??ng b? C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 1: T? ch?c h?c t?p, quán tri?t Ngh? quy?t H?i ngh? l?n th? 5 BCH Trung ??ng ??ng khóa XI.

Th? sáu, 14/9/2012 | 11:00 GMT+7
Nga?y 10/9 t?i Hà N?i, ??ng b? C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 1 t? ch?c h?i ngh? h?c t?p, quán tri?t và tri?n khai Ngh? quy?t H?i ngh? l?n th? 5 BCH Trung ??ng ??ng khóa XI. ? ?

D? h?i ngh? có ???ng chi? Vu? Ngo?c Minh, ?y viên Ban Ch?p hành ??ng ?y T??ng c?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n Qu??c gia - Bi? th? ?a?ng u?y C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 1 (PTC1); Ban Th???ng vu? ?a?ng u?y PTC1; toa?n thê? ?a?ng viên Kh??i C? quan C?ng ty; toa?n thê? ?a?ng viên cu?a X???ng Thi? nghiê?m ?iê?n, X???ng S??a ch??a thiê?t bi? ?iê?n, ???i Va?n ta?i C? khi? va? ca?c tra?m biê?n a?p tr??c thu??c C?ng ty khu v??c thu? ?? Ha? N??i.

?


IMG_5568.JPG

?

?

T?i h?i ngh?, ???ng chi? Nguyê?n ???c Ha?, nguyên Vu? Tr???ng Vu? C? s?? ?a?ng – Ban T?? ch??c Trung ??ng ?a?ng ?? tr?c ti?p quán tri?t và tri?n khai các n?i dung c? b?n c?a Ngh? quy?t Trung ??ng 5. Trong ?ó, t?p trung vào 5 chuyên ??: T?ng k?t thi hành Hi?n pháp n?m 1992 và nh?ng n?i dung c? b?n v? s?a ??i Hi?n pháp n?m 1992; t?ng c??ng s? l?nh ??o c?a ??ng ??i v?i c?ng tác phòng ch?ng tham nh?ng, l?ng phí; ti?p t?c ??i m?i chính sách, pháp lu?t v? ??t ?ai trong th?i k? ??y m?nh CNH - H?H ??t n??c; m?t s? v?n ?? v? chính sách x? h?i giai ?o?n 2012 – 2020; m?t s? v?n ?? v? ti?n l??ng, BHXH, tr? c?p ?u ??i ng??i có c?ng và ??nh h??ng c?i cách t?i n?m 2020.????

?

IMG_5551.JPG


??????????????????????????? ???ng chi? Vu? Ngo?c Minh?- Bi? th? ?a?ng u?y PTC1 phát bi?u ch? ??o H?i ngh?

?

Pha?t biê?u chi? ?a?o H??i nghi?, ???ng chi? Vu? Ngo?c Minh yêu ca?u các T? ch?c ??ng thu?c ??ng b? C?ng ty c?n xay d?ng ch??ng trình, k? ho?ch hành ??ng, l?ng ghép n?i dung th?c hi?n v?i nhi?m v? chính tr? c?a ??n vi?; rà soát nhi?m v?, xác ??nh nh?ng bi?n pháp quan tr?ng c?n t?p trung th?c hi?n, c? th? hoá ngh? quy?t thành ch??ng trình c?ng tác, ch? tiêu, k? ho?ch th?c hi?n hàng tha?ng, n?m ?? s?m ??a Ngh? quy?t ?i vào cu?c s?ng. ??ng chi? Vu? Ngo?c Minh nh?n m?nh: Ti?p n?i nh?ng n?i dung c?a H?i ngh? BCH TW l?n th? 4 ?? ???c quán tri?t, tri?n khai qua H?i ngh? l?n này? m?i cán b?, ??ng viên có th?i gian tìm hi?u, n?m r? h?n v? quan ?i?m ch? ??o, m?c tiêu t?ng quát, các nhi?m v? và gi?i pháp th?c hi?n các v?n ?? mà Ngh? quy?t H?i ngh? BCH TW l?n th? 05 ?? ?? c?p. Trong ?ó, nh?ng n?i dung c? b?n v? s?a ??i Hi?n pháp, chính sách ??t ?ai, nh?t là chính sách v? ti?n l??ng, b?o hi?m x? h?i là nh?ng n?i dung liên quan m?t thi?t ??n ng??i lao ??ng, ??ng chí mong mu?n qua H?i ngh? này, m?i ??ng viên tr? thành m?t tuyên truy?n viên ?? Ngh? quy?t H?i ngh? BCH TW l?n th? 5 ???c lan t?a và t?o ??ng l?c ?? t?ng b??c ??a Ngh? quy?t ?i vào cu?c s?ng.

?

Sau h?i ngh? này, các T? ch?c ??ng tr?c thu?c và các ?oàn th? ti?p t?c ti?n hành ph? bi?n, quán tri?t các n?i dung c?a Ngh? quy?t t?i ??n v? c?a mình ?? cán b?, ??ng viên, ng??i lao ??ng n?m ???c m?c ?ích, y ngh?a, t?m quan tr?ng, yêu c?u n?i dung c?a Ngh? quy?t h?i ngh? l?n th? 5 khóa XI. T???ó?nang cao n?ng l?c và s?c chi?n ??u c?a ??ng, c?ng c? ni?m tin trong cán b?, ??ng viên va? CNVC lao ???ng, pha?n ?a?u th??c hiê?n th??ng l??i nhiê?m vu? chi?nh tri? cu?a C?ng ty, ?a?m ba?o va?n ha?nh an toa?n l???i ?iê?n truyê?n ta?i trên pha?m vi toa?n Miê?n B??c, cung ca?p ?iê?n ??n ?i?nh cho pha?t triê?n kinh tê? xa? h??i cu?a ?a?t n???c.

?

Lê Hoan