??m b?o an ninh, an toàn cho c?ng trình TBA 220kV Ninh Ph??c và ???ng day 220kV ??u n?i

Ch? nh?t, 22/11/2020 | 08:00 GMT+7
Sáng ngày 17/11/2020, ?ng Nguy?n Phùng D?ng - Giám ??c Truy?n t?i ?i?n Ninh Thu?n, thu?c C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 3 (PTC3), ?? làm vi?c v?i Ch? t?ch UBND x? Ph??c H?u, huy?n Ninh Ph??c, t?nh Ninh Thu?n v? ??m b?o an ninh, an toàn cho c?ng trình Tr?m bi?n áp (TBA) 220kV Ninh Ph??c và ???ng day (?D) 220kV ??u n?i.

Tham d? bu?i làm vi?c có cán b? phòng An ninh kinh t? - C?ng an t?nh Ninh Thu?n, C?ng an x? Ph??c H?u.

Quy tắc tác động đĩaT?i bu?i làm vi?c, ?ng Nguy?n Phùng D?ng cho bi?t d? án TBA 220kV Ninh Ph??c và ?D 220kV ??u n?i ???c ?óng ?i?n ??a vào v?n hành cu?i tháng 6/2020. Là c?ng trình m?i ??a vào v?n hành, có t?m quan tr?ng r?t l?n trong vi?c gi?i t?a c?ng su?t các ngu?n n?ng l??ng tái t?o trên ??a bàn t?nh Ninh Thu?n, c?ng trình l?i có ??c thù khi tr?m bi?n áp n?m gi?a cánh ??ng, xa khu dan c?, ???ng day ??u n?i tuy ng?n nh?ng là ???ng day 04 m?ch, ?i qua khu v?c có nhi?u dan c? sinh s?ng và canh tác trên ??t n?ng nghi?p, ?o?n ???ng vào tr?m th??ng hay có thanh niên t? t?p gay tam ly lo l?ng cho nhan viên v?n hành khi ?i trên ?o?n ???ng ?? vào/ra tr?m giao nh?n ca tr?c. Do ?ó ??n v? r?t c?n s? ph?i h?p ch?t ch?, ??ng b? c?a chính quy?n ??a ph??ng c?ng nh? l?c l??ng c?ng an các c?p trong c?ng tác ??m b?o an ninh, an toàn cho c?ng trình TBA 220kV Ninh Ph??c và ?D 220kV ??u n?i.

Quy tắc tác động đĩa??i di?n phòng An ninh kinh t? - C?ng an t?nh Ninh Thu?n cho bi?t, qua theo d?i tình hình an ninh tr?t t? khu v?c xung quanh c?ng trình TBA 220kV Ninh Ph??c và ?D 220kV ??u n?i t??ng ??i ?n ??nh, ch?a có v? vi?c ph?c t?p x?y ra. Tuy nhiên ?? phòng ng?a nh?m tránh x?y ra nh?ng v? vi?c gay m?t an ninh tr?t t? làm ?nh h??ng ??n c?ng tác qu?n ly v?n hành, ?? ngh? phía chính quy?n ??a ph??ng, c?ng an x? ph?i h?p tuyên truy?n, ph? bi?n ??n ng??i dan và có các bi?n pháp tri?n khai nh?m ??m b?o an ninh, an toàn cho c?ng trình TBA 220kV Ninh Ph??c và ?D 220kV ??u n?i.

V? phía l?c l??ng c?ng an x?, ?ng Hoàng Nam - Phó tr??ng C?ng an x? Ph??c H?u c?ng ?? th?ng tin, hi?n t?i c?ng an x? ?? có ?? l?c l??ng c?ng an chính quy, th?i gian qua ?? quán tri?t anh em l?u y trong quá trình tu?n tra. Trong th?i gian t?i s? b? trí t?ng c??ng tu?n tra ban ?êm trên tuy?n ???ng d?n vào tr?m bi?n áp c?ng nh? cung c?p th?ng tin, s? ?i?n tho?i liên l?c c?a C?ng an x? ?? CBCNV và l?c l??ng b?o v? Tr?m bi?n áp liên h? khi c?n thi?t, c?ng an x? s?n sàng h? tr? khi tr?m bi?n áp c?n.

Sau khi nghe các y ki?n c?a các bên, ??i di?n chính quy?n ??a ph??ng, ?ng Hu?nh Ki?u Minh - Ch? t?ch UBND x? Ph??c H?u k?t lu?n: Th? nh?t chính quy?n ??a ph??ng s? có các bi?n pháp tuyên truy?n, ph? bi?n ?? ng??i dan trên ??a bàn nang cao nh?n th?c trong c?ng tác ??m b?o an ninh tr?t t?, c?ng nh? kh?ng có các hành vi xam ph?m ??n an ninh, an toàn c?ng trình TBA 220kV Ninh Ph??c và ?D 220kV ??u n?i nói trên. Th? hai chính quy?n ??a ph??ng s? ph?i h?p v?i l?c l??ng c?ng an trong vi?c ??m b?o an ninh tr?t t?, th?i gian t?i kh?ng còn tình tr?ng thanh niên t? t?p khu v?c g?n tr?m và trên tuy?n ???ng vào tr?m, ?? ??m b?o cho l?c l??ng làm vi?c t?i tr?m yên tam c?ng tác.

K?t thúc bu?i làm vi?c, ?ng Nguy?n Phùng D?ng c?m ?n chính quy?n, c?ng an x? Ph??c H?u c?ng nh? phòng An ninh kinh t? - C?ng an t?nh Ninh Thu?n th?i gian qua ?? ??ng hành cùng ??n v? ??m b?o an ninh, an toàn c?ng trình TBA 220kV Ninh Ph??c và ?D 220kV ??u n?i. ??ng th?i mong mu?n th?i gian t?i ti?p t?c nh?n ???c s? h? tr?, giúp ?? c?a chính quy?n ??a ph??ng và l?c l??ng c?ng an nh?m ??m b?o v?n hành an toàn c?ng trình TBA 220kV Ninh Ph??c và ???ng day 220kV ??u n?i, ph?c v? cho vi?c gi?i t?a c?ng su?t các ngu?n n?ng l??ng tái t?o lên l??i ?i?n qu?c gia./.

Hoàng V?n Tú