??ng b? CPMB ???c ??ng ?y Kh?i DNTW bi?u d??ng ?i?n hình “dan v?n khéo” giai ?o?n 2016-2020

Th? n?m, 1/10/2020 | 10:00 GMT+7
Ngày 30/9, t?i Hà N?i, ??ng ?y Kh?i DNTW ?? t? ch?c L? k? ni?m 90 n?m truy?n th?ng c?ng tác dan v?n 15/10/1930-15/102020; bi?u d??ng ?i?n hình “Dan v?n khéo” giai ?o?n 2016-2020. ??ng b? T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam có 2 t?p th? và 1 cá nhan ???c bi?u d??ng, trong ?ó ??ng b? EVNNPT có Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung ???c bi?u d??ng.

??ng b? Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung ???c tuyên d??ng 

Tham d? bu?i l? có ?ng ?i?u K'ré - ?y viên BCH Trung ??ng ??ng, Phó Tr??ng Ban Th??ng tr?c Ban Dan v?n Trung ??ng, ?ng Nguy?n ?ình Khang - ?y viên BCH Trung ??ng ??ng, Ch? t?ch T?ng Liên ?oàn Lao ??ng Vi?t Nam; ??i di?n các B?, ban, ngành Trung ??ng.

V? phía ??ng ?y Kh?i DNTW có ?ng Y Thanh Hà Niê K??m- ?y viên D? khuy?t BCH Trung ??ng ??ng, Bí th? ??ng ?y Kh?i DNTW, các ??ng chí Phó Bí th? ??ng ?y Kh?i DNTW.

Quy tắc tác động đĩaV? phía ??ng ?y EVN có ?ng Nguy?n H?u Tu?n – Phó Bí th? Th??ng tr?c ??ng ?y T?p ?oàn, ?ng ?? ??c Hùng - Ch? t?ch C?ng ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam, ?ng Nguy?n Lê Nguyên - Bí th? ?oàn Thanh niên EVN, ??i di?n Ban Tuyên giáo ??ng ?y EVN.

Phát bi?u t?i bu?i l?, ?ng Y Thanh Hà Niê K??m – Bí th? ??ng ?y Kh?i DNTW cho bi?t: Trong nh?ng n?m qua, ??ng ?y Kh?i DNTW và các c?p ?y tr?c thu?c ?? l?nh ??o th?c hi?n t?t c?ng tác dan v?n, góp ph?n nang cao vai trò l?nh ??o c?a c?p ?y, t? ch?c ??ng trong doanh nghi?p, phát huy quy?n làm ch? c?a ng??i lao ??ng, th??ng xuyên quan tam gi?i quy?t k?p th?i, c? b?n nh?ng nguy?n v?ng chính ?áng c?a ng??i lao ??ng, ch?m lo c?i thi?n ??i s?ng v?t ch?t, tinh th?n, nh?t là ?i?u ki?n lao ??ng, h?c t?p, ngh? ng?i, ch?m sóc s?c kh?e cho cán b?, ??ng viên và ng??i lao ??ng. Chú tr?ng c?ng tác dan v?n chính quy?n trong quá trình c? c?u l?i, s?p x?p, ??i m?i nang cao hi?u qu? doanh nghi?p nhà n??c.

Vi?c xay d?ng và th?c hi?n Quy ch? dan ch? ? c? s? ?? ???c các c?p ?y ??ng, l?nh ??o doanh nghi?p quan tam ch? ??o t? ch?c th?c hi?n; gi?i quy?t k?p th?i nh?ng khó kh?n v??ng m?c, tam t?, nguy?n v?ng c?a ng??i lao ??ng; góp ph?n h?n ch? tranh ch?p lao ??ng, kh?ng ?? x?y ra ?i?m nóng, các v? vi?c ?ình c?ng, kh?ng ?? ??n th? khi?u ki?n v??t c?p, kéo dài, ph?c t?p, làm ?nh h??ng ??n an ninh chính tr? và tr?t t? an toàn x? h?i.

“Nh?ng k?t qu? quan tr?ng trên ?? góp ph?n t?ng c??ng s? l?nh ??o c?a ??ng ??i v?i c?ng tác dan v?n trong tình hình m?i, xay d?ng và c?ng c? t? ch?c ??ng trong doanh nghi?p ngày càng trong s?ch, v?ng m?nh”, Bí th? ??ng ?y Kh?i DNTW cho bi?t.

Quy tắc tác động đĩaTuy nhiên, m?t s? c?p ?y, t? ch?c ??ng ch?a th?c s? l?y l?i ích c?a ng??i lao ??ng làm m?c tiêu, ??ng l?c phát tri?n c?a doanh nghi?p, c?ng tác dan v?n có n?i, có lúc giao cho t? ch?c c?ng ?oàn th?c hi?n. M?t s? n?i, vi?c th?c hi?n Quy ch? dan ch? ? c? s? còn lúng túng, hình th?c; c?ng tác ti?p dan, ??i tho?i kh?ng theo ?úng quy ??nh. N?i dung và ph??ng th?c ho?t ??ng c?a các t? ch?c chính tr? - x? h?i trong doanh nghi?p còn h?n ch?, ch?a ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a tình hình m?i.

Nguyên nhan ch? y?u là: M?t s? c?p ?y, t? ch?c ??ng còn xem nh? c?ng tác dan v?n; y th?c trách nhi?m và s? nêu g??ng c?a m?t b? ph?n cán b?, ??ng viên còn m? nh?t; c?ng tác tuyên truy?n, v?n ??ng c?ng nhan viên ch?c, ng??i lao ??ng tham gia giám sát, góp y xay d?ng ??ng, xay d?ng doanh nghi?p hi?u qu? ch?a cao.

Quy tắc tác động đĩaTrong nh?ng n?m ti?p theo, ?òi h?i c?ng tác dan v?n c?a c?p ?y, chính quy?n, ?oàn th? trong ??ng b? Kh?i DNTW c?n t?p trung th?c hi?n t?t m?t s? nhi?m v?, gi?i pháp sau:

Th? nh?t, ??y m?nh th?c hi?n c?ng tác dan v?n, ti?p t?c l?nh ??o, ch? ??o th?c hi?n các ngh? quy?t, ch? th?, k?t lu?n, quy ch?, quy ??nh c?a Trung ??ng và c?a ??ng ?y Kh?i v? c?ng tác dan v?n, t?o s? chuy?n bi?n m?nh m? trong nh?n th?c, hành ??ng c?a các c?p ?y ??ng, cán b?, ??ng viên ??i v?i c?ng tác dan v?n trong doanh nghi?p.

Th? 2, th? ch? hoá quan ?i?m, ???ng l?i c?a ??ng liên quan ??n c?ng tác dan v?n trong doanh nghi?p. ??y m?nh và ??i m?i cách th?c tuyên truy?n v? c?ng tác dan v?n, s? d?ng có hi?u qu? các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng, m?ng x? h?i. ??i m?i c?ng tác dan v?n theo h??ng thi?t th?c, t?o ?i?u ki?n ?? ng??i lao ??ng tham gia giám sát, góp y ki?n xay d?ng ??ng, xay d?ng doanh nghi?p.

Quy tắc tác động đĩaTh? 3, phát huy quy?n làm ch? c?a ng??i lao ??ng; th?c hi?n t?t Quy ch? dan ch? ? c? s? t?i n?i làm vi?c; t?ng c??ng trách nhi?m c?a ng??i ??ng ??u c?p ?y, l?nh ??o doanh nghi?p ph?i h?p c?a các t? ch?c chính tr? - x? h?i m? r?ng các kênh ??i tho?i tr?c ti?p gi?a ng??i s? d?ng lao ??ng v?i ng??i lao ??ng, ch? ??o gi?i quy?t k?p th?i nh?ng y ki?n, ki?n ngh?, v??ng m?c c?a ng??i lao ??ng t? c? s?.

Quy tắc tác động đĩaTh? 4, l?nh ??o, ch? ??o các t? ch?c chính tr? - x? h?i phát tri?n v?ng m?nh v? chính tr?, t? t??ng và t? ch?c; có các gi?i pháp thi?t th?c trong vi?c ch?m lo ??i s?ng, vi?c làm, l?i ích c?a ng??i lao ??ng. Nang cao hi?u qu? giám sát và ph?n bi?n c?a ng??i lao ??ng th?ng qua các t? ch?c chính tr? - x? h?i; t?o ?i?u ki?n ?? ng??i lao ??ng tham gia ?óng góp y ki?n, góp ph?n quy?t ??nh các chính sách, quy ch?, quy ??nh có tác ??ng tr?c ti?p ??n ng??i ng??i lao ??ng trong doanh nghi?p.

Th? 5, ??y m?nh các phong trào thi ?ua yêu n??c g?n v?i phong trào thi ?ua “ Dan v?n khéo ”; tuyên truy?n, bi?u d??ng, nhan r?ng các m? hình, ?i?n hình v? c?ng tác “Dan v?n khéo” trong doanh nghi?p, ??n v?. Tích c?c ??n ??c ki?m tra, giám sát vi?c th?c hi?n các ngh? quy?t, ch? th?, k?t lu?n c?a ??ng v? c?ng tác dan v?n

Quy tắc tác động đĩaTh? 6, xay d?ng ??i ng? cán b? làm c?ng tác dan v?n có n?ng l?c và ??o ??c, có kinh nghi?m th?c ti?n, có k? n?ng làm c?ng tác dan v?n; th?c hi?n t?t c?ng tác quy ho?ch, ?ào t?o, b?i d??ng, b? trí cán b? làm c?ng tác dan v?n c?a ??ng ?y Kh?i và các ??ng ?y tr?c thu?c.

Quy tắc tác động đĩaTa?i Ho??i nghi?, Pho? tru?o??ng Ban Da?n va??n Trung u?o?ng ?ie??u K’Re? ?a?nh gia? cao ?o?ng go?p, tha?nh ti?ch ?a?ng u?y Kho??i Doanh nghie??p Trung u?o?ng, he?? tho??ng da?n va??n va? ?o??i ngu? ngu?o??i la?m co?ng ta?c da?n va??n cu?a ?a?ng bo?? Kho??i Doanh nghie??p Trung u?o?ng trong nhu??ng na?m qua. ?o??ng tho??i, Pho? tru?o??ng Ban Da?n va??n Trung u?o?ng bie??u du?o?ng ca?c ?ie??n hi?nh “Da?n va??n khe?o” ve?? tinh tha??n ?oa?n ke??t, tho??ng nha??t, ?a?o ?u??c, lo??i so??ng; pha?t huy truye??n tho??ng to??t ?e?p cu?a giai ca??p co?ng nha?n Vie??t Nam, cu?a doanh nghie??p Nha? nu?o??c trong tho??i ky? ?o??i mo??i.

Quy tắc tác động đĩaPho? tru?o??ng Ban Da?n va??n Trung u?o?ng kha??ng ?i?nh, thu??c hie??n tha??ng lo??i chu? tru?o?ng, ?u?o??ng lo??i co?ng ta?c da?n va??n cu?a ?a?ng va? Nha? nu?o??c, trong nhu??ng na?m qua, ?a?ng u?y Kho??i Doanh nghie??p Trung u?o?ng ?a? co? nhie??u ?o??i mo??i, sa?ng ta?o trong la?nh ?a?o, chi? ?a?o co?ng ta?c da?n va??n. Quye??n la?m chu? cu?a ca?n bo??, co?ng nha?n, vie?n chu??c, ngu?o??i lao ?o??ng trong doanh nghie??p ?u?o??c pha?t huy; co?ng ta?c cha?m lo, ba?o ve?? quye??n, lo??i i?ch ho??p pha?p, chi?nh ?a?ng cu?a ngu?o??i lao ?o??ng trong qua? tri?nh co?? pha??n ho?a, thoa?i vo??n doanh nghie??p Nha? nu?o??c ?u?o??c chu? tro?ng. Mo??i quan he?? ?oa?n ke??t, tho??ng nha??t trong ca??p u?y ?a?ng, doanh nghie??p va? ca?c to?? chu??c chi?nh tri? - xa? ho??i ?u?o??c ta?ng cu?o??ng; hie??u qua? sa?n xua??t, kinh doanh va? ?o??i so??ng ngu?o??i lao ?o??ng kho?ng ngu??ng ta?ng le?n.

Phong tra?o thi ?ua “Da?n va??n khe?o” cu?a ?a?ng u?y kho??i Doanh nghie??p Trung u?o?ng trong nhu??ng na?m qua ?a? ?u?o??c trie??n khai sa?u ro??ng, co? su?? lan to?a ma?nh me? o?? ca?c ca??p u?y, to?? chu??c ?a?ng, trong ca?c doanh nghie??p, ?a?t ?u?o??c ke??t qua? quan tro?ng, a??n tu?o??ng. Nhie??u mo? hi?nh, ?ie??n hi?nh “Da?n va??n khe?o” trong ca?c li?nh vu??c lao ?o??ng, sa?n xua??t, kinh doanh, go?p pha??n quan tro?ng va?o thu?c ?a??y pha?t trie??n kinh te?? - xa? ho??i; thu??c hie??n tie??n bo??, co?ng ba??ng xa? ho??i va? ca?c nhie??m vu? chi?nh tri? ?a?ng, Nha? nu?o??c giao.

Xuan Ti?n - PV TC?L