EVNNPT h??ng ?ng chung tay giúp nhan dan các t?nh thành mi?n Trung kh?c ph?c h?u qu? m?a l?

Th? hai, 19/10/2020 | 21:29 GMT+7
Ngày 19/10/2020 t?i Hà N?i, T?ng c?ng ty Truy?n tai ?i?n qu?c gia (EVNNPT) ?? phát ??ng toàn th? CBCNV chung tay góp s?c giúp nhan dan các t?nh thành mi?n Trung kh?c ph?c h?u qu? thiên tai, m?a l?.

?ng Nguy?n Tu?n Tùng – Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch H?TV EVNNPT phát ??ng CBCNV EVNNPT h? tr? ??ng bào mi?n Trung

Quy tắc tác động đĩaT?i bu?i phát ??ng ?ng Nguy?n Tu?n Tùng – Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch H?TV EVNNPT ?? phát bi?u: H??ng ?ng l?i kêu g?i c?a T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c Nguy?n Phú Tr?ng chung tay giúp ?? nhan dan, ng??i nghèo, ng??i g?p ho?n n?n khó kh?n và ??ng bào ? các t?nh thàn mi?n Trung b? ?nh h??ng do thiên tai, l? lut. ??ng th?i th?c hi?n Ch? th? s? 01-CT/?U ngày 18/10/2020 c?a Ban Th??ng v? ??ng ?y T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN), Ch? th? liên t?ch s? 6947/CTLT-EVN-C??LVN ngày 18/10/2020 c?a T?ng Giám ??c và Ch? t?ch C?ng ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam chung tay giúp nhan dan các t?nh thành mi?n Trung kh?c ph?c h?u qu? thiên tai, m?a l?. V?i tinh th?n “t??ng than, t??ng ái”, “lá lành ?ùm lá rách”, c?ng nh? th? hi?n tính nhan v?n c?a CBCNV EVNNPT. Thay m?t l?nh ??o T?ng c?ng ty t?i kêu g?i toàn th? CBCNV toàn T?ng c?ng ty chung tay góp s?c giúp ??ng bào các t?nh, thành ? mi?n Trung ?ang b? ?nh h??ng n?ng n? b?i thiên tai, l? l?t.

Hi?n nay Ban Th??ng v? ??ng ?y EVNNPT ?? ban hành hành v?n b?n s? 30/CV-?U ngày 19/10/2020 ch? ??o tri?n khai th?c hi?n; T?ng Giám ??c và Ch? t?ch C?ng ?oàn EVNNPT ?? ban hành Ch? th? liên t?ch s? 4041/CTLT-EVN-C?EVNNPT ngày 19/10/2020. Theo ?ó, EVNNPT kêu g?i toàn th? CNCNV toàn T?ng c?ng ty ?? ?ng h? ??ng bào mi?n Trung kh?c ph?c h?u qu? thiên tai, góp ph?n s?m ?n ??nh cu?c s?ng, t?ng b??c kh?i ph?c c? s? h? t?ng.

EVNNPT ?? ch? ??o các ??n v? có tr? s?, c?ng trình ?i?n t?i ??a bàn các khu v?c n?i x?y ra thiên tai, b?o l?, ng?p l?t di?n r?ng, c?p ?y, l?nh ??o ??n v? yêu c?u cán b?, ??ng viên, c?ng nhan viên ti?p t?c th?c hi?n nghiêm theo ch? ??o c?a Th? t??ng Chính ph?, Ban Ch? ??o Trung ??ng v? phòng ch?ng thiên tai, ??m b?o an toàn c?ng trình, h?n ch? t?i ?a ?nh h??ng ??i v?i ng??i và tài s?n. Phát huy m?nh m? ph??ng cham 4 t?i ch?, ph?i h?p ch?t ch? v?i chính quy?n ??a ph??ng t?p trung kh?c ph?c h?u qu? b?o l?; tích c?c tham gia tìm ki?m c?u n?n, c?u h?; ??ng th?i k?p th?i ch?m lo, h? tr?, s?m ?n ??nh cu?c s?ng cho cán b?, c?ng nhan viên và h? tr? bà con nhan dan t?i ??a ph??ng kh?c ph?c h?u qu? ?nh h??ng b?i thiên tai, l? l?t.

Quy tắc tác động đĩaC?ng ?oàn, ?oàn Thanh niên các c?p huy ??ng các l?c l??ng, ??c bi?t là l?c l??ng xung kích ? c? s?, phan b? các ngu?n l?c m?t cách phù h?p, h? tr?, giúp ?? ng??i dan kh?c ph?c h?u qu? sau thiên tai.

Quy tắc tác động đĩaToàn b? s? ti?n sau khi ???c CBCNV ?ng h? s? ???c EVNNPT và các ??n v? thành viên chuy?n ?ên ?y ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam và các ??a ph??ng các t?nh, thành mi?n Trung.

Vi?c EVNNPT t? ch?c kêu g?i toàn th? CBCNV toàn T?ng c?ng ty kh?ng ch? th? hi?n tinh th?n t??ng than, t??ng ái, lá lành ?ùm lá rách ?? ?ng h? ??ng bào mi?n Trung kh?c ph?c h?u qu? thiên tai, góp ph?n s?m ?n ??nh cu?c s?ng mà còn là hành ??ng lu?n h??ng t?i con ng??i, vì con ng??i, ??t con ng??i lên trên t?t c?, ? v? trí trung tam. Trong c?ng vi?c và cu?c s?ng lu?n ?? cao tính nhan v?n, coi tr?ng tình th??ng yêu gi?a con ng??i v?i con ng??i. Quan tam, ch?m sóc, giúp ?? và chia s? khi ng??i khác g?p khó kh?n, b?t tr?c.

M?t s? hình ?nh t?i bu?i l?

EVNNPT phát ??ng CBCNV tham gia ?ng h? giúp ?? nhan dan các t?nh thành mi?n Trung kh?c ph?c h?u qu? thiên tai, m?a l?

 

L?nh ??o T?ng c?ng ty tham gia ?óng góp, ?ng h? giúp ?? nhan dan các t?nh thành mi?n Trung kh?c ph?c h?u qu? thiên tai, m?a l?

CBCNV tham gia ?óng góp, ?ng h? giúp ?? nhan dan các t?nh thành mi?n Trung kh?c ph?c h?u qu? thiên tai, m?a l?

CBCNV tham gia ?óng góp, ?ng h? giúp ?? nhan dan các t?nh thành mi?n Trung kh?c ph?c h?u qu? thiên tai, m?a l?

 

Quang Th?ng