??y nhanh ti?n ?? các d? án t?i Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung

Th? b?y, 26/9/2020 | 22:00 GMT+7
T? ??u n?m ??n nay, m?c dù b? ?nh h??ng kh?ng nh? b?i d?ch Covid-19, song r?t nhi?u c?ng trình l??i ?i?n ?? ???c ??y nhanh ti?n ??, hoàn thành, ??a vào v?n hành, ph?c v? gi?i t?a h?t c?ng su?t các ngu?n ?i?n n?ng l??ng tái t?o hi?n h?u. Tuy nhiên, hi?n nay còn nhi?u d? án ngu?n ?i?n n?ng l??ng tái t?o (NLTT) ?? ???c b? sung quy ho?ch v?i t?ng c?ng su?t h?n 17000 MW và trong ?ó có nhi?u d? án ?i?n gió, ?i?n m?t tr?i ?ang ???c các ch? ??u t? g?p rút tri?n khai ?? ???c h??ng c? ch? giá ?i?n ?u ??i (giá FIT) do Nhà n??c quy ??nh, ?òi h?i các d? án l??i ?i?n c?ng c?n ???c t?p trung ??u t?, hoàn thành ?? k?p gi?i t?a các ngu?n NLTT này…

?ng Nguy?n ??c Tuy?n - Giám ??c Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung

Quy tắc tác động đĩaPV Nguyên Long ph?ng v?n ?ng Nguy?n ??c Tuy?n - Giám ??c Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung v? th?c t? c?ng tác tri?n khai các d? án c?a ??n v?, c?ng nh? ti?n ?? c?a ???ng day 500kV m?ch 3 - c?ng trình quan tr?ng c?p ?i?n mi?n Nam giai ?o?n sau n?m 2020:

PV: Th?a ?ng, T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam cho bi?t, trong g?n 9 tháng qua EVN ?? ??a vào v?n hành 21 c?ng trình l??i ?i?n t? 110-500 kV ph?c v? gi?i t?a các ngu?n ?i?n NLTT. ???c bi?t, trong ?ó có khá nhi?u d? án do Ban Qu?n ly các c?ng trình ?i?n mi?n Trung th?c hi?n. Xin ?ng cho bi?t c?ng tác tri?n khai xay d?ng các d? án truy?n t?i c?a AMT ?óng góp vào k?t qu? này?

?ng Nguy?n ??c Tuy?n: Tính ??n h?t tháng 9 n?m 2020 CPMB ?? hoàn thành ??a vào ?óng ?i?n 08 d? án theo k? ho?ch giao, c? th?: (i) Các d? án thu gom c?ng su?t các d? án ngu?n g?m: L?p MBA 500kV và 220kV th? 2 t?i tr?m 500kV Lai Chau (?óng ?i?n ngày 21/6/2020), Tr?m bi?n áp 500kV-900MVA Nghi S?n (d? ki?n ?óng ?i?n ngày 28/9/2020, ?Z 220kV Th??ng Kon Tum-Qu?ng Ng?i (?óng ?i?n ngày 29/4/2020), TBA 220kV Ninh Ph??c và ??u n?i (?óng ?i?n ngày 29/6/2020); (ii) Các d? án nang cao kh? n?ng t?i g?m: NCS TBA 500kV D?c S?i (?óng ?i?n giai ?o?n 1 ngày 2/3/2020), TBA 500kV Vi?t Trì và ??u n?i (?Z 220kV) (d? ki?n ?óng ?i?n ngày 25/9/2020), TBA 500kV Ch?n Thành và ??u n?i (MBA AT1 500kv-900MVA và AT3 220kV-250MVA) (?óng ?i?n ngày 2/9/2020), TBA 220kV L?u Xá (NR 220kV) (?óng ?i?n ngày 22/4/2020).

Quy tắc tác động đĩaTrong ?ó ph?i k? ??n TBA 220kV Ninh Ph??c và ?Z ??u n?i. M?c dù b? tác ??ng kh?ng nh? b?i covid-19 nh?ng v?i tinh th?n kh?n tr??ng, t?p trung m?i ngu?n l?c và gi?i pháp ??y nhanh ti?n ?? các d? án l??i ?i?n truy?n t?i nh?m gi?i t?a c?ng su?t ngu?n n?ng l??ng tái t?o, CPMB ?? t?p trung ch? ??o “th?c hi?n nhi?m v? kép” v?a ch?ng d?ch, v?a ??m b?o ??u t? xay d?ng ?? sau g?n 5 tháng thi c?ng ?? hoàn thành ?óng ?i?n d? án  ngày 29/6/2020, v??t 06 tháng so v?i ti?n ?? ???c giao. D? án ??a vào v?n hành góp ph?n làm gi?m t?n th?t c?ng su?t c?c ??i l??i ?i?n khu v?c; nang cao, c?i thi?n ?i?n áp l??i ?i?n 110kV; thu gom ngu?n n?ng l??ng tái t?o trong khu v?c ?? truy?n t?i lên l??i ?i?n Qu?c gia, góp ph?n quan tr?ng trong vi?c ??m b?o cung ?ng ?i?n cho mi?n Nam trong giai ?o?n t?i c?ng nh? có y ngh?a quan tr?ng trong vi?c v?n hành kinh t? h? th?ng ?i?n Qu?c gia. ??c bi?t d? án ?? thu gom l??ng c?ng su?t ngu?n n?ng l??ng tái t?o phát lên l??i ?i?n truy?n t?i kho?ng 500MVA, bình quan các ch? ??u t? ngu?n bán ?i?n cho EVN ??c kho?ng 5 t? ??ng/1 ngày.

V?i TBA 500kV Ch?n Thành và ??u n?i (MBA AT1 500kV-900MVA và AT3 220kV-250MVA) chào m?ng k? ni?m ngày Qu?c khánh 2/9 nh?m t?ng c??ng cung c?p ?i?n, ?áp ?ng nhu c?u ph? t?i phát tri?n khu v?c các t?nh Bình Ph??c, Bình D??ng và lan c?n. T?ng c??ng liên k?t, nang cao ?? ?n ??nh, ?? tin c?p c?a h? th?ng l??i ?i?n truy?n t?i khu v?c ??ng Nam B?. ??ng th?i, gi?m t?n th?t ?i?n n?ng, gi?m t?i m?t s? ???ng day và máy bi?n áp 220 kV hi?n có trong khu v?c.

PV: Nhi?m v? c?a AMT trong vi?c tri?n khai các c?ng trình l??i ?i?n trong n?m 2020 nh? th? nào, và ti?n ?? th?c t? qua 9 tháng c?a n?m ra sao?

?ng Nguy?n ??c Tuy?n: N?m 2020, CPMB ???c EVNNPT giao nhi?m v? kh?i c?ng 12 d? án. Trong 09 tháng ??u n?m CPMB ?? th?c hi?n kh?i c?ng 07/12 d? án. C? th?: L?p MBA 220kV th? 2 TBA 220kV S?ng Tranh 2 (kh?i c?ng ngày 13/5/2020), L?p máy 2 TBA 220 kV Quang Chau (kh?i c?ng ngày 22/5/2020), Ng?n l? 110kV xu?t tuy?n ?Z 110kV Ninh Ph??c-Tuy Phong-Phan Rí t?i TBA 220kV Ninh Ph??c (kh?i c?ng ngày 22/5/2020), TBA 500kV-900MVA Nghi S?n (kh?i c?ng ngày 26/6/2020), L?p máy 2 Tr?m bi?n áp 500 kV Vi?t Trì (kh?i c?ng ngày 26/6/2020), L?p máy 2 TBA 220kV Phù M? (kh?i c?ng ngày 29/8/2020), TBA 220kV Duy Xuyên (d? ki?n kh?i c?ng ngày 25/9/2020). D? ki?n t? nay ??n cu?i n?m CPMB s? kh?i c?ng 05 d? án. Nh? v?y trong n?m 2020 s? kh?i c?ng 12/12 d? án.

V? c?ng tác ?óng ?i?n CPMB ???c EVNNPT giao t? ??u n?m là 28 d? án. ??n nay CPMB ?? th?c hi?n ?óng ?i?n 08/28 d? án. D? ki?n t? nay ??n cu?i n?m ?óng ?i?n 15 d? án. Nh? v?y n?m 2020 s? ?óng ?i?n ?i?n 23/28 d? án, các d? án còn l?i chuy?n sang ?óng ?i?n ??u n?m 2021.

Quy tắc tác động đĩaTrong ?ó, TBA 500kV Nghi S?n ???c kh?i c?ng ngày 29/6 và ?óng ?i?n ngày 28/9, sau 3 tháng thi c?ng c?ng là k? l?c v? ti?n ?? và d? án c?ng thi c?ng trong ??t di?n ra d?ch Covid 19 ??t 2, d? án ??a vào v?n hành nh?m ??m b?o ?i?n n?ng th? nghi?m c?ng nh? nh?n ?i?n t? NM? Nghi S?n 2.

PV: Chính ph?, Th? t??ng Chính ph? ??c bi?t quan tam t?i ti?n ?? gi?i ngan v?n các c?ng trình /d? án ??u t? c?ng, trong ?ó nh?n m?nh vao trò c?a các ??a ph??ng trong c?ng tác ??n gi?n hóa th? t?c hành chính, h? tr? GPMB... ?i?u này t?o thu?n l?i nh? th? nào trong vi?c tri?n khai các d? án c?a AMT?

?ng Nguy?n ??c Tuy?n: N?m 2020, Chính ph?, Th? t??ng Chính ph? ?? có nhi?u v?n b?n ch? ??o các b?, ngành, ??a ph??ng t?p trung ?? thúc ??y ti?n ?? gi?i ngan v?n ??u t? c?ng, trong ?ó nh?n m?nh vai trò c?a các ??a ph??ng trong c?ng tác ??n gi?n hóa th? t?c hành chính, h? tr? GPMB…. Nang cao ch?t l??ng, hi?u qu? c?ng tác c?i cách th? t?c hành chính, h? tr? GPMB s? ??y nhanh ti?n ?? gi?i phóng m?t b?ng, ??y nhanh ti?n ?? thi c?ng, t? ?ó kh?i l??ng hoàn thành t?ng, c?ng tác nghi?m thu gi?i ngan t?ng…quá trình gi?i ngan v?n ??u t? s? th?c hi?n hi?u qu? h?n. Th?c t? ??n th?i ?i?m hi?n nay CPMB ?? gi?i ngan ???c g?n 75% v?n theo KH 2020, d? ki?n h?t n?m 2020 ??t 109% KH.

PV: Riêng ??i v?i c?ng trình ???ng day 500kV M?ch 3 - ti?n ?? th?c t? c?a c?ng trình tr?ng ?i?m này tính cho ??n th?i ?i?m hi?n nay ra sao, th?a ?ng?

?ng Nguy?n ??c Tuy?n: Quá trình tri?n khai, d? án ?? và ?ang g?p nhi?u khó kh?n trong ?ó ph?i k? ??n là c?ng tác BTGPMB d?n ??n ti?n ?? thi c?ng th?c t? b? ch?m, ch?a ?áp ?ng ti?n ?? theo k? ho?ch. Ngoài ra d?ch b?nh Covid - 19 bùng phát ??t 1&2 v?i di?n bi?n ph?c t?p và khó l??ng, các ??a ph??ng ph?i t?p trung ch?ng d?ch, cán b? c?a CPMB, các ??n v? thi c?ng c?ng ph?i khai báo và cách ly t?i ??a ph??ng, nên c?ng tác BTGPMB b? ch?m tr?.

V? ti?n ?? cung c?p VTTB và thi c?ng, CPMB ?? yêu c?u các nhà th?u cung c?p v?t t? ??m b?o ?úng ti?n ?? giao hàng ?? các nhà th?u thi c?ng t?p trung ph??ng ti?n, b? sung nhan l?c ?? v?n chuy?n c?t vào c?ng tr??ng. Tuy nhiên vi?c các nhà th?u t?p trung nhan l?c ??ng th?i nhi?u d? án khác nên c?ng ?nh h??ng ??n ti?n ?? d?ng c?t. ??c bi?t, d?ch Covid - 19 bùng phát, các ??a ph??ng yêu c?u khai báo và th?c hi?n gi?n cách, nên c?ng ?nh h??ng l?n ??n ti?n ?? thi c?ng.

Theo tính toán c?a CPMB th?i gian ?nh h??ng trong c?ng tác thi c?ng b? ch?m kho?ng 3 tháng (t? tháng 2 ??n cu?i tháng 4/2020), d?ch Covid - 19 th? 2 (tháng 7-8/2020) s? làm ch?m thêm kho?ng 2 tháng. Ngoài ra, do ?nh h??ng c?a d?ch Covid - 19, các gói th?u cung c?p v?t t? thi?t b? b? ch?m kho?ng 3 tháng, riêng gói th?u t? bù kh? n?ng ch?m dài h?n.

PV: V?y ?au là khó kh?n l?n nh?t - còn l?i c?a tuy?n ???ng day huy?t m?ch 500kV quan tr?ng này?

?ng Nguy?n ??c Tuy?n: Theo CPMB khó kh?n l?n nh?t c?a tuy?n ???ng day 500kV huy?t m?ch quan tr?ng này trong quá trình tri?n khai là nh?ng v??ng m?c trong c?ng tác BT GPMB d?n ??n ti?n ?? thi c?ng th?c t? b? ch?m, ch?a ?áp ?ng ti?n ?? theo k? ho?ch.

Quy tắc tác động đĩaC? th?: Trên ??a bàn ph??ng K? Th?nh, th? x? K? Anh (Hà T?nh) còn 03 VT móng ch?a ki?m ??m m?c dù UBND ph??ng K? Th?nh ?? t? ch?c v?n ??ng nhi?u l?n nh?ng các ch? h? v?n kh?ng ??ng y, yêu c?u ph?i kê ki?m ??n bù c? ph?n ??t ru?ng b? ?nh h??ng trong hành lang tuy?n (HLT). Các h? dan t?i 08 VT (63-70) thu?c T? dan ph? Tay Yên và Yên Th?nh, ph??ng K? Th?nh, th? x? K? Anh (Hà T?nh) xay d?ng m?i nhà ?, c?ng trình trên di?n tích ??t thu h?i làm móng tr? và trong ph?m vi an toàn hành lang l??i ?i?n ??u là ??t màu nh?ng t?t c? các h? ??u kh?ng ??nh ??t ?, t? chia làm 2, 3 l? ??t trên cùng m?t th?a ?? cho các con (?? làm ph?n móng nhà ho?c ch?a làm, kh?ng có gi?y t? h?p pháp). M?c ?ích c?a các h? chia ??t cho các con ?? sau này s? yêu c?u c?p ??t tái ??nh c? và h??ng m?i ch? ?? h? tr? khác.

C?ng tác xác ??nh ngu?n g?c ??t t?i các ??a ph??ng hi?n nay g?p r?t nhi?u khó kh?n do ch?ng l?n ??t lam tr??ng, ??t UBND x?, các h? dan v?i nhau, di?n tích ??t ???c giao v??t h?n m?c quy ??nh nên ??n nay m?c dù ?? v?n ??ng bàn giao nhi?u v? trí móng nh?ng phê duy?t PABT th?p, ??c bi?t khu v?c t?nh Qu?ng Tr?, Th?a Thiên Hu?, Qu?ng Nam.

Quy tắc tác động đĩaT?i TBA 500kV D?c S?i, hi?n nay UBND huy?n Bình S?n, x? Bình Nguyên (Qu?ng Ng?i) kh?ng ti?p t?c b?o v? thi c?ng ???ng vào TBA mà yêu c?u ??n v? thi c?ng thuê l?c l??ng bên ngoài (ho?c t? b?o v?), th?c t? vi?c này r?t khó th?c hi?n ???c khi các h? dan v?n c? tình ng?n c?n, ch?ng ??i r?t quy?t li?t.

Th? t?c chuy?n ??i ??t r?ng hi?n nay t?i t?nh Qu?ng Nam và t?nh Qu?ng Ng?i ch?a ???c phê duy?t do các ??n v? và ng??i dan yêu c?u b?i th??ng r?ng và thu h?i ??t v?i giá cao h?n nhi?u l?n so v?i quy ??nh.

Quy tắc tác động đĩaBên c?nh ?ó, sau khi h?t ?nh h??ng d?ch Covid - 19 (??t 1) các ??a ph??ng t?p trung t? ch?c ??i h?i ??ng các c?p nên ?nh h??ng ??n c?ng tác ph?i h?p th?c hi?n c?ng vi?c. M?t khác c?ng tác ph?i h?p c?a ??a ph??ng t?i các t?nh Qu?ng Tr?, Th?a Thiên Hu? còn h?n ch? do cùng lúc ??a ph??ng ph?i th?c hi?n c?ng tác GPMB cho c? d? án ???ng cao t?c B?c – Nam…

PV: K? ho?ch ti?n ?? hoàn thành toàn b? d? án ra sao, th?a ?ng?

?ng Nguy?n ??c Tuy?n: Do nh?ng v??ng m?c trong c?ng tác b?i th??ng gi?i phóng m?t b?ng, c?ng thêm s? ?nh h??ng t? d?ch Covid-19 ph?i gi?n cách x? h?i nên d? án ?Z 500kV M?ch 3 b? ch?m ti?n ?? theo k? ho?ch ?? ra. CPMB ?ang tích c?c bám sát c?ng tr??ng làm vi?c v?i các ??a ph??ng c?ng nh? yêu c?u các nhà th?u thi c?ng và huy ??ng t?i ?a m?i ngu?n l?c ?? s?m hoàn thành d? án theo ch? ??o c?a T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam và c?a T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia.

PV: Nh? v?y ch?c ch?n ph?i có nh?ng gi?i pháp ??ng b?, quy?t li?t ?? hóa th? hoàn thành ti?n ?? toàn b? d? án th?a ?ng ?

?ng Nguy?n ??c Tuy?n: V? K? ho?ch tri?n khai còn l?i c?a d? án, CPMT ?ang t?p trung cùng v?i ??a ph??ng ?? bàn giao m?t b?ng d?t ?i?m: (i) Ph?n móng: Tháng 9-10/2020; (ii) Ph?n hành lang tuy?n: Tháng 9-11/2020. ??ng th?i, ??n ??c ??n v? thi c?ng t? ch?c thi c?ng ??ng lo?t các kh?i l??ng còn l?i v?i m?c tiêu: (i) Ph?n móng: Hoàn thành tháng 9, 10/2020; (ii) D?ng c?t: Tháng 10, 11/2020; (iii) Kéo day: Tháng 11, 12/2020; (iv) Nghi?m thu ?óng ?i?n: Tháng 12/2020.

Hi?n nay chu?n b? b??c vào mùa m?a n?m 2020, CPMB ?? ngh? các nhà th?u thi c?ng t?ng c??ng nhan l?c và thi?t b? thi c?ng trên c?ng tr??ng theo ?úng cam k?t, t? ch?c thi c?ng ngay khi có m?t b?ng, ??ng th?i tranh th? th?i ti?t thu?n l?i và có gi?i pháp thi c?ng h?p ly ?? ??y nhanh ti?n ?? thi c?ng. Nhà th?u ch? ??ng làm vi?c v?i ??a ph??ng và ph?i h?p ch?t ch? v?i CPMB ?? tháo g? khó kh?n v??ng m?c v? b?i th??ng ph?c v? thi c?ng, kh?ng làm ch?m ti?n ?? d? án. Ngoài ra, các nhà th?u thi c?ng xay l?p b? trí ?? l?c l??ng, máy móc trên c?ng tr??ng ?? ki?m tra và giám sát c?ng tác an toàn, ??m b?o ch?t l??ng trong quá trình thi c?ng xay d?ng.

Bên c?nh nh?ng gi?i pháp mà CPMB ?ang tích c?c tri?n khai, ?? hoàn thành ti?n ?? d? án ?Z 500kV m?ch 3 vào cu?i n?m 2020 c?n thi?t ph?i có s? quy?t li?t trong giai ?o?n n??c rút c?a các c? quan ch?c n?ng, chính quy?n ??a ph??ng các c?p; s? h? tr? c?a c? quan th?ng tin, truy?n th?ng; s? n? l?c c?a toàn th? các l?c l??ng tham gia trên c?ng tr??ng, mà ??c bi?t là s? ??ng thu?n c?a nhan dan có d? án ?i qua trong quá trình thi c?ng kéo r?i c?ng day thì m?i ??m b?o ???c ti?n ?? d? án.

PV: Tran tr?ng c?m ?n ?ng v? cu?c trao ??i!

Nguyên Long - PV VOV