??ng ?y EVNNPT làm vi?c v?i C?ng ?oàn và ?oàn thanh niên EVNNPT

Th? t?, 18/11/2020 | 14:00 GMT+7
Th?c hi?n ch??ng trình c?ng tác n?m 2020 c?a ??ng ?y T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT), ngày 17/11/2020 Ban Th??ng v? (BTV) ??ng ?y EVNNPT ?? làm vi?c v?i BTV C?ng ?oàn và BTV ?oàn thanh niên EVNNPT v? c?ng tác trong th?i gian qua. ??ng chí Nguy?n Tu?n Tùng – Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch H?TV EVNNPT ch? trì bu?i làm vi?c.

??ng chí Nguy?n Tu?n Tùng – Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch H?TV EVNNPT phát bi?u ch? ??o

Quy tắc tác động đĩaTham d? bu?i làm vi?c có các ??ng chí trong Ban Th??ng v? (BTV) ??ng ?y EVNNPT, Tr??ng các Ban xay d?ng ??ng; BTV C?ng ?oàn, BTV ?oàn Thanh niên và các Ban chuyên ?? c?a C?ng ?oàn và ?oàn Thanh niên EVNNPT.

Quy tắc tác động đĩa T?i bu?i làm vi?c, ??ng chí Tr?nh Tu?n S?n – Ch? t?ch C?ng ?oàn EVNNPT và ??ng chí Lê Nam Bình - Bí th? ?oàn thanh niên EVNNPT ?? báo cáo v?i BTV ??ng ?y EVNNPT tình hình ho?t ??ng chung c?a C?ng ?oàn và ?oàn thanh niên trong th?i gian qua. N?m 2020 là n?m T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) và EVNNPT ch?n ch? ?? “T?p trung hoàn thành toàn di?n k? ho?ch 5 n?m 2016 - 2020” và ch? ?? c?a C?ng ?oàn ?LVN “Nang cao ch?t l??ng ho?t ??ng c?ng ?oàn c? s?”. ??ng th?i n?m 2020, ??ng b? EVNNPT ?? t? ch?c thành c?ng ??i h?i ??ng b? nhi?m k? 2020 – 2025 ?? th?ng qua Ngh? quy?t ??i h?i ??ng b? nhi?m k? 2020 – 2025 và H?i ngh? Ng??i Lao ??ng, t?i H?i ngh? này T?ng Giám ??c và Ch? t?ch C?ng ?oàn EVNNPT ?? ky b?n th?a ??c Lao ??ng t?p th?.

Quy tắc tác động đĩa ?ay chính là ?i?u ki?n thu?n l?i ?? C?ng ?oàn, ?oàn thanh niên EVNNPT ch? ??o C?ng ?oàn, ?oàn thanh niên các c?p ph?i h?p v?i chuyên m?n tri?n khai nhi?u ho?t ??ng và gi?i pháp nh?m ??m b?o vi?c làm, c?i thi?n ?i?u ki?n và m?i tr??ng làm vi?c, t?ng b??c c?i thi?n thu nh?p cho ng??i lao ??ng, th?c hi?n t?t pháp lu?t lao ??ng nh?: các ch? ?? b?o hi?m, ch?m lo ??i s?ng v?t ch?t, tinh th?n cho ng??i lao ??ng. ??ng viên cán b?, ?oàn viên, ng??i lao ??ng h?ng hái thi ?ua lao ??ng s?n xu?t, ph?n ??u hoàn thành nhi?m v? chính tr? n?m 2020 c?a T?ng c?ng ty và các ??n v?.

Trong th?i gian qua, m?c dù T?ng c?ng ty và các ??n v? v?n còn m?t s? khó kh?n nh?t ??nh, ??c bi?t là ?nh h??ng d?ch b?nh Covid – 19 kéo dài và nhi?u c?n b?o có c??ng ?? m?nh c?ng nh? áp th?p nhi?t ??i g?y s?t l?, l? l?t trên di?n r?ng d?n d?n s?n l??ng truy?n t?i ?i?n b? s?t gi?m, các d? án ??u t? xay d?ng b? ch?m ti?n ?? do gi?n cách x? h?i và ?nh h??ng c?a l? l?t. Tuy nhiên C?ng ?oàn và ?oàn Thanh niên ?? ??ng viên cán b?, ?oàn viên ?oàn k?t chung tay cùng chuyên m?n ph?n ??u kh?c ph?c khó kh?n ph?n ??u hoàn thành nhi?m v? chính tr? trong n?m 2020 ?? ???c T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) giao.

Quy tắc tác động đĩaNgoài ra, BTV C?ng ?oàn và ?oàn thanh niên EVNNPT ?? báo cáo ch??ng trình ho?t ??ng trong th?i gian t?i và có nh?ng ki?n ngh?, ?? xu?t v?i BTV ??ng ?y T?ng c?ng ty ch? ??o các ??n v? liên quan nghiên c?u, xem xét h? tr?, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho C?ng ?oàn và ?oàn thanh niên hoàn thành vai trò, trách nhi?m c?a mình trong th?i gian t?i.

Quy tắc tác động đĩaSau khi l?ng nghe báo cáo c?a BTV C?ng ?oàn, ?oàn thanh niên và y ki?n góp y c?a các ?y viên BTV ??ng ?y EVNNPT, l?nh ??o các Ban xay d?ng ??ng. ??ng chí Nguy?n Tu?n Tùng – Bí th? ??ng ?y EVNNPT ?? có m?t s? y ki?n ch? ??o: Trong th?i gian t?i C?ng ?oàn, ?oàn thanh niên EVNNPT c?n bám sát nhi?m v? s?n xu?t kinh doanh c?a EVNNPT ?? tuyên truy?n, v?n ??ng CNVCL? nang cao nh?n th?c chính tr?, quán tri?t ???ng l?i c?a ??ng, chính sách pháp lu?t c?a Nhà n??c; các ngh? quy?t, ch? ?? hàng n?m c?a EVN, EVNNPT, ??ng ?y EVNNPT, H?i ??ng thành viên, Ban T?ng giám ??c EVNNPT. T?p trung vào các gi?i pháp c? th?, ??m b?o quy?n l?i c?a ng??i l?o ??ng v? tinh th?n c?ng nh? v?t ch?t. T?p trung xay d?ng và b?o v? hình ?nh c?a EVNNPT, ??y m?nh c?ng tác tuyên truy?n v? hình ?nh t??ng lai c?a T?ng c?ng ty. T?p trung cùng chính quy?n tham gia th?c thi v?n hóa EVNNPT, chú tr?ng nang t?m c?a C?ng ?oàn, ?oàn thanh niên trong m?i l?nh v?c. Ph?i h?p v?i chính quy?n t? ch?c th?c hi?n c?ng tác an sinh x? h?i, quan tam ??n ng??i lao ??ng ??c bi?t CBCNV g?p khó kh?n trong cu?c s?ng do ?nh h??ng c?a ??i d?ch Covid 19 c?ng nh? b?o l? n?m 2020.

Trong th?i gian t?i,  C?ng ?oàn, ?oàn thanh niên EVNNPT c?n ti?p t?c th?c hi?n t?t vi?c ch?m lo ??i s?ng v?t ch?t, tinh th?n cho ?oàn viên, thanh niên; tham gia xay d?ng, th?c hi?n, ki?m tra giám sát chính sách ti?n l??ng và các ch? ?? liên quan t?i ng??i lao ??ng; Ti?p t?c các ho?t ??ng th?m h?i, ??ng viên ng??i lao ??ng t?i các ??n v? khó kh?n, các c?ng trình tr?ng ?i?m, lúc thiên tai, b?o l?… và các ho?t ??ng an sinh x? h?i trên ??a bàn; ??y m?nh vi?c tri?n khai V?n hóa EVNNPT, tham gia có ch?t l??ng các cu?c thi, h?i thi do T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam, EVNNPT t? ch?c. ??ng viên cán b?, ?oàn viên, ng??i lao ??ng tuan th?, t?n t?m th?c hi?n t?t các nhi?m v? ???c giao, góp ph?n cùng EVNNPT hoàn thành các nhi?m v? chính tr? n?m 2020 và nh?ng n?m ti?p theo.

??ng chí Tr?nh Tu?n S?n – Ch? t?ch C?ng ?oàn EVNNPT báo cáo k?t qu? ho?t ??ng C?ng ?oàn

??ng chí Lê Nam Bình - Bí th? ?oàn thanh niên EVNNPT báo cáo k?t qu? ho?t ??ng ?oàn thanh niên

 

 

Quang Th?ng