C? quan PTC1 t? ch?c ?êm h?i "Vui t?t Trung thu" n?m 2020 cho con, em CBCNV

Th? hai, 28/9/2020 | 15:33 GMT+7
T?i ngày 25/9/2020 t?i C?ng viên Bách Th?o – Thành ph? Hà N?i, C?ng ?oàn, ?oàn Thanh niên và Ban N? C?ng C? quan C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 1 (PTC1) ?? ph?i h?p t? ch?c ?êm h?i "Vui t?t Trung thu" cho toàn th? các cháu thi?u niên, nhi ??ng là con em CBCNV kh?i C? quan PTC1.

??n d? và chung vui cùng các cháu có ?/c Nguy?n Phúc An – Bí th? ??ng ?y, Giám ??c C?ng ty; Ban Giám ??c; ??i di?n các t? ch?c ?oàn th? trong C? quan C?ng ty, các b?c ph? huynh cùng g?n 200 con em CBCNV C? quan C?ng ty.

Màn múa Lan ??c s?c khai h?i vui t?t Trung thu.

Ch??ng trình ???c di?n ra v?i nhi?u n?i dung ??c s?c. Qua ch??ng trình, các cháu ???c hi?u thêm v? y ngh?a c?a T?t Trung thu, ???c xem nh?ng ti?t m?c v?n ngh? ?n t??ng và màn múa lan ??c s?c. Ngoài ra các cháu còn ???c th? tài b?ng m?t lo?t các cau ?? vui cùng nhi?u trò ch?i nh?n nh?p phù h?p v?i l?a tu?i.

Trong ?êm Trung thu các cháu ???c tham gia nhi?u trò ch?i thú v? nh? ?? vui, bi?u di?n cùng các ngh? s?, các trò ch?i dan gian, ??c bi?t là có m?t s? ti?t m?c v?n ngh? do chính các cháu là con c?a cán b?, nhan viên trong C? quan C?ng ty bi?u di?n… Các cháu ???c Ban T? ch?c trao t?ng cho nh?ng chi?c ?èn ?ng sao xinh x?n cùng nhi?u ph?n quà có y ngh?a.

Các cháu tham gia các trò ch?i t?p th?.

?/c Phan ??i Ngh?a - Bí th? ?oàn Thanh niên C? quan C?ng ty hào h?ng chia s? sau thành c?ng c?a ch??ng trình: “?ay là ho?t ??ng th??ng niên trong c?ng tác giáo d?c, ch?m lo và b?o v? tr? em ???c ??ng ?y, Ban l?nh ??o, C?ng ?oàn C?ng ty và các t? ch?c ?oàn th? C? quan C?ng ty ??c bi?t quan tam. ?êm h?i "Vui t?t Trung thu” n?m 2020 là m?t san ch?i vui t??i, b? ích, ?em l?i nhi?u ni?m vui, ti?ng c??i, ?m áp tình yêu th??ng, chia s? mà Ban L?nh ??o, C?ng ?oàn, ?oàn Thanh niên C? quan C?ng ty dành t?ng cho các cháu thi?u nhi - th? h? m?ng non c?a ??t n??c nói chung, c?a ng?i nhà chung Truy?n t?i ?i?n nói riêng”./.

M?t s? hình ?nh:

Các cháu thi?u nhi tham gia các trò ch?i cùng ngh? s?.

M?nh Hùng - PTC1