EVNNPT bàn gi?i pháp tháo g? khó kh?n các d? án t?i Qu?ng Ng?i

Th? t?, 2/12/2020 | 05:44 GMT+7
Chi?u ngày 1/12, t?i Qu?ng Ng?i, ?oàn c?ng tác c?a T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) và Ban Qu?n ly d? án các c?ng trình ?i?n mi?n Trung (CPMB) ?? có bu?i làm vi?c v?i UBND t?nh Qu?ng Ng?i nh?m bàn gi?i pháp tháo g? m?t b?ng các d? án truy?n t?i ?i?n trên ??a bàn.

EVNNPT bàn gi?i pháp tháo g? khó kh?n các d? án t?i Qu?ng Ng?i

Tham d? cu?c h?p có ?ng V? Phiên – Phó Ch? t?ch UBND t?nh Qu?ng Ng?i, ??i di?n l?nh ??o các S?, ngành, ??a ph??ng liên quan t?nh Qu?ng Ng?i. V? phía EVNNPT có ?ng Bùi V?n Kiên – Phó T?ng giám ??c EVNNPT, l?nh ??o CPMB.

Quy tắc tác động đĩaTheo báo cáo c?a CPMB, ??n v? ?ang tri?n khai 2 d? án ?i qua ??a bàn t?nh và ?ang g?p khó kh?n trong c?ng tác b?i th??ng, gi?i phóng m?t b?ng g?m ???ng day 500kV m?ch 3 và ???ng day 220kV Qu?ng Ng?i - Quy Nh?n.

Quy tắc tác động đĩaC? th?, ???ng day 500kV m?ch 3 ?o?n D?c S?i- Pleiku 2, hi?n còn 03 v? trí móng (s? 09,11,31) thu?c ??a bàn huy?n Bình S?n, các h? dan ch?a bàn giao m?t b?ng. Trong ?ó v? trí s? 9 ?ang v??ng ch? s? d?ng ??t (nhi?u ch? nh?ng kh?ng xác ??nh ranh gi?i), v? trí 11 do tranh ch?p ??t ?ai c?a 2 h? dan, v? trí 31 ch?a duy?t ph??ng án b?i th??ng do ch?a có giá ??t tái ??nh c?. ??i v?i ph?n hành lang tuy?n, hi?n nay m?i hoàn thành bàn giao 86/167 kho?ng c?t.

?? ??m b?o ti?n ?? d? án, CPMB ki?n ngh? S? Tài chính s?m tham m?u UBND t?nh phê duy?t giá ??t tái ??nh c? t?i Khu tái ??nh c? M? Long và ??c An ?? UBND huy?n Bình S?n l?p và phê duy?t ph??ng án b?i th??ng và ph??ng án tái ??nh c?; th?i gian tr??c ngày 04/12/2020.

S? Tài nguyên và M?i tr??ng và S? NN&PTNT tham m?u cho UBND t?nh phê duy?t chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t, thuê ??t và chuy?n m?c ?ích s? d?ng r?ng cho d?? a?n ?D 500kV D?c S?i - Pleiku 2. Có h??ng d?n cho UBND huy?n S?n T?nh x? ly tr??ng h?p c?a 52 h? dan t?i x? T?nh ??ng kh?ng ??ng y nh?n ti?n hành lang tuy?n.

??i v?i ???ng day 220kV Qu?ng Ng?i - Quy Nh?n hi?n còn 07 h? n?m trên ??a bàn x? Ph? Phong (th? x? ??c Ph?), kh?ng ??ng y nh?n ti?n b?i th??ng. UBND x? và CPMB ?? ki?m tra, ?o ??c l?i hi?n tr?ng, gi?i quy?t khi?u n?i, v?n ??ng, gi?i thích nhi?u l?n nh?ng các h? dan kh?ng cho ??n v? kéo day.

Vi?c v??ng m?c t?i v? trí 18-21 ?? làm cho d? án ch?m ti?n ?? g?n 2 n?m và có kh? n?ng ch?m n?a, khi ch?a gi?i quy?t ???c v??ng m?c nêu trên. Vì v?y, T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia ?? ngh? UBND th? x? ??c Ph? có ch??ng trình, k? ho?ch chi ti?t, báo cáo UBND t?nh Qu?ng Ng?i xin y ki?n ch? ??o ?? th?c hi?n, th?i gian hoàn t?t ?? kéo day tr??c ngày 15/12/2020.

K?t lu?n t?i bu?i làm vi?c, Phó Ch? t?ch UBND t?nh Qu?ng Ng?i - V? Phiên chi? ?a?o, giao nhiê?m vu? cu? thê? và yêu ca?u ca?c S??, nga?nh, ?i?a ph??ng liên quan ta?p trung quyê?t liê?t, ?a?y nhanh tiê?n ??? c?ng tác b??i th???ng, gia?i pho?ng m??t b??ng ?a?p ??ng tiê?n ??? d?? a?n.

Quy tắc tác động đĩaYêu c?u CPMB nêu r? nh?ng v??ng m?c trong quá trình ph?i h?p v?i các S?, ngành, ??a ph??ng báo cáo UBND t?nh ?? có h??ng gi?i quy?t tri?t ??. ??i v?i các ki?n ngh? c?a ??n v?, Phó Ch? t?ch nh?n m?nh, UBND t?nh ?? có v?n b?n ch? ??o c? th?, ?? ngh? ??n v? và các S?, ngành ti?p t?c th?c hi?n; k?p th?i báo cáo UBND t?nh ?? có ch? ??o cho phù h?p ??i v?i các n?i dung v??t th?m quy?n. Trong quá trình th?c hi?n c?n làm ?úng theo quy ??nh, ??m b?o quy?n l?i c?a ng??i dan theo quy ??nh.

Xuan Ti?n - PV TC?L