Ch? t?ch H?TV EVNNPT h?p ki?m ?i?m ti?n ?? ?Z 500kV D?c S?i – Pleiku 2

Ch? nh?t, 22/11/2020 | 06:44 GMT+7
Ngày 20/11/2020 t?i Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB), ?ng Nguy?n Tu?n Tùng – Ch? t?ch H?i ??ng thành viên (H?TV) T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?iên Qu?c gia (EVNNPT) ?? ch? trì cu?c h?p ki?m ?i?m ti?n ?? ???ng day (?Z) 500kV m?ch 3 D?c S?i - Pleiku 2.

?ng Nguy?n Tu?n Tùng – Ch? t?ch H?TV EVNNPT ch? trì cu?c h?p ki?m ?i?m ?Z 500kV m?ch 3 D?c S?i - Pleiku 2

Quy tắc tác động đĩaTham gia bu?i làm vi?c có ?ng Ph?m Lê Phú - T?ng Giám ??c EVNNPT, ?ng Nguy?n Ng?c Tan – Thành viên H?TV EVNNPT, ?ng Bùi V?n Kiên – Phó TG? EVNNPT, ?ng Nguy?n ??c Tuy?n – Giám ??c CPMB cùng l?nh ??o các Ban, phòng chuyên m?n EVNNPT/CPMB và các nhà th?u xay l?p, t? v?n thi?t k?, t? v?n giám sát, nhà th?u cung c?p v?t t?.

Thay m?t CPMB, ?ng Nguy?n ??c Tuy?n – Giám ??c CPMB ?? báo cáo: ?Z 500kV m?ch kép ?i qua ??a ph?n 03 t?nh Qu?ng Ng?i, Kon Tum và Gia Lai v?i t?ng chi?u dài kho?ng 209 km có ?i?m ??u là TBA 500kV D?c S?i và ?i?m cu?i là TBA 500kV Pleiku 2 (riêng ?o?n ???ng day t? G59-G62 s? xay d?ng c?t 4 m?ch ?? k?t h?p 02 m?ch ?Z 220kV, tr??c m?t kéo day hoàn tr? 01 m?ch ?o?n ?Z 220kV Pleiku - Kr?ngbuk hi?n có); m? r?ng ng?n l? t?i các TBA 500kV D?c S?i và TBA 500kV Pleiku 2. Hi?n nay CPMB ?? hoàn thành h? s? ?o ??c gi?i th?a 429/429 v? trí và m?t b?ng TBA 500kV D?c S?i; ?? bàn giao 65/65 v? trí có liên quan ??n th? t?c r?ng; kê ki?m, l?p ph??ng án b?i th??ng xong 429/429 v? trí móng, hành lang tuy?n xong 428/428 kho?ng c?t. ?? phê duy?t ph??ng án b?i th??ng 425/429 v? trí móng và hành lang tuy?n ???c 421/428 kho?ng c?t.

Quy tắc tác động đĩaV? cung c?p v?t t? thi?t b? (VTTB), CPMB ?? bàn giao toàn b? c?t thép, cách ?i?n, day d?n, day cáp quang, day ch?ng sét, VTTB nh?t th?, nh? th? và ph? ki?n. 02 Kháng ?i?n 500kV- 65MVAr và 02 Kháng ?i?n 500kV-192MVAr cho TBA 500kV D?c S?i và 02 kháng ?i?n 500kV-65MVAr TBA 500kV Pleiku 2 ngày 20/11 chuyên gia ?n ?? s? bay sang Hà N?i, sau khi hoàn thành cách ly s? ti?n hành giám sát l?p kháng. Riêng t? ?i?n, máy c?t by-pass và ph? ki?n c?a nhà th?u GE thì ??u tháng 11/2020 m?i chuy?n hàng lên tàu d? ki?n gi?a tháng 2/2021, v?n chuy?n lên c?ng tr??ng ??u tháng 03/2021; l? sàn t? (Mitas/Turkey) ?? th?ng quan, rút hàng t? ngày 19/11/2020.

?ng Nguy?n ??c Tuy?n – Giám ??c CPMB báo cáo ti?n ?? d? án

Quy tắc tác động đĩaV? ti?n ?? thi c?ng ?Z các nhà th?u ?? ?ào móng 421/429 v? trí, ?ang ?ào 02 v? trí; hoàn thành ?úc móng 419/429 v? trí, ?ang ?úc móng 02 v? trí; hoàn thành d?ng c?t: 392/429 v? trí, ?ang d?ng c?t 11 v? trí.

Ph?n MR t?i TBA 500kV D?c S?i ?? c? b?n hoàn thành ph?n xay d?ng, ?? l?p ??t 53/60 c?t c?ng và 33/43 xà; 7/10 c?t ch?ng sét; l?p ??t tr? ?? thi?t b? ??t ~80%; l?p ??t l??i n?i ??t ??t ~ 75%; l?p ??t 24/38 b? DCL 500kV; l?p ??t 27/30 TI; 32/88 s? ??ng; l?p ??t 13/14 b? MC 500kV (còn 1 b? ch? l?p trong tr?m hi?n h?u); l?p ??t 24 phan ?o?n day thanh cái + 180/258 chu?i s?; l?p ??t 21/24 CSV; 9/18 TU; 11/12 t? TRV; ?? l?p ??t xong thi?t b? 110kV. Di d?i ?Z 22kV và cáp quang ?? ??u n?i ?Z 22kV vào ph?n h? ng?m; l?p ??t t? ?i?n trong nhà Bay; kéo r?i 20.000/60.000 m cáp nh? th?; tháo h? 9 b? (tr? + s?) c? ?? gia c?ng l?i ??u tr? (x? ly kích th??c chi?u cao tr?; X? ly 5/8 xà thép theo TK ?i?u ch?nh.

Ph?n MR t?i TBA 500kV Pleiku 2: Các nhà th?u ?? hoàn thành ph?n xay d?ng.  Ph?n l?p ??t ?? hoàn thành l?p ??t c?t xà thép, 3/3 day CS, 6/6 b? day thanh cái (ch?a ??u lèo); l?p ??t tr? ?? thi?t b? ??t ~ 99% (còn 01 tr? DCL); l?p ??t 29/30 s? ??ng + 6/6 TI + 8/8TU + 6/6 b? t? TRV; 12/12 CSV 500kV; l?p ??t DCL 500kV 6/8 b?; MC 500kV 3 pha 06/06 b?; MC 110kV 1 pha  02/02 b?. L?p ??t hoàn thành t? ?i?u khi?n b?o v? trong nhà Bay; h? th?ng chi?u sáng trong nhà, ngoài tr?i; kéo cáp và l?p ??t nh? th? (ch?a bao g?m k?t n?i nh? th? và cáp l?c v?i h? th?ng hi?n h?u); hi?n ?ang thí nghi?m hi?u ch?nh.

?ng Tuy?n cho bi?t thêm: Hi?n nay d? án ?ang g?p r?t nhi?u khó kh?n, ??c bi?t là c?ng tác b?i th??ng gi?i phóng m?t b?ng ?? bàn giao 5 v? trí móng và 29 kho?ng néo còn l?i; nhi?u h? dan v?n ch?a ??ng y nh?n ti?n b?i th??ng, h? tr? ?? bàn giao m?t b?ng, m?c dù chính quy?n ??a ph??ng các c?p, CPMB và các nhà th?u ?? ph?i h?p v?n ??ng. Nhi?u ?o?n tuy?n qua r?t nhi?u l?n v?n ??ng CPMB ?? ?? ngh? ??a ph??ng có k? ho?ch ?? b?o v? thi c?ng giai ?o?n n??c rút. Bên c?nh ?ó do ?nh h??ng c?a d?ch b?nh Covid-19 bùng phát ??t 1 và 2 v?i di?n bi?n ph?c t?p và khó l??ng ?? ?nh h??ng r?t l?n ??n ti?n ?? c?a d? án. Các ??a ph??ng kh?ng tri?n khai ???c c?ng vi?c, h?n ch? ti?p xúc v?i các ??n v? liên quan (nh? CPMB, nhà th?u…) và h? dan, t? ?ó làm ch?m tr? vi?c th?c hi?n các th? t?c ?? l?p PABT và v?n ??ng nhan dan. H?u h?t các gói th?u cung c?p VTTB n??c ngoài ??u b? ch?m ti?n ?? do ?nh h??ng c?a d?ch nên kh?ng k?p giao hàng theo ti?n ??, các chuyên gia n??c ngoài c?ng kh?ng th? sang Vi?t Nam theo h?p ??ng ky k?t. Bên c?nh ?ó t? tháng 9 ??n nay trên ??a bàn các t?nh mi?n Trung – Tay Nguyên liên ti?p h?ng ch?u nhi?u c?n b?o, áp th?p nhi?t ??i gay m?a l?n làm s?t l? ??t c?ng nh? ng?p l?t trong khi ?Z ch? y?u ?i qua vùng núi cao, hi?m tr? nên c?ng tác v?n chuy?n VTTB và tri?n khai thi c?ng g?p r?t nhi?u khó kh?n....

Quy tắc tác động đĩaSau khi l?ng nghe báo cáo c?a CPMB, cùng các y ki?n c?a ?ng Pham Lê Phú – T?ng Giám ??c, l?nh ??o các Ban chuyên m?n EVNNPT, các nhà th?u cung c?p VTTB, nhà th?u xay l?p và các ??n v? cso liên quan. ?ng Nguy?n Tu?n Tung – Ch? t?ch H?TV ?? bi?u d??ng s? n? l?c c?a các ??n v? tham gia thi c?ng, trong ?ó các nhà th?u thi c?ng ??t ch?t l??ng và ti?n ?? cao, ??ng th?i chia s? nh?ng khó kh?n c?a các nhà th?u trong th?i gian g?p ph?i d?ch b?nh covid - 19, tình hình th?i ti?t ph?c t?p nhi?u m?a l?,  c?ng nh? các v?n ?? khác.  Tuy nhiên, ?ánh giá chung toàn b? tình hình thi c?ng ch?a ?áp ?ng ti?n ??, nhi?u nguy c? d? án s? kh?ng k?p ti?n ??.

?? hoàn thành ?óng ?i?n ?Z 500 kV  D?c S?i - Pleiku 2 theo k? ho?ch, ?ng Nguy?n Tu?n Tùng yêu c?u CPMB t?ng c??ng cán b? ?? x? ly d?t ?i?m các v??ng m?c, tr??c m?t bàn giao các v? trí móng còn l?i 5VT: 09, 11, 31, 78, 80 và các kho?ng néo còn l?i, k?p th?i ph?i h?p các bên liên quan ?? x? ly các v??ng m?c trong quá trình thi c?ng, ??y nhanh ti?n ?? thi c?ng. Ch? trì, ph?i h?p x? ly các v??ng m?c liên quan trong quá trình thi c?ng; T? ch?c nghi?m thu k? thu?t; ti?n hành các th? t?c xin c?t ?i?n các ?Z cao th? ?? thi c?ng giao chéo; hoàn thành các th? t?c v?i ???ng s?t, ???ng cao t?c….

Quy tắc tác động đĩaCác nhà th?u xay l?p c?n b? trí ??y ?? nhan l?c, ph??ng ti?n thi c?ng ?? ??m b?o tri?n khai thi c?ng ngay ??ng lo?t các h?ng m?c còn l?i, ch? ??ng t?ng c??ng cán b? ?? ph?i h?p cùng CPMB, ??a ph??ng v?n ??ng, x? ly v??ng m?c, ??y nhanh ti?n ?? bàn giao m?t b?ng thi c?ng. T?ng c??ng t?i ?a máy móc, nhan l?c ??y nhanh ti?n ?? thi c?ng móng t? 10-15 ngày, d?ng c?t 7 ngày, ??ng th?i thi c?ng hoàn ch?nh ti?p ??a.  ??i v?i các kho?ng néo ?ang v??ng m?t b?ng ?? ngh? cho r?i day, v??ng ??n ?au các bên cùng tháo g?. T?ng c??ng cán b? ??n bù có n?ng l?c ?? cùng CPMB và chính quy?n ??a ph??ng v?n ??ng nhan dan, tháo g? v??ng m?c khó kh?n trong quá trình thi c?ng.

Quy tắc tác động đĩa??n v? T? v?n giám sát b? trí ?? l?c l??ng ?? giám sát, nghi?m thu chuy?n b??c thi c?ng, nghi?m thu k? thu?t; phát hi?n, th?ng tin k?p th?i và ph?i h?p x? ly các v??ng m?c t?i c?ng tr??ng. Ph?i h?p v?i nhà th?u hoàn thi?n h? s? liên quan. Cho phép khi nghi?m thu các c?t néo ?? ?i?u ki?n thì cho ti?n hành r?i day, sau khi nghi?m thu các c?t ?? ??m b?o cho c?ng day, l?y ?? v?ng.

          ??n v? T? v?n thi?t k? c? cán b? có m?t th??ng xuyên t?i c?ng tr??ng t? ngày 20/11/2020 ??n khi ?óng ?i?n c?ng trình ?? th?c hi?n c?ng tác giám sát tác gi?, x? ly các v??ng m?c và tham gia c?ng tác nghi?m thu k? thu?t. ??i v?i ??n v? qu?n ly v?n hành c? cán b? tham gia c?ng tác nghi?m thu k? thu?t, ph?i h?p c?t ?i?n ?? thi c?ng các kho?ng giao chéo.

Quy tắc tác động đĩaYêu c?u các Ban ch?c n?ng ph?i h?p và h? tr? v?i CPMB ?? gi?i quy?t các v??ng m?c trong c?ng tác BTGPMB t?i các ??a ph??ng, các c?ng tác c?t ?i?n, ??m b?o an ninh tr?t t? trên toàn tuy?n ?? ??m b?o ti?n d? d? án, ??m b?o v?n gi?i ngan cho d? án. Báo cáo v?i EVN và các c?p có th?m quy?n ?? h? tr? CPMB gi?i quy?t các v?n ?? v? c?ng tác BTGPMB.

Xác ??nh ?ay là th?i ?i?m n??c rút c?a d? án, Ch? t?ch H?TV EVNNPT yêu c?u các ??n v? liên quan, nh?t là CPMB c?n t?p trung m?i ngu?n l?c, làm vi?c m?t cách khoa h?c, hi?u qu? ?? ??m b?o ti?n ?? ?? ra theo ch? ??o c?a Chính ph? và T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam. ?ng yêu c?u các nhà th?u ??c bi?t chú tr?ng ??n c?ng tác ??m b?o an toàn thi c?ng cho l?c l??ng lao ??ng c?a các nhà th?u tham gia d? án.

M?t s? hình ?nh

?ng Ph?m Lê Phú - T?ng Giám ??c EVNNPT phát bi?u t?i bu?i làm vi?c

??i di?n nhà th?u phát bi?u t?i bu?i làm vi?c

??i di?n nhà th?u phát bi?u t?i bu?i làm vi?c

 

Quang Th?ng