??ng b? PTC1 s? k?t 5 n?m th?c hi?n Ch? th? 39-CT/TW

Th? n?m, 26/9/2019 | 17:00 GMT+7
Sáng 26/9/2019, ??ng b? C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 1 (PTC1) ?? t? ch?c H?i s? k?t 05 n?m th?c hi?n Ch? th? 39-CT/TW ngày 18/8/2014 c?a B? Chính tr? v? t?ng c??ng c?ng tác b?o v? chính tr? n?i b? trong tình hình hi?n nay. ??ng chí Nguy?n H?u Long - Phó Bí th? ph? trách ??ng b? - ch? trì h?i ngh?.

Tham d? H?i ngh? có các ??ng chí ?y viên Ban Ch?p hành ??ng b? nhi?m k? 2015 - 2020, các ??ng chí Bí th? các t? ch?c ??ng tr?c thu?c.

?/c Tr?n Minh Tu?n, ?y viên BTV, Ch? nhi?m ?y ban Ki?m tra ??ng ?y PTC1, báo cáo th?c hi?n Ch? th? 39-CTTW t?i H?i ngh?

Quy tắc tác động đĩaSau 5 n?m tri?n khai, th?c hi?n Ch? th? 39-CT/TW, ??ng b? PTC1 ?? th?c s? t?o s? chuy?n bi?n m?nh m? v? nh?n th?c, y th?c trách nhi?m c?a các cán b? l?nh ??o, c?ng ch?c, viên ch?c v? v? trí, vai trò c?a c?ng tác b?o v? chính tr? n?i b? - ?ay là n?i dung quan tr?ng c?a c?ng tác xay d?ng ??ng (XD?), liên quan ??n s? s?ng còn c?a ??ng, s? t?n vong c?a ch? ?? ta. T? ?ó, kh?ng ng?ng xay d?ng ??ng b? PTC1 th?t s? trong s?ch, v?ng m?nh g?n bó m?t thi?t v?i cán b?, ??ng viên, ng??i lao ??ng. Qua ?ó, m?i cán b?, ??ng viên gi? gìn ??o ??c, l?i s?ng, vai trò g??ng m?u - coi ?ay là nhan t? hàng ??u ?? b?o v? ??ng, b?o v? ch? ?? và b?o v? T? qu?c. H?u h?t các cán b?, ??ng viên ?? nh?n th?c ???c nhi?m v? c?a b?o v? chính tr? n?i b? ?ó chính là b?o v? ch? ngh?a Mác - Lê nin và t? t??ng H? Chí Minh, C??ng l?nh, ???ng l?i c?a ??ng, pháp lu?t c?a Nhà n??c, b?o v? s? ?oàn k?t, nh?t trí trong ??ng, s? trong s?ch c?a ??i ng? cán b?, ??ng viên, nh?t là ??i ng? cán b? l?nh ??o, ng??i ??ng ??u c?p ?y.

C?ng tác th?m ??nh tiêu chu?n chính tr? nhan s? ph?c v? yêu c?u c?a c?ng tác cán b?, k?t n?p ??ng viên, thi ?ua khen th??ng… ???c th?c hi?n theo ?úng quy ??nh. ?? có 15 nhan s? c?p ?y ??ng b? PTC1, 50 nhan s? c?p ?y ??ng b? b? ph?n nhi?m k? 2015 - 2020, ???c th?m ??nh tiêu chu?n chính tr? ??t yêu c?u, kh?ng có tr??ng h?p nào vi ph?m tiêu chu?n chính tr?. Có 188 nhan s? c?p ?y Chi b? nhi?m k? 2015 - 2017 và 166 nhan s? c?p ?y Chi b? nhi?m k? 2017 - 2020 ???c th?m ??nh ?? tiêu chu?n chính tr?. 144 tr??ng h?p cán b? ???c b? sung vào c?p ?y các c?p (??ng b? PTC1, Chi b? tr?c thu?c ??ng b? PTC1, ?BBP và Chi b? tr?c thu?c ?BBP), kh?ng có tr??ng h?p nào vi ph?m tiêu chu?n chính tr?.

Quy tắc tác động đĩaV? b? nhi?m cán b?: 380 tr??ng h?p ???c b? nhi?m m?i, kh?ng có tr??ng h?p nào vi ph?m tiêu chu?n chính tr?. ??n th?i ?i?m này, ??ng b? PTC1 ?? th?m ??nh, k?t n?p cho 174 tr??ng h?p và 100% ??u ??t quy ??nh, kh?ng có tr??ng h?p nào vi ph?m tiêu chu?n chính tr?.

?/c Nguy?n Phúc An, Phó Bí th? ??ng b? PTC1, phát bi?u t?i H?i ngh?

H?i ngh? c?ng nghiêm túc ch? ra nh?ng h?n ch?, t?n t?i trong vi?c tri?n khai, th?c hi?n Ch? th? 39-CT/TW và ?? ra ph??ng h??ng, nhi?m v? ti?p t?c tri?n khai th?c hi?n trong th?i gian ti?p theo, nh?t là vi?c ti?p t?c th?c hi?n t?t Ngh? quy?t Trung ??ng IV khóa XII v? xay d?ng, ch?nh ??n ??ng; ng?n ch?n, ??y lùi s? suy thoái v? t? t??ng chính tr?, ??o ??c, l?i s?ng, nh?ng bi?u hi?n "t? di?n bi?n", "t? chuy?n hoá" trong n?i b?, g?n v?i vi?c th?c hi?n Ch? th? 05-CT/TW. Chú tr?ng vi?c tuyên truy?n, ph? bi?n các ch? tr??ng, ngh? quy?t c?a ??ng v? c?ng tác b?o v? chính tr? ??i v?i cán b?, ??ng viên ?? c?ng tác b?o v? chính tr? n?i b? th?t s? xu?t phát t? nhi?m v? chính tr? c?a ??ng, g?n v?i c?ng tác xay d?ng, ch?nh ??n ??ng và xay d?ng h? th?ng chính tr? trong s?ch, v?ng m?nh.

T?i H?i ngh?, ??ng chí Nguy?n H?u Long - Phó Bí th? ph? trách ??ng b? - ?? ghi nh?n tinh th?n làm vi?c t?p trung, các y ki?n th?o lu?n, ?óng góp sát th?c c?ng nh? nh?ng ki?n ngh?, gi?i pháp ?? ???c ??a ra; giao các b? ph?n liên quan tri?n khai, th?c hi?n các n?i dung liên quan mà H?i ngh? ?? th?ng nh?t.

?/c Nguy?n H?u Long – Phó Bí th? ph? trách ??ng b? phát bi?u t?i H?i ngh?

Quy tắc tác động đĩaC?ng trong khu?n kh? H?i ngh?, các ??ng chí ?y viên Ban Ch?p hành ??ng b? ?? t? ch?c cho y ki?n, bi?u quy?t vi?c xem xét k?t n?p ??ng cho 02 qu?n chúng ?u tú và xét, chuy?n ??ng viên chính th?c cho 02 ??ng viên d? b? ??n h?n.

C?ng nhan d?p này, ??ng b? PTC1 ?? t? ch?c L? chia tay ??ng chí Nguy?n H?u Long - Phó Bí th? ph? trách ??ng b? và ??ng chí Nguy?n Huy Hoàng - ?y viên Ban Ch?p hành ??ng b? - ???c v? ngh? ch? ??./.

H?ng Hoa