Ch? t?ch H?TV EVNNPT th?m và trao quà h? tr? ng??i dan vùng l? và ??ng viên CBCNV các TT? Qua?ng Nam, Qua?ng Nga?i

Th? sáu, 20/11/2020 | 06:51 GMT+7
Ngày 19/11/2020, ?ng Nguy?n Tu?n Tùng - Ch? t?ch H?i ??ng thành viên (H?TV) T??ng c?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n Qu??c gia (EVNNPT) ?a? ?ê?n th?m và trao tr?c ti?p h? tr? ng??i dan trong vùng l? t?nh Qua?ng Nam, Qua?ng Nga?i, m?i ??a ph??ng 500 tri?u ??ng.

Ch? t?ch Nguy?n Tu?n Tùng la?m viê?c v?i L?nh ??o UBND T?nh Qua?ng  Nam

Tham gia ?oa?n c?ng ta?c co? ?ng Vu? H?ng Nguyên – Pho? Bi? th? ??ng ?y EVNNPT, ?ng Tr?nh Tu?n S?n – Ch? t?ch C?ng ?oàn EVNNPT, ?ng Tra?n Thanh Phong – Gia?m ???c C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 2 (PTC2), ?ng Nguyê?n ???c Tuyê?n – Gia?m ???c Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c c?ng tri?nh ?iê?n miê?n Trung (CPMB), cu?ng la?nh ?a?o các Ban Truy?n th?ng, Ban T?ng h?p, Truyê?n ta?i ?iê?n Qua?ng Nga?i, Qua?ng Nam.

Quy tắc tác động đĩaT?i UBND ti?nh Qua?ng Nam va? Qua?ng Nga?i, ?oàn c?ng tác cu?a EVNNPT ?? nghe l?nh ??o t?nh Qua?ng Nam, Qu?ng Ng?i th?ng tin chung v? tình hình kinh t? chính tr? t?i ??a ph??ng và nh?ng thi?t h?i do các ??t b?o l? gay ra ta?i ?i?a ph??ng. ?oàn c?ng tác c?ng ?? th?ng tin v??i UBND ca?c ?i?a ph??ng vê? ti?nh hi?nh qua?n ly? va?n ha?nh cung ca?p ?iê?n trên ?i?a ba?n tr???c, trong va? sau mu?a m?a ba?o v??a qua, cu?ng nh? ti?nh hi?nh triê?n khai d?? a?n ???ng day 500 kV m?ch 3 (Qua?ng Tra?ch – D??c So?i; D?c S?i – Pleiku 2).

 ???ng th??i Ch? t?ch H?TV EVNNPT  Nguy?n Tu?n Tùng ?? chia s? nh?ng khó kh?n, m?t mát, thi?t h?i r?t l?n c?a bà con nhan dan các ??a ph??ng. Th?ng qua UBND t?nh Qua?ng Nam va? Qua?ng Nga?i, EVNNPT ?? trao t?ng ?ng h? m?i t?nh s? ti?n 500 tri?u ??ng cho bà con nhan dan có hoàn c?nh khó kh?n, ch?u ?nh h??ng c?a các ??t thiên tai b?o l? v?a qua.

Cùng ngày, ?oàn c?ng tác ?? ??n th?m h?i, ??ng viên các ??n v? qu?n ly v?n hành thu?c Truy?n t?i ?i?n Qua?ng Nam va? Truyê?n ta?i ?iê?n Qua?ng Nga?i. Chu? ti?ch H?TV EVNNPT Nguyê?n Tua?n Tu?ng ?a? ?a?nh gia? cao nh??ng n?? l??c ?ng phó hi?u qu? v?i các ??t thiên tai b?o l? liên ti?p x?y ra trong th?i gian v?a qua, ?a?m ba?o cung ca?p ?iê?n an toa?n liên tu?c tr?ng th??i gian qua cu?a ca?c Truyê?n ta?i ?iê?n no?i riêng va? PTC2 no?i chung. ?ng Nguyê?n Tua?n Tu?ng ?ê? nghi? t?? nay ?ê?n cu??i n?m, PTC2 va? ca?c Truyê?n ta?i ?iê?n tiê?p tu?c ???ng viên ca?n b??, ng???i la?o ???ng ?oa?n kê?t th??c hiê?n th??ng l??i nhiê?m vu? kê? hoa?ch n?m 2020. Chung tay cu?ng EVNNPT  t?p trung hoàn thành toàn di?n k? ho?ch 5 n?m 2016 – 2020.

M?t s? hình ?nh chuy?n c?ng tác:

Ch? t?ch H?TV EVNNPT trao quà ?ng h? 500 tri?u ti?n m?t ??n ??ng bào vùng l? ti?nh Qua?ng Nam

Ch? t?ch Nguy?n Tu?n Tùng la?m viê?c v?i L?nh ??o UBND T?nh Qua?ng  Nga?i

Ch? t?ch H?TV EVNNPT trao quà ?ng h? 500 tri?u ti?n m?t ??n ??ng bào vùng l? ti?nh Qua?ng Nga?i

La?nh ?a?o EVNNPT  kiê?m tra ti?nh hi?nh va?n ha?nh ta?i Trung tam va?n ha?nh Tam Ky? (Truy?n t?i ?i?n Qua?ng Nam)

La?nh ?a?o EVNNPT  t?ng quà Trung tam va?n ha?nh Tam Ky? (Truy?n t?i ?i?n Qua?ng Nam)

La?nh ?a?o EVNNPT  kiê?m tra ti?nh hi?nh va?n ha?nh ta?i Tra?m  biê?n a?p 500kV D??c So?i (Truy?n t?i ?i?n Qua?ng Nga?i)

La?nh ?a?o EVNNPT  t?ng quà Tra?m  biê?n a?p 500kV D??c So?i (Truy?n t?i ?i?n Qua?ng Nga?i)

La?nh ?a?o EVNNPT  kiê?m tra ti?nh hi?nh th??c hiê?n d?? a?n ????ng day 500kV ma?ch 3 D??c So?i – Pleiku2 (pha?n m?? r??ng Tra?m  biê?n a?p 500kV D??c So?i)

La?nh ?a?o EVNNPT  t?ng quà Trung tam Di?ch vu? ky? thua?t 2 ?ang tham gia t? va?n gia?m sa?t m?? r?ng Tra?m  biê?n a?p 500kV D??c So?i

H??ng Ph??ng (PTC2) - V?n Tan (TT? Qua?ng Nga?i)