Ch? t?ch H?TV EVNNPT làm vi?c v?i ??i s? Th?y ?i?n

Th? hai, 28/9/2020 | 17:00 GMT+7
Ngày 24/9/2020, Ch? t?ch H?i ??ng thành viên T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) – ?ng Nguy?n Tu?n Tùng ?? có bu?i làm vi?c v?i ??i s? Th?y ?i?n – bà Ann M?we cùng v?i các cán b? th??ng m?i c?a ??i s? quán Th?y ?i?n t?i tr? s? EVNNPT.

Quy tắc tác động đĩa?Tran tr?ng ti?p ?ón Bà ??i s? Th?y ?i?n còn có l?nh ??o và chuyên viên các Ban K? thu?t và Ban Quan h? qu?c t? c?a EVNNPT. M?c tiêu chính c?a bu?i làm vi?c là trao ??i v? c? h?i và kh? n?ng h?p tác trong l?nh v?c truy?n t?i ?i?n gi?a EVNNPT và Th?y ?i?n, ??c bi?t là ??u t? h? th?ng truy?n t?i ?i?n song hành v?i s? phát tri?n c?a ngu?n n?ng l??ng tái t?o hi?n ?ang t?ng tr??ng r?t nhanh và ???c chính ph? Vi?t Nam ?u tiên h? tr?.

Quy tắc tác động đĩaThay m?t EVNNPT, Ch? t?ch H?TV Nguy?n Tu?n Tùng c?m ?n s? quan tam c?a ??i s? quán Th?y ?i?n ??i v?i T?ng c?ng ty trong th?i gian g?n ?ay. ?ng kh?ng ??nh Vi?t Nam và Th?y ?i?n ?? có truy?n th?ng h?p tác h?u ngh? h?n 50 n?m trên nhi?u l?nh v?c, trong ?ó n?ng l??ng ???c ?ánh giá là tr?ng ?i?m phát tri?n c?a c? hai n??c. ?ng cho bi?t, trong tháng 5 v?a qua, EVNNPT ?? h?p tác v?i T? ch?c Tài chính Swedfund International AB c?a Chính ph? Th?y ?i?n ?? tri?n khai d? án “Nghiên c?u ?ng d?ng thi?t b? nang cao kh? n?ng ?n ??nh (TCSC) cho l??i ?i?n 500 kV TBK mi?n Trung – Krongbuk – Tay Ninh 1”. ?ay là d? án h?p tác ??u tiên gi?a Swedfund v?i EVNNPT d??i hình th?c h? tr? k? thu?t kh?ng hoàn l?i v?i giá tr? t??ng ???ng 1 tri?u USD. D? án ???c th?c hi?n v?i m?c tiêu h??ng ??n nang cao ch?t l??ng h? th?ng ?i?n và t?ng c??ng c?ng su?t ph? t?i t? các ngu?n n?ng l??ng tái t?o.

Quy tắc tác động đĩa??i s? Th?y ?i?n Ann M?we chan thành chúc m?ng nh?ng thành t?u EVNNPT ?? ??t ???c k? t? khi thành l?p ??n nay, ??ng th?i bày t? mong mu?n trong t??ng lai, EVNNPT kh?ng ch? h?p tác v?i Swedfund mà s? m? r?ng h?p tác v?i các c? quan, t? ch?c và doanh nghi?p Th?y ?i?n trong vi?c thúc ??y phát tri?n b?n v?ng c?a h? th?ng truy?n t?i ?i?n.

T?i bu?i làm vi?c, Ch? t?ch H?TV ?? trao ??i v?i ??i s? v? m?t s? l?nh v?c EVNNPT c?n s? h? tr? c?a ??i s? quán ?ó là: K?t n?i v?i các t? ch?c truy?n t?i ?i?n c?a Th?y ?i?n nh?m trao ??i, h?c t?p kinh nghi?m qu?n ly v?n hành h? th?ng truy?n t?i ?i?n; tìm hi?u v? các c?ng ngh? tiên ti?n mà Th?y ?i?n ?ang ?ng d?ng trong vi?c chuy?n hóa ngu?n n?ng l??ng s?ch; tìm ki?m các nhà s?n xu?t, cung c?p thi?t b? truy?n t?i ?i?n có uy tín; t?ng c??ng c? h?i h?p tác v?i các t? ch?c tín d?ng, tài chính ?? tìm ki?m ngu?n v?n m?i cho các d? án trong t??ng lai c?a T?ng c?ng ty.

??i s? c?ng gi?i thi?u v?i EVNNPT nh?ng doanh nghi?p ??u ngành trong l?nh v?c n?ng l??ng c?a Th?y ?i?n ?? có nhi?u n?m h?p tác và th?c hi?n các d? án t?i Vi?t Nam nh?: ABB, Ericsson, Hexicon và Linxon. Bà nh?n m?nh, ??i s? quán Th?y ?i?n s? ti?p t?c gi? vai trò c?u n?i h? tr? và thúc ??y m?i quan h?p tác gi?a EVNNPT v?i các t? ch?c c?a Th?y ?i?n.

Quy tắc tác động đĩaBu?i làm vi?c khép l?i trong kh?ng khí than m?t, c?i m?. ??i s? Th?y ?i?n Ann M?we và Ch? t?ch H?TV EVNNPT Nguy?n Tu?n Tùng ??u bày t? s? tin t??ng m?i quan h? h?p tác gi?a Swedfund và các doanh nghi?p Th?y ?i?n v?i EVNNPT s? ngày càng m? r?ng, thi?t th?c và hi?u qu? h?n./.

Khánh Linh – Ban Quan h? qu?c t?