???ng day 500 kV D?c S?i – Pleiku 2: Ph?n ??u hoàn thành ?úng ti?n ??

Th? hai, 28/9/2020 | 04:05 GMT+7
T?p trung m?i ngu?n l?c, ph?n ??u hoàn thành ?óng ?i?n ???ng day (?D) 500 kV D?c S?i – Pleiku 2 ?úng ti?n ?? theo ch? ??o c?a Chính ph? và T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) - ?ó là ch? ??o c?a ?ng Bùi V?n Kiên, Phó T?ng giám ??c (PTG?) T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) t?i bu?i h?p ki?m ?i?m ti?n ?? thi c?ng d? án ???ng day (?Z) 500kV D?c S?i – Pleiku 2 ngày 26/9/2020.

PTG? EVNNPT Bùi V?n Kiên ch? trì h?p ?i?u ?? d? án ?Z 500kV m?ch 3 D?c S?i – Pleiku 2

Quy tắc tác động đĩaT? ngày 24 - 26/9/2020, ?oàn c?ng tác c?a EVNNPT do PTG? Bùi V?n Kiên d?n ??u ?? ?i ki?m tra ti?n ?? thi c?ng d? án ?Z 500 kV D?c S?i – Pleiku 2 thu?c các d? án ?Z 500 kV m?ch 3. Tham gia ?oàn c?ng tác có ?ng Nguy?n Huy Th?ng - Phó Ch? t?ch C?ng ?oàn EVNNPT; ?ng Nguy?n ?ình Th? - Phó giám ??c Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB); ??i di?n các ban/phòng chuyên m?n c?a EVNNPT và CPMB; ??i di?n các nhà th?u xay l?p, cung c?p c?t thép, t? v?n thi?t k?, t? v?n giám sát và các ??n v? liên quan.

?oàn c?ng tác ?? ?i ki?m tra th?c t? c?ng tác kéo day t?i các kho?ng néo (KN): KN 424- 426; KN 345 – 349 (x? Ia Kh??i, huy?n Ch? Pah, t?nh Gia Lai); KN 300 – 303 (x? ??k Bla, TP Kon Tum, t?nh Kon Tum); KN 204 – 210 (x? ??k Long, huy?n Kon Plong, t?nh Kon Tum); KN 155 -157 (x? Ba Tiêu, huy?n Ba T?, t?nh Qu?ng Ng?i); c?ng tác d?ng c?t t?i v? trí VT76 (x? S?n Nham, huy?n S?n Hà, t?nh Qu?ng Ng?i; c?ng tác thi c?ng ng?n l? xu?t tuy?n (NXT) t?i TBA Pleiku 2 (x? Ia Kênh, TP Pleiku), m? r?ng TBA 500kV D?c S?i (x? Bình Nguyên, huy?n Bình S?n, t?nh Qu?ng Ng?i).

Quy tắc tác động đĩaSau khi ?i ki?m tra tình hình thi c?ng và n?m b?t các v??ng m?c, khó kh?n t?i hi?n tr??ng; PTG? EVNNPT Bùi V?n Kiên ?? ch? trì cu?c h?p ki?m ?i?m ti?n ?? thi c?ng ?Z 500 kV D?c S?i - Pleiku 2. T?i cu?c h?p, ?ng Nguy?n ?ình Th? - Phó giám ??c CPMB báo cáo: ?Z 500kV D?c S?i - Pleiku 2 có chi?u dài 209.04km v?i 429VT, trong ?ó ?o?n ?i chung ?Z 500kV hoàn tr? ?Z 220kV Pleiku – Kr?ngBuk 2 m?ch, dài 7.73km. T?i TBA 500kV D?c S?i s? ti?n hành c?i t?o s? ?? phía 500kV t? s? ?? t? giác hi?n h?u thành s? ?? 3/2; m? r?ng thêm 08 ng?n (02 ng?n ?i SPP 500kV Qu?ng Tr?ch, 02 ng?n ?i TBA 500kV Pleiku 2, d? phòng ??t cho 04 ng?n l?); 02 b? kháng bù ngang, 02 b? t? bù d?c cho 02 m?ch ?Z 500kV Qu?ng Tr?ch – D?c S?i; 02 b? kháng bù ngang, 02 b? t? bù d?c cho 02 m?ch ?Z 500kV D?c S?i – Pleiku2; di d?i các ?Z 220/110kV, ?D 22kV và cáp quang khu v?c m? r?ng TBA 500kV D?c S?i. T?i TBA 500kV Pleiku 2 s? xay d?ng l?p ??t thi?t b? cho 02 ng?n l? ?Z ?i TBA 500kV D?c S?i trong khu ??t d? phòng hi?n h?u, bao g?m 02 b? kháng bù ngang; thay th? 06 b? máy c?t 01 pha hi?n h?u b?ng máy c?t m?i có th?ng s? phù h?p.

?ng Nguy?n ?ình Th? - PG? CPMB báo cáo ti?n ?? d? án ?Z 500kV m?ch 3 D?c S?i – Pleiku 2

??n nay, CPMB ?? bàn giao m?t b?ng 423/429 v? trí móng c?t và 76/127 KN; cung c?p ??y ?? 429 c?t thép và day d?n, day ch?ng sét, cáp quang, cách ?i?n ph? ki?n, kháng ?i?n và thi?t b? nh?t th?, riêng t? bù d?c ?ang ???c nhà th?u c?p hàng th?c hi?n.

V? ti?n ?? d? án: Ph?n ???ng day, hi?n nay các nhà th?u ?? ?ào móng hoàn thành 419 VT, ?ang ?ào móng 01 VT, ?úc móng hoàn thành 413/429VT, ?ang ?úc móng 05 VT, d?ng c?t hoàn thành 375/429 VT, ?ang d?ng 16 VT, kéo day hoàn thành 26/127 KN dài 40,84 km, ?ang kéo 16 KN dài 38,49km. V? m? r?ng t?i các TBA 500kV D?c S?i và Pleiku 2 ph?n xay d?ng và xay l?p ?? c? b?n hoàn thành, ?ang ti?n hành l?p ??t thi?t b?; m?t s? h?ng m?c ?ang ch? l?ch c?t ?i?n ?? l?p ??t và ??u n?i.

Hi?n nay d? án v?n ?ang g?p nhi?u khó kh?n trong c?ng tác b?i th??ng gi?i phóng m?t b?ng v? trí móng và hành lang tuy?n, m?t s? ??a ph??ng v?n ch?a phê duy?t ph??ng án b?i th??ng ph?n hành lang tuy?n, m?t s? h? dan v?n ch?a bàn giao m?t b?ng v?i ly do ??n giá ??n bù th?p. Bên c?nh ?ó, tình hình th?i ti?t m?a nhi?u trong khi ?Z ch? y?u ?i qua vùng núi cao, hi?m tr? nên c?ng tác v?n chuy?n v?t t? thi?t b? và tri?n khai thi c?ng g?p r?t nhi?u khó kh?n. ??c bi?t, nh?ng di?n bi?n ph?c t?p c?a d?ch b?nh COVID - 19 ?? ?nh h??ng r?t nhi?u ??n ti?n ?? d? án.

Quy tắc tác động đĩaSau khi nghe các ??n v? có liên quan báo cáo, PTG? Bùi V?n Kiên ch? ??o: Vi?c hoàn thành d? án ?Z 500kV D?c S?i - Pleiku 2 nói riêng và toàn b? d? án ?Z 500kV m?ch 3 vào cu?i n?m nay ?ang ???c Chính ph? và EVN ??c bi?t quan tam. ?? ??m b?o ch?t l??ng và ti?n ?? d? án, yêu c?u CPMB kh?n tr??ng ph?i h?p v?i chính quy?n ??a ph??ng các c?p s?m hoàn thành c?ng tác BTGPMB; Ban ti?n ph??ng CPMB ph?i h?p ch?t ch? v?i t? v?n thi?t k?, t? v?n giám sát t?p trung gi?i quy?t ngay các v??ng m?c phát sinh trong quá trình tri?n khai d? án. Các nhà th?u thi c?ng c?n t?p trung m?i ngu?n l?c, kh?c ph?c các khó kh?n v? th?i ti?t, ph?n ??u hoàn thành ?óng ?i?n d? án ???ng day 500 kV D?c S?i - Pleiku 2 trong Quy IV/2020, ?úng ti?n ?? ???c giao, theo ch? ??o c?a Chính ph? và T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam. Các nhà th?u t? v?n thi?t k?, t? v?n giám sát ph?i b? trí ?? nhan l?c theo yêu c?u ?? qu?n ly t?t ch?t l??ng d? án.

M? s? hình  ?nh:

PTG? EVNNPT Bùi V?n Kiên ki?m tra ti?n ?? kéo day t?i KN 424- 426

 PTG? EVNNPT Bùi V?n Kiên ki?m tra thi c?ng và t?ng quà  t?i TBA 500kV Pleiku 2

 PTG? EVNNPT Bùi V?n Kiên ki?m tra và t?ng quà các ??n v? tham gia d? án t?i KN 300 – 303

 PTG? EVNNPT Bùi V?n Kiên ki?m tra ti?n ?? kéo day t?i KN 204 – 210

 PTG? EVNNPT Bùi V?n Kiên ki?m tra ti?n ?? kéo day t?i KN 204 – 210

PTG? EVNNPT Bùi V?n Kiên ki?m tra ti?n ?? kéo day t?i KN 155 -157

?oàn c?ng tác di chuy?n ??n ki?m tra VT 76

PTG? EVNNPT Bùi V?n Kiên ki?m tra ti?n ?? d?ng c?t 500kV t?i VT 76

Thi c?ng d?ng c?t 500kV m?ch 3 D?c S?i – Pleiku 2

 PTG? EVNNPT Bùi V?n Kiên ki?m tra thi c?ng t?i TBA 500kV D?c S?i

PTG? EVNNPT Bùi V?n Kiên và PCT C? EVNNPT Nguy?n Huy Th?ng t?ng quà các ??n v? tham gia d? án t?i TBA 500kV D?c S?i

 

 

Quang Th?ng