C?ng ?oa?n T?ng C?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia: Da?u a?n H?i thi “??M ?ANG – TàI N?NG – DUYêN DáNG”

Th? sáu, 11/5/2012 | 12:00 GMT+7
Chào m?ng tha?nh c?ng ??i h?i ??i bi?u Ph? n? toàn qu?c l?n th? XI, nhan s?? kiê?n Ta?p ?oa?n ?iê?n l??c Viê?t Nam cho?n n?m 2012 la? n?m Truy?n t?i ?i?n ???ng th??i nh??m ???ng viên phong trào thi ?ua lao ??ng s?n xu?t trong n? CNVCL? và phong trào ph? n? “Gi?i vi?c n??c, ??m vi?c nhà”. T?? nga?y 29 – 31/3/2012 C?ng ?oàn T?ng c?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n Qu??c gia ?a? t?? ch??c H??i thi N?? CNVC Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia ?a?m ?ang – Ta?i N?ng – Duyên da?ng n?m 2012. Tham d?? h??i thi co? 150 thi? sinh cu?a 8 C?ng ?oa?n c? s?? trên ca? n???c vê? tham gia ca?c pha?n thi: N?? c?ng gia cha?nh, cha?o ho?i, ha?t ru va? n?ng khiê?u t?? cho?n. ?ng Nguyê?n Ha? ??ng – Bi? th? ?a?ng u?y, UV H?TV T?ng c?ng ty, ?ng Nguyê?n V?n Tha?nh – Pho? Chu? ti?ch th???ng tr??c Liên ?oa?n lao ???ng ti?nh Th??a Thiên Huê?, ?ng Tri?nh Tua?n S?n - Chu? ti?ch C?ng ?oàn T?ng c?ng ty ?a? ?ê?n d?? va? ???ng viên H??i thi. ? ?
4 tang co luu niem.JPG

??????????????????????????????????? BTC t?ng hoa và c? l?u ni?m cho các ??n v? tham d? H?i thi
?
Do a?nh h???ng cu?a c?n ba?o s?? 1, nh??ng c?n m?a la?t pha?t ho?a quyê?n v??i h??ng cu??i xuan khiê?n cho tha?nh ph?? Huê? ca?ng tr?? nên th? v??i ve? ?e?p diê?u ky? cu?a Kinh ?? x?a. Chi?nh t?? s?? la?ng ma?n na?y ?a? ta?o thêm cho chi? em s?? h?ng pha?n ??a nh??ng ng???i d?? kha?n ?i t?? nh??ng nga?c nhiên na?y ?ê?n nh??ng nga?c nhiên kha?c. Ngay t?? pha?n na?u ?n, chi? em ?a? thê? hiê?n s?? khe?o le?o trong qua? tri?nh t?? ch??c va? b?? tri? c?ng viê?c ????c thê? hiê?n khoa ho?c va? ra?t ro? ne?t, ng???i na?o viê?c ?a?y. Nh??ng mo?n ?n dan da? mang ?a?m h??ng vi? cu?a 3 miê?n ?a? ????c nh?ng ngh? nhan kh?ng chuyên ??y sáng t?o trong ngh? thu?t ?m th?c ?em ?ê?n h??i thi. Ho? ?a? cu??n hu?t kh?ng chi? Ban gia?m kha?o, c?? ???ng viên, nhan viên kha?ch sa?n Duy Tan (n?i t?? ch??c h??i thi) ma? co?n l?i cu??n ca? nh??ng du kha?ch n???c ngoa?i. M??t h???ng da?n viên du li?ch ?a? phiên di?ch no?i v??i chu?ng t?i, ?oa?n kha?ch na?y theo li?ch tri?nh chiê?u nay se? ?i tham quan ?a?i n??i C?? ?? Huê?, nh?ng chi?nh ho? ?a? hu?y ?iê?m tham quan na?y, ?ê? xem v?n ho?a a?m th??c cu?a ng???i Viê?t. ?iê?u na?y la?m cho t?i ca?m tha?y tha?t ?a?ng t?? ha?o, chi? em n?? c?ng 3 miê?n cu?a T??ng c?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n Qu??c gia ?a? ?a?i diê?n va? ?em la?i niê?m t?? ha?o a?y cu?a ng???i phu? n?? Viê?t Nam trong tam th??c cu?a nh??ng du kha?ch n???c ngoa?i.? Cách bài trí mam c?m c?a ca?c ?oàn ????c chi? em thê? hiê?n r?t sáng t?o, giàu y t??ng, ??p m?t nh?ng va?n gi?? ne?t thua?n cu?a gia ?i?nh Viê?t, mà ch? trong các cu?c thi m?i có. Chi?nh s?? khe?o le?o va? ta?i n?ng a?y ?a? khiê?n cho ba? Hoa?ng Thi? Nh? Huy – Nghê? nhan dan gian Viê?t Nam, tha?nh viên ban gia?m kha?o ?a? pha?i th??t lên: Các em th?t là gi?i! chi?nh ca?c em ?a? la?m cho c? ????c ho?c ho?i thêm nhiê?u ?iê?u ?? ca?c em. S?? khe?o le?o na?y ?a? la?m cho ban gia?m kha?o ra?t kho? l??a cho?n va? cha?m ?iê?m. Ba? co?n no?i vui, kh?ng khe?o sau cu??c thi na?y T??ng c?ng ty se? thiê?u ng???i vi? kha?ch sa?n Duy Tan se? m??i chi? em ?? la?i la?m viê?c ?ê? thê? hiê?n v?n ho?a a?m th??c trong di?p Festival Huê? n?m 2012.

6A CO QUAN.JPG
Ph?n thi n?u ?n th?c? s? ?? khi?n BGK và nh?ng ng??i tham d? H?i thi b?t ng? vì s? khéo léo ??m ?ang c?a các ch? em
?
?
Trong pha?n cha?o ho?i, ca?c thi? sinh ?a? mang ?ê?n, gi??i thiê?u v??i h??i thi nh??ng ???c thu? cu?a ?i?a ph??ng n?i ??n vi? ?o?ng quan. Nh??ng ne?t riêng co? t?? vu?ng cao Tay B??c ?ê?n c??c Nam cu?a T?? qu??c; t?? ca?i n??ng vu?ng biê?n duyên ha?i miê?n Trung ?ê?n ?a?i nga?n Tr???ng S?n, ?a? ????c chi? em gi??i thiê?u ra?t c?ng phu, ty? my? khiê?n cho nh??ng ng???i xem du? ch?a m??t la?n b???c chan ?ê?n cu?ng co? thê? hi?nh dung ????c nh??ng ca?nh quan vu?ng miê?n va? hiê?u ????c nhiê?m vu? chuyên m?n cu?a chi? em n?? c?ng nhan viên trong li?nh v??c truyê?n ta?i ?iê?n va? qua?n ly? d?? a?n.
Trong H??i thi la?n na?y co? n??i dung ha?t ru la? m??t pha?n thi b??t bu??c cu?a Ban t?? ch??c khiê?n cho ai cu?ng ng?? nga?ng. ?iê?u na?y cu?ng dê? hiê?u th?i, trong giai ?oa?n hiê?n nay, nhiê?u phu? n?? tre? kh?ng biê?t ha?t ?iê?u ha?t ru con. Nh??ng la?n ?iê?u ru con B??c b??, Nam b?? ?a? ????c thi? sinh chua?n bi? ky? l???ng. Nhiê?u tiê?t mu?c ha?t ru cu?a Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c c?ng tri?nh ?iê?n miê?n Trung, C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 2… ?a? co? s?? da?n d??ng kha?c c?ng phu, ????c t??p mu?a minh ho?a phu? h??p v??i n??i dung cu?a la?n ?iê?u ha?t ru. Chi?nh ?iê?u na?y ?a? ?em ?ê?n h??i thi va? ta?o cho ng???i xem ca?m nha?n ????c nh??ng cung ba?c ca?m xu?c va? gia? tri? nhan v?n cu?a ng???i phu? n?? Viê?t Nam. Chi?nh gia?m kha?o Hoa?ng Thi? Nh? Huy – Nghê? nhan dan gian Viê?t Nam tam s?? trong n???c m??t: Me? cu?a ba? la? m??t ng???i Tay ho?c, t?? nho? ?ê?n l??n me? cu?a ba? ????c ho?c ?? tr???ng Tay, nh?ng me? ba? la? ng???i thua?n Viê?t, khi co?n nho? me? ?a? ha?t ru cho ba? va? ca?c anh chi? em cu?a ba?. Chi?nh t?? nh??ng l??i ha?t ha?t ru cu?a me? ?a? giu?p cho ba? ch??i t?? mo?i l??i m??i ?? la?i la?m viê?c trong khi ba? ?i du ho?c va? c?ng ta?c ?? n???c ngoa?i. Ba? cu?ng la? ng???i Tay ho?c, bi? chi?u a?nh h???ng ra?t l??n v?n ho?a n???c ngoa?i nh?ng ch?a bao gi?? ba? t?? bo? la?n ?iê?u ru con. Vang, chi?nh nh??ng l??i nha?n xe?t cu?a ba? Hoa?ng Thi? Nh? Huy cu?ng chi?nh la? th?ng ?iê?p ma? Ban t?? ch??c H??i thi n?? CNVC L? Truyê?n ta?i ?iê?n Qu??c gia mu??n mang ?ê?n: ?o? la? ha?y gi?n gi?? ba?n s??c v?n ho?a dan t??c Viê?t Nam, trong ?o? co? la?n ?iê?u ha?t ru.
hoi thi nu cong a (41).JPG
?????????????????????????????????????????? Ph?n thi chào h?i ???c các ??i dàn d?ng r?t c?ng phu

?? pha?n thi n?ng khiê?u t?? cho?n, nhiê?u tiê?t mu?c nh? mu?a, ha?t, ?i quyê?n, tiê?u pha?m ?a? ????c chi? em ca?c ??n vi? thê? hiê?n kha? c?ng phu ky? l???ng. ???i v??i t?i, ta?c pha?m a?n t???ng co? n??i dung cu?ng nh? diê?n xua?t kh?ng thua ke?m gi? ca?c nghê? sy? chuyên nghiê?p la? tiê?u pha?m “T?? m??t cau chuyê?n” cu?a chi? em n?? C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 4. Tiê?u pha?m vê? m??t ng???i cha chi? vi? mu??n co? con trai nên “?i ti?m chan tr??i m??i” ?a? pha?n a?nh th??c tra?ng tro?ng nam khinh n?? v?n còn t?n t?i trong các gia ?i?nh. Cau chuy?n r?t ??i th??ng ... mà có l? ai c?ng ?? t?ng nhìn th?y ?au ?ó xung quanh cu??c s??ng. Nh?ng ?i?u t??ng ch?ng nh? r?t gi?n ??n nh?ng tác h?i thì v? cùng, thi?u hi?u bi?t v? bình ??ng gi?i, có th? là nguyên nhan gay ra bi k?ch cho m?i gia ?ình, t?o ra ?? v? h?nh phúc cho m?i ng??i trong cu?c s?ng hàng ngày và nh?t là tr? em. Th?ng ?iê?p cu?a tiê?u pha?m ?o? la? ha?y chung tay quy?t tam th?c hi?n k? ho?ch hành ??ng “Vì s? ti?n b? ph? n?” trong m?t ??t n??c ph?n th?nh và v?n minh ma? chúng ta ?ang h???ng ?ê?n.
Tha?y gia?o, ca sy? Tr?n Hoàng ??c - Phó Tr??ng Khoa Thanh nh?c - Guitare, H?c vi?n ?m nh?c Hu?, tha?nh viên Ban gia?m kha?o ?a? trao ???i v??i chu?ng t?i: ??n v?i cu?c thi, t?i hoàn toàn b?t ng? vì ?ay là cu?c thi c?a nh?ng ng??i kh?ng chuyên, nh?ng la?i mang dáng d?p c?a nh?ng ng??i ?am mê ngh? thu?t m??t ca?ch ?iêu luyê?n. Các ch? ?? v??t qua nh?ng b?n b? c?ng vi?c th??ng ngày c?ng nh?c nào là c?ng th?c, quy t?c, báo cáo c?a ngành ngh? ?? ?ê?n v?i H??i thi b?ng nh?ng l?i ca ti?ng hát ??y say mê, nh??ng ?iê?u mu?a uyê?n chuyê?n va? b??ng nh??ng tiê?u pha?m ?a?m cha?t nhan v?n.
Pha?i no?i r??ng ?ay chi?nh la? m??t ho?t ??ng mang y ngh?a l?n lao, kh?ng ??nh vai trò c?a n? CNVCL? trong lao ??ng s?n xu?t, th?c hi?n nhi?m v? chính tr? c?a T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia c?ng nh? ?a? kh?ng ??nh ???c vai trò ng??i v?, ng??i m? gi?i giang, ??m ?ang, t?o nên nh?ng hình ?nh ??p, ne?t v?n ho?a c?a ph? n? Truy?n t?i ?i?n. Xin m???n l??i cu?a ?ng Hoa?ng V?n Lam – Pho? Chu? ti?ch C?ng ?oa?n T??ng c?ng ty, Tr???ng ban t?? ch?c h??i thi: B??ng nh??ng ta?i n?ng cu?a mi?nh, chi? em ?a? “la?m kho? cho Ban gia?m kha?o”, chi? em ?a? la?m nên chiê?n th??ng cu?a chi?nh mi?nh va? mang la?i tha?nh c?ng l??n cho H?i thi la?n na?y. H?n thê? n??a ?ay co?n la? d?p ?? n? CBCNV trao ??i, h?c h?i kinh nghi?m, nang cao ki?n th?c v? gi?i, v? cu?c s?ng gia ?ình, v? k? n?ng ho?t ??ng t?p th?… nh?m giúp cho ch? em t? tin h?n trong c?ng vi?c c?ng nh? trong ??i s?ng gia ?ình, x? h?i cu?ng nhau go?p pha?n h???ng ?ê?n t??ng lai ph??n thi?nh cu?a T??ng c?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n Qu??c gia no?i riêng va? cu?a ?a?t n???c no?i chung.

?

9 giai nhat toan doan.JPG

???????????? Gi?i nh?t ???c trao cho 2 ??i thi C?ng ?oàn C?ng ty TT? 4 và C?ng ?oàn C?ng ty TT?2
?
Kê?t qua? H??i thi n?? CNVC L? Truyê?n ta?i ?iê?n Qu??c gia
“??M ?ANG – TàI N?NG – DUYêN DáNG”
1. Gi?i t?p th? :
Gi?i nh?t toàn ?oàn: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 4 va? C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 2.
Gi?i nhì toàn ?oàn: C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 1 va? C?ng ?oa?n C? quan T??ng c?ng ty.
?Gi?i ba toàn ?oàn: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 3 va? C?ng ?oa?n Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c c?ng tri?nh ?iê?n miê?n B??c.
Gi?i khuy?n khích: C?ng ?oa?n Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c c?ng tri?nh ?iê?n miê?n Trung va? C?ng ?oa?n Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c c?ng tri?nh ?iê?n miê?n Nam.
2. Gi?i ti?t m?c.
2.1 Ph?n chào h?i:
Gi?i nh?t: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 2. ?
Gi?i nhì: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 4.
Gi?i ba: C?ng ?oa?n Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c c?ng tri?nh ?iê?n miê?n B??c. ?
Gi?i khuy?n khích: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 1.
2.2 Ph?n thi n?? c?ng gia cha?nh
Gi?i nh?t: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 4.?
Gi?i nhì: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 2.?
Gi?i ba: C?ng ?oa?n C? quan T??ng c?ng ty. ?
Gi?i khuy?n khích: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 1.
2.3 Ph?n thi n?ng khiê?u
Gi?i nh?t: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 4.?
Gi?i nhì: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 2. ?
Gi?i ba: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 1. ?
Gi?i khuy?n khích: C?ng ?oa?n Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c C?ng tri?nh ?iê?n miê?n Trung.
2.3.1 Gi?i Hát ru
Gi?i nh?t: Thí sinh Cao Th? Oanh - C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 1.?
Gi?i nhì: Thí sinh Nguy?n Th? Qu?nh Nga - C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 2 và Thí sinh D??ng Th? C?m H??ng - C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 4.
Gi?i ba: Thi? sinh Tr?n ??c Quang Nh? – C?ng ?oàn C?ng Ty Truy?n t?i ?i?n 3.??
Gi?i khuy?n khích: Thí sinh Lê Th? Hoàng Y?n - C?ng ?oa?n Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c C?ng tri?nh ?iê?n miê?n Nam.
2.3.2 Gi?i N?ng khi?u t? ch?n
Gi?i nh?t: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 4.?
Gi?i nhì: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 2; C?ng ?oàn C?ng Ty Truy?n t?i ?i?n 3 và ?C?ng ?oa?n Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c C?ng tri?nh ?iê?n miê?n B?c.
Gi?i ba: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 1 và C?ng ?oa?n Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c C?ng tri?nh ?iê?n miê?n Trung.
Gi?i khuy?n khích: C?ng ?oa?n Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c C?ng tri?nh ?iê?n miê?n Nam.
2.4 Gi?i ph?
Gi?i thuy?t trình hay nh?t: Thi? sinh Pha?m Thu Trang - C?ng ?oa?n C? quan T??ng c?ng ty. ?
Gi?i n? thí sinh duyên dáng nh?t: Thi? sinh H?? Thi? Thu Ha? - C?ng ?oa?n Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c c?ng tri?nh ?iê?n miê?n Trung.?
Gi?i vai di?n hay nh?t: Thi? sinh D??ng Thi? Ca?m H???ng - C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 4.
Gi?i N? thí sinh t?o ?n t??ng và thu hút m?nh: Thi? sinh Tr?n ??c Quang Nh? – C?ng ?oàn C?ng Ty Truy?n t?i ?i?n 3.? .
Gi?i n? thí sinh cao tu?i tham gia nhiê?t ti?nh và có trách nhi?m cao : Thi? sinh Tra?n Thu Thu?y - C?ng ?oa?n Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c c?ng tri?nh ?iê?n miê?n B??c và Thi? sinh Nguyê?n Thi? Liên - C?ng ?oa?n Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c c?ng tri?nh ?iê?n miê?n Nam.
Gia?i th??c ??n ?n t??ng và trình bày ??p nh?t: C?ng ?oa?n C? quan T??ng c?ng ty. ?
Gia?i th??c ??n gia?u ba?n s??c ?i?a ph??ng: C?ng ?oa?n Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c c?ng tri?nh ?iê?n miê?n Nam.
Gia?i t?? ch??c khoa h?c và h??p ly?: C?ng ?oa?n Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c c?ng tri?nh ?iê?n miê?n Trung.?
Gia?i ??i thi co? tinh tha?n ???ng ??i cao: C?ng ?oa?n C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 3.? .
?
?
?
?

?

Quang Th??ng