??i h?i ??i bi?u ??ng b? Kh?i Doanh nghi?p Trung ??ng l?n th? III: ?oàn k?t - Dan ch? - ??i m?i - Phát tri?n

Th? n?m, 22/10/2020 | 08:00 GMT+7
T? ngày 19 - 21/10/2020, t?i Hà N?i ?? di?n ra ??i h?i ??i bi?u ??ng b? Kh?i Doanh nghi?p Trung ??ng (DNTW). Tham d? ??i h?i có 293 ??i bi?u chính th?c, ??i di?n g?n 82.000 ??ng viên c?a 35 ??ng b? tr?c thu?c ??ng b? Kh?i.

Quy tắc tác động đĩa??ng chí Nguy?n Xuan Th?ng, Bí th? Trung ??ng ??ng, Giám ??c H?c vi?n Chính tr? Qu?c gia H? Chí Minh, Ch? t?ch H?i ??ng Ly lu?n Trung ??ng d? và ch? ??o ??i h?i. D? ??i h?i còn có ??i di?n l?nh ??o, nguyên l?nh ??o các Ban, B?, ngành, c? quan Trung ??ng, các ??a ph??ng, ??ng ?y tr?c thu?c Trung ??ng.

Quy tắc tác động đĩa?oàn ??i bi?u ??ng b? T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam có 11 ??ng chí tham d? ??i h?i, trong ?ó có ??ng chí Nguy?n Tu?n Tùng - ?y viên BCH ??ng b? EVN, Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch H?TV T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia.

?oàn ??i bi?u ??ng b? EVN d? ??i h?i

Phát bi?u khai m?c ??i h?i, ??ng chí Y Thanh Hà Niê K??m - ?y viên d? khuy?t Trung ??ng ??ng, Bí th? ??ng ?y Kh?i DNTW cho bi?t, v?i ph??ng cham “?oàn k?t - Dan ch? - ??i m?i - Phát tri?n”, ??i h?i có nhi?m v? t?ng k?t vi?c th?c hi?n Ngh? quy?t ??i h?i ??ng b? Kh?i nhi?m k? 2015 - 2020; ?? ra m?c tiêu, nhi?m v?, gi?i pháp, th?o lu?n ch??ng trình hành ??ng th?c hi?n Ngh? quy?t ??i h?i nhi?m k? 2020 - 2025; th?o lu?n, ?óng góp y ki?n vào d? th?o các v?n ki?n ??i h?i XIII c?a ??ng; b?u Ban Ch?p hành ??ng b? Kh?i nhi?m k? 2020 - 2025; b?u ??i bi?u d? ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? XIII c?a ??ng.

Theo Báo cáo chính tr? trình t?i ??i h?i, m?c dù ph?i ??i phó v?i nhi?u khó kh?n, thách th?c, toàn ??ng b? Kh?i ?? n? l?c ph?n ??u, l?nh ??o, ch? ??o các doanh nghi?p trong Kh?i hoàn thành và v??t m?c h?u h?t các ch? tiêu Ngh? quy?t ??i h?i ??ng b? Kh?i nhi?m k? 2015 - 2020 ?? ra. K?t qu? s?n xu?t kinh doanh t? n?m 2016 ??n n?m 2019 c?a 33 t?p ?oàn, t?ng c?ng ty, ngan hàng trong Kh?i Doanh nghi?p Trung ??ng có s? t?ng tr??ng t?t. T?ng doanh thu t?ng 38%; hi?u qu? ho?t ??ng t?ng m?nh, l?i nhu?n tr??c thu? t?ng 60,8%; n?p ngan sách nhà n??c t?ng 24%; b?o toàn v?n ch? s? h?u và t?ng 18,9%; b?o ??m thu nh?p, vi?c làm cho trên 725.000 lao ??ng.

Các t?p ?oàn, t?ng c?ng ty, ??n v?… ?i ??u th?c hi?n ??u t? các d? án h? t?ng kinh t? k? thu?t ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n ??t n??c, ph?c v? qu?c phòng, an ninh, b?o v? m?i tr??ng và nh?ng l?nh v?c mà doanh nghi?p thu?c các thành ph?n kinh t? khác kh?ng ??u t?. Các doanh nghi?p trong l?nh v?c s?n xu?t c?ng nghi?p ?? góp ph?n quan tr?ng ??m b?o an ninh n?ng l??ng qu?c gia; ?áp ?ng k?p th?i nhu c?u s?n xu?t và tiêu dùng x? h?i v? ?i?n, than, d?u khí, may m?c…

Quy tắc tác động đĩaTrong n?m 2020, cùng c? n??c ch?ng ??i d?ch COVID-19, các doanh nghi?p, ngan hàng trong Kh?i ?? th?c hi?n nhi?m v? gi?i c?u ??ng bào t? các vùng d?ch trên th? gi?i; cung c?p hoá ch?t, v?t t?, thi?t b? phòng ch?ng d?ch; ??c bi?t, th?c hi?n mi?n, gi?m các lo?i phí, giá d?ch v?, s?n ph?m ?? ?n ??nh th? tr??ng, h? tr? ??i s?ng nhan dan và ho?t ??ng c?a doanh nghi?p thu?c các thành ph?n kinh t? v?i t?ng giá tr? trên 24.000 t? ??ng. Các doanh nghi?p nhà n??c trong Kh?i ti?p t?c ?i ??u th?c hi?n c?ng tác an sinh x? h?i theo ch? tr??ng c?a ??ng, Nhà n??c. Trong 5 n?m qua, t?ng kinh phí h? tr? tri?n khai các ch??ng trình an sinh x? h?i, h? tr? gi?m nghèo nhanh và b?n v?ng trên 9.000 t? ??ng, ??ng th?i nh?n h? tr?, giúp ?? tr?c ti?p cho 54/62 huy?n nghèo trong c? n??c.

Quy tắc tác động đĩaCùng v?i ?ó, c?ng tác phát tri?n ??ng viên b?o ??m ch?t l??ng. ??n tháng 6/2020, toàn ??ng b? Kh?i ?? k?t n?p ???c 16.170 ??ng viên, trong ?ó, 28,62% là c?ng nhan lao ??ng tr?c ti?p s?n xu?t; 54,5% ??ng viên m?i k?t n?p là ?oàn viên; 32,6% là n?; 72% có trình ?? ??i h?c tr? lên.

C?ng tác ki?m tra, giám sát, k? lu?t ??ng ???c coi tr?ng, th?c hi?n toàn di?n, ??ng b?, có hi?u l?c, hi?u qu?. C?ng tác xay d?ng ??ng v? t? ch?c, ??i m?i, s?p x?p t? ch?c b? máy c?a doanh nghi?p theo Quy ??nh 69-Q?/TW ???c th?c hi?n v?i quy?t tam chính tr? cao, b??c ??u ?? s?p x?p l?i t? ch?c b? máy, gi?m ??u m?i, gi?m biên ch?, góp ph?n nang cao n?ng l?c l?nh ??o, hi?u qu? ho?t ??ng c?a các t? ch?c ??ng, c?p ?y ??ng. C?ng tác dan v?n ti?p t?c ???c ??i m?i, phát huy dan ch? trong doanh nghi?p, ngan hàng, ??n v?.

?oàn ??i bi?u ??ng b? EVN d? ??i h?i ??i bi?u ??ng b? Kh?i DNTW l?n th? III nhi?m k? 2020 - 2025 ch?p ?nh cùng l?nh ??o ??ng và Nhà n??c

Phát bi?u ch? ??o ??i h?i, ??ng chí Nguy?n Xuan Th?ng, Bí th? Trung ??ng ??ng, Giám ??c H?c vi?n Chính tr? Qu?c gia H? Chí Minh, Ch? t?ch H?i ??ng Ly lu?n Trung ??ng, thay m?t B? Chính tr?, Ban Bí th? ghi nh?n và bi?u d??ng thành tích ??t ???c c?a ??ng b? Kh?i DNTW trong nhi?m k? 2015 - 2020 v? c?ng tác xay d?ng ??ng b? và l?nh ??o th?c hi?n nhi?m v? chính tr?.

??ng chí Nguy?n Xuan Th?ng nh?n m?nh, 5 n?m qua, tình hình trong n??c, khu v?c và th? gi?i xu?t hi?n th?i c?, thu?n l?i và khó kh?n, thách th?c ?an xen v?i nh?ng di?n bi?n nhanh chóng, ph?c t?p, khó l??ng. Trong b?i c?nh ?ó, v?i tinh th?n ?oàn k?t, th?c hành dan ch?, phát huy trí tu?, ??i m?i sáng t?o, xi?t ch?t k? c??ng, th?ng nh?t hành ??ng, ??ng b? Kh?i DNTW ?? có b??c tr??ng thành toàn di?n; n?m v?ng và c? th? hóa ch? tr??ng, ???ng l?i c?a ??ng, chính sách, pháp lu?t c?a Nhà n??c; ?óng góp x?ng ?áng vào k?t qu? phát tri?n kinh t? - x? h?i ??t n??c, góp ph?n quan tr?ng cùng toàn ??ng, toàn dan, toàn quan th?c hi?n th?ng l?i Ngh? quy?t ??i h?i XII c?a ??ng.

Bên c?nh ?ó, ??ng chí Nguy?n Xuan Th?ng nh?n m?nh m?t s? v?n ?? v? ?ánh giá tình hình, m?c tiêu, nhi?m v?, gi?i pháp c?ng tác c?a ??ng b? ?? ??i bi?u th?o lu?n, góp ph?n làm r? h?n tình hình, nhi?m v?, gi?i pháp, t? ?ó quy?t ??nh m?c tiêu ph?n ??u. ??ng chí tin t??ng, nhi?m k? 2020 - 2025 c?a ??ng b? Kh?i s? có nh?ng b??c chuy?n bi?n toàn di?n, m?nh m?, có nh?ng m?i nh?n ??t phá c? trong l?nh ??o th?c hi?n nhi?m v? chính tr? và c?ng tác xay d?ng ??ng, l?p nhi?u thành tích m?i, ?óng góp tích c?c vào phát tri?n kinh t? - x? h?i ??t n??c trong th?i k? ??y m?nh c?ng nghi?p hóa, hi?n ??i hóa và h?i nh?p qu?c t?, x?ng ?áng v?i vai trò nòng c?t, d?n d?t n?n kinh t? th? tr??ng ??nh h??ng x? h?i ch? ngh?a.

T?i ??i h?i ?? b?u ra Ban Ch?p hành ??ng b? Kh?i DNTW nhi?m k? 2020 - 2025 g?m 45 ??ng chí. T?i phiên h?p th? nh?t Ban ch?p hành ??ng b? Kh?i ?? b?u ??ng chí Y Thanh Hà Niê K??m gi? ch?c Bí th? ??ng ?y Kh?i nhi?m k? 2020 - 2025.

??i h?i ?? b?u 28 ??i bi?u chính th?c và 4 ??i bi?u d? khuy?t d? ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? XIII c?a ??ng. ??ng chí D??ng Quang Thành – Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch H?TV EVN ???c ??i h?i b?u là ??i bi?u chính th?c tham d? ??i h?i toàn qu?c l?n th? XIII c?a ??ng

Quy tắc tác động đĩaC?ng t?i ??i h?i, ??ng ?y Kh?i DNTW ?? t? ch?c vinh danh các c?ng trình chào m?ng ??i h?i ??i bi?u ??ng b? Kh?i l?n th? III và ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? XIII c?a ??ng. ??ng b? T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam có c?ng trình Nhà máy ?i?n m?t tr?i Ph??c Thái 1 ???c vinh danh./.

??ng chí Nguy?n Tu?n Tùng – Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch H?TV EVNNPT quyên góp ?ng h? ??ng bào mi?n Trung kh?c ph?c h?u qu? l? l?t

Xuan Ti?n