Ch??ng trình, th? t?c ??ng ky L?p ??t n?ng l??ng ?i?n m?t tr?i mái nhà

Th? hai, 28/9/2020 | 11:00 GMT+7
Ngày 24/9, t?i Hà N?i, C?ng ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (?LVN) và C?ng ty CP ??u t? & Phát tri?n N?ng l??ng M?t tr?i Bách Khoa (SolarBK) ?? ky k?t tho? thu?n h?p tác H? tr? CBCNV c?a EVN l?p ??t ?i?n m?t tr?i mái nhà (?MTMN); L? ky k?t ???c c?u truy?n hình tr?c ti?p t?i các ??n v? T?ng c?ng ty tr?c thu?c T?p ?oàn; Ch??ng trình, th? t?c ??ng ky l?p ??t ?i?n m?t tr?i mái nhà nh? sau.

Các ??n v? tài tr? v? tài chính, b?o hi?m cho ch??ng trình

Gi?i thi?u c?ng ngh? ?i?n m?t tr?i mái nhà "Make in VietNam"

 

Gi?i pháp t?ng th? và ??ng b?

Ch??ng trình ???c tri?n khai t? ngày 10/10/2020 - 31/01/2021 v?i 3.000 CBCNV ngành ?i?n, t?ng c?ng su?t 12.000 kW, kinh phí 200 t? VN?

Ch??ng trình h? tr? v? tài chính

Quy trình tri?n khai ??n CBCNV ngành ?i?n

N?ng l?c tri?n khai

Su?t ??u t? m?u

Phan tích l?i ích khi tham gia

C?ng ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam