?óng ?i?n máy bi?n áp AT1 Tr?m bi?n áp 500kV Nghi S?n

Th? ba, 29/9/2020 | 15:50 GMT+7
Vào lúc 0h37 phút ngày 29/9, Ban QLDA các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB) ?? ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan t? ch?c ?óng ?i?n Tr?m bi?n áp 500kV Nghi S?n (th? x? Nghi S?n, t?nh Thanh Hóa), v??t ti?n ?? tr??c g?n 2 ngày so v?i k? ho?ch.

Máy bi?n áp AT1 Tr?m bi?n áp 500kV Nghi S?n

D? án ???c kh?i c?ng ngày 30/6/2020, do T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia làm ch? ??u t?, CPMB qu?n ly ?i?u hành d? án.

Quy tắc tác động đĩaD? án có quy m? l?p ??t 02 máy bi?n áp (MBA) 500/220/35kV-450MVA AT1 và AT2. Giai ?o?n 1, l?p ??t m?t MBA 500kV-450MVA AT1; m?t ng?n l? 500kV, m?t ng?n l? 220kV ?? ??u n?i MBA AT1 vào thanh cái C51 và C21 t?i san phan ph?i 500kV Nghi S?n 2 và san phan ph?i 220kV Nghi S?n  1.

Phía 35kV ch? l?p ??t TU 35kV ?? l?y tín hi?u ?o l??ng, b?o v? quá áp, kém áp phía 35kV, ngu?n ?i?n t? dùng AC ???c l?y t? NMN? Nghi S?n 1 th?ng qua tuy?n ?D h? th? b? sung và 01 ?o?n ???ng day 220kV ??u n?i t? san phan ph?i 220kV Nghi S?n 1 ??n MBA 500kV-450MVA AT1.

Quy tắc tác động đĩaVi?c hoàn thành d? án có y ngh?a r?t quan tr?ng trong vi?c ??m b?o cung c?p ?i?n cho khu v?c các t?nh Thanh Hóa và các khu v?c lan c?n; ??m b?o cung c?p ?i?n an toàn, liên t?c cho ph? t?i khu v?c trong m?i ch? ?? v?n hành;

Trong giai ?oa?n ?a?u ca?p ?iê?n ng???c t?? thanh ca?i 220kV cu?a NMN? Nghi S?n 1 lên thanh ca?i 500kV NMN? Nghi S?n 2 phu?c vu? c?ng ta?c thi? nghiê?m, nghiê?m thu cu?a NM? Nghi S?n 2 (d?? kiê?n 10/2020).

Vi?c hoàn thành d? án v??t ti?n ?? so v?i k? ho?ch trong b?i c?nh d?ch COVID-19 bùng phát tr? l?i là n? l?c r?t l?n c?a CPMB và các ??n v? thi c?ng trên c?ng tr??ng.

Xuan Ti?n - PV TC?L