?a?ng b?? C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 2: H?c t?p, quán tri?t Ngh? quy?t Trung ??ng 5 (khoá XI)

Th? sáu, 7/9/2012 | 11:00 GMT+7
Nga?y 6/9/2012, ?a?ng b?? C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 2 ?a? t?? ch??c h??i nghi? H?c t?p, quán tri?t Ngh? quy?t Trung ??ng 5 (khoá XI) cho các ??ng chí ??ng viên thu?c ??ng b? C?ng ty.?

Quy tắc tác động đĩaH?i ngh??H?c t?p, quán tri?t Ngh? quy?t Trung ??ng 5 (khoá XI) ???c t? ch?c cho các ??ng chí ??ng viên thu?c ??ng b? C?ng ty và ?a?ng b?? Ban Qua?n ly? d?? a?n ca?c c?ng tri?nh ?iê?n miê?n Trung. T?i H??i nghi?, các ??ng chí ??ng viên ?a? ????c nghe Phó giáo s?, Ti?n s? H? T?n Sáng, Tr??ng khoa Chính tr? h?c, H?c vi?n Chính tr? - Hành chính Qu?c gia H? Chí Minh khu v?c III trình bày 5 chuyên ?? v? t?ng k?t vi?c thi hành Hi?n pháp n?m 1992 và nh?ng n?i dung c? b?n v? s?a ??i Hi?n pháp n?m 1992; v? t?ng k?t ngh? quy?t h?i ngh? l?n th? 7 ban ch?p hành Trung ??ng ??ng khóa IX v? ti?p t?c ??i m?i chính sách, pháp lu?t ??t ?ai trong th?i k? ??y m?nh CNH, H?H; vi?c ti?p t?c th?c hi?n Ngh? quy?t H?i ngh? l?n th? ba, BCH Trung ??ng ??ng (khóa X) v? t?ng c??ng s? l?nh ??o c?a ??ng ??i v?i c?ng tác phòng, ch?ng tham nh?ng, l?ng phí; m?t s? v?n ?? v? chính sách x? h?i giai ?o?n 2012 - 2020; m?t s? v?n ?? v? ti?n l??ng, b?o hi?m x? h?i, tr? c?p ?u ??i ng??i có c?ng và ??nh h??ng c?i cách ti?n l??ng ??n n?m 2020.

?

?

1 ptc2 to chuc hoc nghi quyet.jpg

???????? ?a?ng b?? C?ng ty Truyê?n ta?i ?iê?n 2 t?? ch??c ho?c ta?p Ngh? quy?t Trung ??ng 5 khóa XI.


H?c t?p Ngh? quy?t Trung ??ng 5 khóa XI là ??t sinh ho?t chính tr? sau r?ng trong toàn ??ng, nh?m giúp cho cán b?, ??ng viên n?m v?ng n?i dung c? b?n c?a các k?t lu?n, ngh? quy?t, t?o s? th?ng nh?t v? y chí và hành ??ng; trang b? ki?n th?c ly lu?n ?? v?n d?ng m?t cách sáng t?o các ???ng l?i, ch? tr??ng c?a ??ng vào quá trình xay d??ng va? ba?o vê? ?a?t n???c.?

Quang Th??ng