??ng b? PTC1 t? ch?c H?i ngh? ki?m ?i?m, ?ánh giá, x?p lo?i ch?t l??ng t? ch?c ??ng, ??ng viên và t?p th? cán b? l?nh ??o qu?n ly n?m 2019

Th? ba, 3/12/2019 | 08:30 GMT+7
Chi?u ngày 28/11/2019, Ban Ch?p hành ??ng b? C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 1 (PTC1) ?? t? ch?c H?i ngh? ki?m ?i?m t?p th? Ban Ch?p hành, cá nhan các ??ng chí ?y viên Ban Ch?p hành ??ng b?, ?ánh giá, x?p lo?i ch?t l??ng t? ch?c ??ng, ??ng viên n?m 2019. ?/c Nguy?n Phúc An – Bí th? ??ng b? ch? trì h?i ngh?.

Tham d? h?i ngh? có các ??ng chí ?y viên Ban ch?p hành ??ng b? nhi?m k? 2015 – 2020.

Toàn c?nh h?i ngh?

D? th?o Báo cáo ki?m ?i?m c?a t?p th? Ban Ch?p hành ??ng b? do ?/c Nguy?n Phúc An – Bí th? ??ng b? trình bày t?i H?i ngh? ?? nêu b?t nh?ng k?t qu? l?nh ??o, ch? ??o c?a Ban Ch?p hành ??ng b? trên các l?nh v?c quán tri?t, th?c hi?n ch? tr??ng, ???ng l?i c?a ??ng, chính sách pháp lu?t c?a Nhà n??c, các ngh? quy?t, ch? th? k?t lu?n c?a ??ng các c?p c?ng nh? c?ng tác ch? ??o th?c hi?n nhi?m v? chính tr? n?m 2019, các ch? tiêu v? s?n l??ng truy?n t?i, su?t s? c?, trung tam ?i?u khi?n t? xa, tr?m bi?n áp kh?ng ng??i tr?c, ch? tiêu n?ng su?t lao ??ng và c?ng tác ??u t? xay d?ng... tuy g?p r?t nhi?u khó kh?n nh?ng ??ng b? PTC1 ?? n? l?c hoàn thành ph?n l?n các ch? tiêu, m?t s? ch? tiêu s? ti?p t?c ???c ??y m?nh ti?n ?? t? nay ??n h?t n?m. Vi?c th?c hi?n nguyên t?c t?p trung dan ch? và các quy ??nh, quy ch? làm vi?c ???c ??t k?t qu? t?t. Báo cáo ki?m ?i?m c?a t?p th? Ban Ch?p hành c?ng ?? ch? ra nh?ng t?n t?i, h?n ch? và h??ng kh?c ph?c, trong ?ó chú tr?ng phát huy nhan t? con ng??i, h??ng sau v? c? s?, xu?t phát t? ?i?u ki?n th?c t?, t? c? s? ?? tháo g? khó kh?n, ph?n ??u xay d?ng ??ng b? phát tri?n v?ng m?nh toàn di?n.

Quy tắc tác động đĩaCho y ki?n th?o lu?n v? báo cáo ki?m ?i?m c?a t?p th? Ban Ch?p hành trình bày t?i H?i ngh?, các ??ng chí ?y viên Ban Ch?p hành ?? nh?t trí cao v? k?t qu? n?i b?t v? vi?c l?nh ??o, ch? ??o th?c hi?n c?ng tác ly lu?n chính tr?, c?ng tác t? t??ng trong toàn ??ng b?, ?? t?o ???c s? ??ng thu?n, ?oàn k?t cao trong cán b?, ??ng viên, CNVC-L?, góp ph?n vào th?c hi?n các ch? tiêu kinh t?, k? thu?t c?a n?m. Các y ki?n c?ng phan tích, làm r? nh?ng nguyên nhan khách quan và ch? quan d?n ??n nh?ng t?n t?i, h?n ch? c?ng nh? nh?ng n?i dung c?n b? sung làm r? thêm nh?ng lu?n ?i?m Báo cáo ?? nêu.

Quy tắc tác động đĩaTrên c? s? ki?m ?i?m c?a t?p th?, y ki?n ?ánh giá, x?p lo?i c?a ?y ban Ki?m tra ??ng ?y, Ban Th??ng v? C?ng ?oàn và ?oàn Thanh niên ??i v?i t?p th? Ban Ch?p hành ??ng b? ??u ?ánh giá ? m?c xu?t s?c, các ??ng chí ?y viên Ban Ch?p hành ?? ti?n hành b? phi?u bi?u quy?t x?p lo?i t?p th? Ban Ch?p hành ??ng b? là t? ch?c ??ng hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? ?? ngh? c?p trên c?ng nh?n.

H?i ngh? l?y y ki?n bi?u quy?t

Vê Báo cáo ki?m ?i?m c?a t?ng cá nhan các ??ng chí UVBCH ?? ???c h?i ngh? th?o lu?n, cho y ki?n nh?n xét, ?ánh giá và ti?n hành x?p lo?i ??i v?i t?ng ??ng chí trong Ban ch?p hành theo các tiêu chí ?ánh giá, x?p lo?i ??ng viên và cán b? l?nh ??o, qu?n ly.

H?i ngh? c?ng ?? ti?n hành b? phi?u ?ánh giá, x?p lo?i 05 t? ch?c ??ng hoàn thành xu?t s?c nhi?m v?, 117 ??ng viên ?? t? cách hoàn thành xu?t s?c nhi?m v?, trong ?ó có 02 ??ng chí ??t tiêu chu?n hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? 5 n?m li?n (2015 – 2019) ?? ngh? ??ng ?y c?p trên khen th??ng.

T?i H?i ngh?, thay m?t ?y ban Ki?m tra ??ng ?y, ?/c Tr?n Minh Tu?n – Ch? nhi?m UBKT ?? trình H?i ngh? h? s? 02 tr??ng h?p ??ng viên sinh con th? ba ?? ngh? Ban Ch?p hành xem xét, cho y ki?n.

K?t lu?n H?i ngh?, ?/c Nguy?n Phúc An – Bí th? ??ng ?y nh?n m?nh: C?ng tác ki?m ?i?m, ?ánh giá t? ch?c ??ng, ??ng viên n?m 2019 th?i gian tri?n khai ??n khi k?t thúc ?? có k?t qu? ?ánh giá, x?p lo?i t?i H?i ngh? Ban Ch?p hành ??ng b? l?n này di?n ra ng?n trong ?i?u ki?n ??ng b? PTC1 có l??ng ??ng viên ??ng, ??a bàn phan tán d?c theo các t?nh mi?n B?c, c?ng vi?c cu?i n?m c?n ??m b?o v? ti?n ?? và ch?t l??ng… Tuy nhiên, do có s? ch? ??o sát sao c?a Ban Th??ng v?, ??ng ?y và Ban Giám ??c C?ng ty, cùng v?i d? ?oán nh?ng khó kh?n và có ph??ng th?c ch? ??o k?p th?i; s? quy?t li?t, t?p trung c?a các t? ch?c ??ng và b? ph?n chuyên m?n nên c?ng tác ki?m ?i?m, ?ánh giá t? ch?c ??ng, ??ng viên n?m 2019 c?a ??ng b? PTC1 ?? hoàn thành theo k? ho?ch và ??t k?t qu? t?t./.

H?ng Hoa