C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 3: ?o?ng ?iê?n tha?nh c?ng MBA 500 kV/600MVA ch??ng qua? ta?i TBA 500 kV ??kN?ng

Th? hai, 4/6/2012 | 11:00 GMT+7
Va?o lu?c 12h17' nga?y 30 tha?ng 5 n?m 2012, C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 3 (PTC3) ?? ?o?ng ?iê?n tha?nh c?ng ??a va?o va?n ha?nh MBA 500 kV/600MVA thu??c c?ng tri?nh thay ma?y biê?n a?p ch??ng qua? ta?i Tra?m biê?n a?p 500 kV ??kN?ng. ???ng chi? Hoa?ng Xuan Phong - Bi? th? ?a?ng uy? - Gia?m ???c PTC3 ?a? chu? tri? nghiê?m thu c?ng trình. ?
?
?
?
thayMBADakNong06.jpg

????????????????????????????????????????????????? L?nh ??o PTC3 ch? ??o ?óng ?i?n
?
?
Kh??i c?ng t?? ?a?u tha?ng 5 n?m 2012, khe?p la?i sau 01 tha?ng thi c?ng nghiêm tu?c, kha?n tr??ng va? hiê?u qua?, l?nh ??o T?ng c?ng ty r?t ghi nha?n va? tuyên d??ng nh??ng va?t va?, n?? l??c cu?a anh em c?ng nhan, ca?n b?? ky? thua?t cu?a C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 3. Trong ?o? ???c biê?t ph?i?k? ??n s? n? l?c c?a các ??n v? thu?c Pho?ng Ky? thua?t C?ng ty, Truyê?n ta?i ?iê?n ??kN?ng, Truyê?n ta?i ?iê?n Cao Nguyên, ???i truyê?n ta?i ?iê?n Kr?ngN?, ???i truyê?n ta?i ?iê?n Gia Nghi?a, Tra?m biê?n a?p 500 kV ??kN?ng, ???i xe C?ng ty, X???ng C? ?iê?n, ???i thi? nghiê?m ?a? kh?ng qua?n nga?y ?êm, n??ng m?a tu?c tr??c ta?i c?ng tri?nh thi c?ng ??a MBA va?o va?n ha?nh ?u?ng tiê?n ???.
?
?
thayMBADakNong17.jpg

??????????????????????????????????? C?ng nhan giám sát thi c?ng ?óng ?i?n c?ng trình
?
C?ng tri?nh thay MBA 500 kV/450MVA b??ng MBA 500 kV/600MVA ch??ng qua? ta?i TBA 500 kV ??kN?ng hoa?n tha?nh ?o?ng ?iê?n ??a va?o va?n ha?nh ?u?ng tiê?n ??? ?a? go?p pha?n truyê?n ta?i hê?t c?ng sua?t ca?c nha? ma?y ?iê?n khu v??c Nam Tay Nguyên,? ???ng th??i go?p pha?n t?ng c???ng kha? n?ng cung ca?p ?iê?n cho ca?c ti?nh phi?a Nam trong th??i gian t??i.

?

?
Tra?n Viê?t Hu?ng - PTC3