?, góp ph?n quan tr?ng b?o ??m an ninh n?ng l??ng qu?c gia”. 

Quy tắc tác động đĩa?? th?c hi?n th?ng l?i ???c m?c tiêu trên, ?òi h?i s? n? l?c l?n, quy?t tam cao, hành ??ng quy?t li?t c?a các c?p, c?a c? h? th?ng chính tr?. Tr??c yêu c?u, nhi?m v? m?i, c?ng tác tham m?u, giúp vi?c c?a ??ng ?y T?p ?oàn ph?i ti?p t?c ?óng vai trò “?i tr??c - m? ???ng”; ph?i lu?n n? l?c, ch? ??ng, có nhi?u ph??ng th?c sáng t?o, tìm tòi, ??i m?i, ?? hoàn thành các nhi?m v? ???c giao. Các ban ph?i bám sát nhi?m v? chính tr? c?a ??ng ?y T?p ?oàn, ti?p t?c ??i m?i, nang cao ch?t l??ng, hi?u qu? c?ng tác nghiên c?u, tham m?u - ??ng chí Nguy?n H?u Tu?n nh?n m?nh.

Phát bi?u t?i bu?i l?, ??ng chí Nguy?n M?nh Hùng - V? tr??ng V? Ki?m tra tài chính, C? quan ?y ban Ki?m tra Trung ??ng kh?ng ??nh, nhi?m k? qua, d??i s? l?nh ??o c?a ??ng, ??ng ?y EVN ?? phát tri?n trong s?ch, v?ng m?nh, l?nh ??o, ch? ??o EVN tr? thành T?p ?oàn kinh t? m?nh. ??c bi?t, trong c?ng tác xay d?ng ??ng, ??ng ?y EVN ?? có s? ph?i h?p ch?t ch?, th??ng xuyên v?i các ??ng ?y c?p trên, th?c hi?n t?t các nhi?m v? ???c giao.

Quy tắc tác động đĩaT?i l? k? ni?m, có 6 ??ng viên tr?c thu?c ??ng b? EVN ???c nh?n K? ni?m ch??ng c?a ??ng. C? th? K? ni?m ch??ng “Vì s? nghi?p c?ng tác t? ch?c xay d?ng ??ng” ???c trao cho ??ng chí D??ng Quang Thành - Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch H?TV EVN; ??ng chí Nguy?n H?u Tu?n - Phó Bí th? Th??ng tr?c ??ng ?y EVN; ??ng chí Lê Quang Long - Tr??ng ban T?ng h?p H?TV EVN, nguyên Tr??ng ban T? ch?c và Nhan s? (EVN) 

Quy tắc tác động đĩaK? ni?m ch??ng “Vì s? nghi?p ki?m tra c?a ??ng” ???c trao cho ??ng chí V? H?ng L?nh – K? toán tr??ng EVN, ??ng chí Th?ch V?n N?ng – Phó Tr??ng ban Ki?m tra n?i b? và giám sát tài chính EVN. 

K? ni?m ch??ng “Vì s? nghi?p dan v?n” ???c trao cho ??ng chí Tr?nh Tu?n S?n – ?y viên Ban Th??ng v? ??ng ?y EVNNPT, Ch? t?ch C?ng ?oàn T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n qu?c gia.

 

Xuan Ti?n - PV TC?L