??ng b? PTC2 l?nh ??o th?c hi?n t?t nhi?m v? kép PCTT - TKCN và an sinh x? h?i

Th? sáu, 6/11/2020 | 11:20 GMT+7
H? th?ng l??i ?i?n do C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 2 (PTC2) qu?n ly ?i qua các t?nh thành mi?n Trung – Tay Nguyên, ?ay là khu v?c h?ng n?m ph?i h?ng ch?u nhi?u ??t thiên tai b?o l?, th?i ti?t kh?c nghi?t. Do ?ó, kh?ng ch? trong c?ng tác ch? ??o ?i?u hành, mà trong Ngh? quy?t ??i h?i ??i bi?u ??ng b? PTC2 l?n th? X (nhi?m k? 2020 – 2025) v? l?nh ??o th?c hi?n nhi?m v? chính tr? ?? nêu r?: Làm t?t c?ng tác Phòng ch?ng thiên tai và Tìm ki?m c?u n?n, kh?c ph?c nhanh ??m b?o an toàn cho ng??i và thi?t b?, ??m b?o cung c?p ?i?n liên t?c, ?n ?inh cho 2 mi?n Nam – B?c và khu v?c; ??m b?o an ninh n?ng l??ng, chính tr? qu?c phòng và phát tri?n kinh t? x? h?i c?a ??t n??c.

?ng Tr?n Thanh Phong – Bí th? ??ng ?y, Giám ??c PTC2 ch? ??o, ?i?u hành c?ng tác v?n hành h? th?ng ?i?n trong mùa m?a l?

Xác ??nh ?ay là nhi?m v? tr?ng tam, có y?u t? quy?t ??nh ??n vi?c hoàn thành các ch? tiêu k? ho?ch s?n xu?t, nhi?m v? chính tr? c?a C?ng ty, ??n v?. Trong nhi?u n?m qua, ngay t? ??u n?m, các c?p ?y ??ng ?? ch? ??o các ??n v? ch? ??ng xay d?ng và tri?n khai th?c hi?n ??ng b? các ph??ng án k? ho?ch trong vi?c ?ng phó v?i thiên tai b?o l?.

Quy tắc tác động đĩaD??i s? l?nh ??o toàn di?n c?a ??ng b? PTC2, toàn b? h? th?ng chính tr? C?ng ty vào cu?c m?t cách ??ng b?, ch? ??ng và quy?t li?t nên c?ng tác phòng ch?ng thiên tai c?a PTC2 ?? ??t ???c nh?ng k?t qu? b??c ??u quan tr?ng. Trong ?ó m?c dù trong các tháng 9 và 10/2020, h? th?ng truy?n t?i ?i?n do C?ng ty qu?n ly ph?i h?ng ch?u liên ti?p nhi?u c?n b?o có c??ng ?? r?t m?nh, áp th?p nhi?t ??i gay m?a l?n dài ngày, nhi?u v? trí móng c?t ???ng day, các thi?t b? tr?m bi?n áp ??i ?i?n v?i nguy c? s?t l?, ng?p l?t ?nh h??ng ??n an toàn h? th?ng. Nh?ng v?i các ph??ng án ?? ???c ??t ra, PTC2 ?? t? ch?c các bi?n pháp ?ng phó hi?u qu? tr??c, trong và sau b?o, gi?m thi?u t?i ?a các thi?t h?i h? h?ng, ng?n ch?n k?p th?i các nguy c? s?t l? nghiêm tr?ng. Các s? c? do m?a b?o ???c ki?m tra, ?ánh giá, kh?c ph?c và ??a tr? l?i v?n hành s?m, ??m b?o vi?c k?t n?i liên t?c l??i 500 kV B?c – Nam và cung c?p ?i?n cho các t?nh thành mi?n Trung.

Chính nh? làm t?t c?ng tác l?nh ??o, ch? ??o c?a ??ng và s? ch? ??ng xay d?ng k? ho?ch trong c? nhi?m k? và h?ng n?m, do ?ó trong nhi?u n?m qua và ngay trong nh?ng ??t m?a l? l?ch s? tháng 9, 10/2020, PTC2 ?? v?n hành an toàn h? th?ng truy?n t?i ?i?n tr??c nh?ng phép th? c?a thiên tai b?o l?.

Quy tắc tác động đĩaTình hình thiên tai trong th?i gian ??n d? báo còn nhi?u di?n bi?n r?t ph?c t?p, ??ng ?y C?ng ty, ??ng ??u là ??ng chí Bí th? ??ng ?y lu?n ch? ??o sát sao, quy?t li?t, trên tinh th?n ch? ??ng, c?nh giác trong m?i hoàn c?nh, kh?c ph?c khó kh?n, quy?t tam th?c hi?n t?t c?ng tác phòng ch?ng thiên tai – tìm ki?m c?u n?n ?? v?n hành h? th?ng truy?n t?i ???c an toàn liên t?c, ??m b?o an ninh n?ng l??ng, chính tr? qu?c phòng và phát tri?n kinh t? x? h?i c?a ??t n??c và trong khu v?c.

?ng Tr?n Thanh Phong – Bí th? ??ng ?y, Giám ??c PTC2 th?m h?i ??ng viên các ??i ???ng day trong mùa m?a l?

Song song v?i ?ó, Ngh? quy?t ??ng b? PTC2 c?ng nêu r? vi?c chú tr?ng t? ch?c th?c hi?n t?t c?ng tác an sinh x? h?i, phong trào t??ng than, t??ng ái, ?ng h? vùng sau vùng xa, thiên tai l? l?t. Tinh th?n này ???c lan t?a ??n t?ng Chi b?, T? ??ng, c?ng nh? t?ng cán b?, ??ng viên.

Là ??n v? n?m ngay trung tam c?a các ??t thiên tai v?a qua, ch?u nhi?u thi?t h?i do m?a b?o gay ra. ??ng b? C?ng ty ?? ch? ??o vi?c quan tam ??n ??i s?ng v?t ch?t, tinh th?n cho CBCNV các ??n v?, ??c bi?t là nh?ng gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n, thi?t h?i do m?a b?o; th?m h?i ??ng viên k?p th?i, có bi?n pháp h? tr? ?? CBCNV ?n ??nh cu?c s?ng, an tam c?ng tác.

Quy tắc tác động đĩaSong song ?ó, c?ng tác an sinh x? h?i ???c chú tr?ng th?c hi?n ?? chia s? nh?ng khó kh?n m?t mát v?i bà con nhan dan các vùng b? ?nh h??ng do m?a l?, chú tr?ng các h? nhan dan t?i các ??a ph??ng d?c tuy?n ???ng day trong nhi?u n?m qua ?? h? tr?, ph?i h?p v?i các ??n v? qu?n ly v?n hành trong c?ng tác ??m b?o an toàn hành lang ?i?n truy?n t?i l??i.

Ngay sau các ??t b?o l?, ?oàn c?ng tác do Bí th? ??ng ?y – Giám ??c C?ng ty d?n ??u ?? ??n th?m h?i, ??ng viên và t?ng quà cho 400 h? nhan dan d?c tuy?n ???ng day c?a 19 ??a ph??ng trên ??a bàn các t?nh Th?a Thiên Hu?, Qu?ng Tr?, Qu?ng Bình và Qu?ng Nam.

Các c?p ?y ??ng ?? ch? ??o ?oàn thanh niên ph?i h?p v?i các t? ch?c ?oàn ? ??a ph??ng trao t?ng 1.000 su?t quà v?i 10.000 quy?n v? và 4.000 cay bút cho các em h?c sinh vùng l? l?t, s?t l?.

Quy tắc tác động đĩaCác ho?t ??ng an sinh x? h?i ???c PTC2 chú tr?ng th?c hi?n ?? góp ph?n xoa d?u n?i m?t mát, khó kh?n c?a ng??i dan, góp ph?n giúp ?? bà con s?m ?n ??nh cu?c s?ng. Nh?ng ho?t ??ng y ngh?a này c?ng ?? t?o ???c s? ??ng thu?n trong nhan dan trong c?ng tác h? tr? ph?i h?p b?o v? an toàn h? th?ng truy?n t?i ?i?n ?i qua các ??a ph??ng, ??c bi?t là vi?c ch?p hành th?c hi?n các ch? tr??ng, chính sách trong t? ch?c thi c?ng ?óng ?i?n ??a vào v?n hành ???ng day 500 kV m?ch 3 (V?ng áng - Qu?ng Tr?ch - D?c S?i - Pleiku 2) trong th?i gian t?i.

S? còn r?t nhi?u ho?t ??ng an sinh x? h?i s? ???c ti?p t?c th?c hi?n ?? lan t?a ngh?a ??ng bào, tinh th?n t??ng than t??ng ái c?a nh?ng ng??i cán b?, nhan viên truy?n t?i ?i?n v?i bà con nhan dan, lan t?a giá tr? V?n hóa EVNNPT ??n c?ng ??ng x? h?i.

Ch?ng ???ng phía tr??c còn nhi?u ch?ng gai và th? thách, toàn b? h? th?ng chính tr? PTC2 quy?t tam th?c hi?n t?t m?i nhi?m v? ???c giao và chú tr?ng quan tam th?c hi?n t?t các ho?t ??ng x? h?i và trách nhi?m v?i nhan dan./.

M?t s? hình ?nh L?nh ??o PTC2 th?m h?i ng??i dan vùng l?, ch? ??o, ?i?u hành c?ng tác v?n hành h? th?ng ?i?n trong mùa m?a l?

H?ng Ph??ng - PTC2