EVNNPT kh?i ??ng th?c hi?n d? án "Xay d?ng B? D? li?u chu?n ?? ?ánh giá ho?t ??ng c?a t? ch?c truy?n t?i ?i?n và ?ánh giá x?p h?ng EVNNPT"

Th? n?m, 16/1/2020 | 17:15 GMT+7
Ngày 15/1/2020 t?i T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia (EVNNPT) ?? di?n ra cu?c h?p kh?i ??ng d? án “Xay d?ng B? D? li?u chu?n ?? ?ánh giá ho?t ??ng c?a t? ch?c truy?n t?i ?i?n và ?ánh giá x?p h?ng EVNNPT”. ?ng Nguy?n Minh Th?ng - Thành viên H?i ??ng thành viên EVNNPT, T? tr??ng T? c?ng tác th?c hi?n ?? án ch? trì cu?c h?p.

Tham gia cu?c h?p, v? phía EVNNPT g?m ??i di?n 12 Ban Chuyên m?n nghi?p v? - thành viên T? c?ng tác th?c hi?n ?? án: K? ho?ch, K? thu?t, Tài chính và K? toán, Qu?n ly ??u t?, Quan h? qu?c t?, Qu?n ly xay d?ng, Qu?n ly ??u th?u, T? ch?c và Nhan s?, Vi?n th?ng và C?ng ngh? th?ng tin, Pháp ch?, An toàn, Truy?n th?ng; C?ng ty SIEMENS AG c?a ??c - ??n v? t? v?n th?c hi?n d? án.

T? c?ng tác làm vi?c v?i T? v?n SIEMENS AG.

Quy tắc tác động đĩaCu?c h?p kh?i ??ng này nh?m m?c ?ích th?ng nh?t gi?a EVNNPT và t? v?n SIEMENS v? các n?i dung tri?n khai th?c hi?n d? án, ph?m vi c?ng vi?c, k? ho?ch làm vi?c v?i các bên liên quan c?a t? v?n SIEMENS, k? ho?ch n?p báo cáo d? th?o, b?o cáo cu?i cùng, v.v.

Quy tắc tác động đĩaD? án “Xay d?ng B? D? li?u chu?n ?? ?ánh giá ho?t ??ng c?a t? ch?c truy?n t?i ?i?n và ?ánh giá x?p h?ng EVNNPT” ???c th?c hi?n nh?m xác ??nh m?c tiêu, tr?ng tam và các khau ??t phá ?? h??ng t?i s? phát tri?n thành c?ng c?a EVNNPT trong t??ng lai. C?ng ty SIEMENS AG ?? trúng th?u d?ch v? t? v?n th?c hi?n d? án. H?p ??ng gi?a EVNNPT và SIEMENS ky ngày 14/1/2020 v?i t?ng giá tr? 125.949 EUR. D? ki?n, d? án s? ???c th?c hi?n trong 10 tháng (t? tháng 1/2020 - tháng 10/2020), T? v?n s? th?c hi?n 4 nhi?m v? chính: (i) Xem xét và ?ánh giá tình tr?ng hi?n t?i c?a EVNNPT; (ii) Thi?t l?p h? th?ng KPI; (iii) Thi?t l?p giá tr? tham chi?u các KPI; (iv) Ph??ng pháp ?ánh giá x?p h?ng.

Quy tắc tác động đĩaSau khi k?t thúc d? án, Báo cáo cu?i cùng mà t? v?n ph?i n?p s? g?m các k?t qu? mong ??i sau: (i) ?ánh giá v? hi?n tr?ng c?a EVNNPT: Phan tích ?i?m m?nh, ?i?m y?u trên các m?t ho?t ??ng c?a EVNNPT; phan tích c? h?i, thách th?c ??i v?i EVNNPT, phan tích chi?n l??c phát tri?n c?a EVNNPT ?ang ???c tri?n khai, phan tích ?u ?i?m - nh??c ?i?m c?a h? th?ng các KPIs hi?n h?u c?a EVNNPT; (ii) M?t b? ch? s? chính ?ánh giá các m?t ho?t ??ng c?a EVNNPT (g?i là KPIs); (iii) Thu th?p ???c d? li?u KPI và th?c hi?n x?p h?ng EVNNPT v?i các t? ch?c truy?n t?i ?i?n ??i di?n c?a 10 n??c ASEAN; (iv) Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? x?p h?ng EVNNPT; và (v) Các khuy?n ngh?, gi?i pháp c?i thi?n các KPI ch?a ??t ng??ng chu?n qu?c t?.

Quy tắc tác động đĩaNgay sau khi cu?c h?p kh?i ??ng k?t thúc, T? v?n SIEMENS ?? b?t ??u làm vi?c v?i các ban liên quan ?? trao ??i, th?o lu?n, thu th?p th?ng tin, tri?n khai th?c hi?n nh?ng ho?t ??ng ??u tiên trong d? án.

V?i ti?n ?? và k? ho?ch d? ki?n, toàn th? l?nh ??o và cán b? EVNNPT, ??c bi?t là T? c?ng tác th?c hi?n ?? án và ?ng Nguy?n Minh Th?ng – T? tr??ng T? c?ng tác s? dành quan tam cao nh?t và ph?i h?p ch?t ch? v?i T? v?n SIEMENS ?? d? án ???c hoàn thành ?úng ti?n ?? và ??t các k?t qu? mong ??i c?a EVNNPT./.

T? c?ng tác ch?p ?nh l?u ni?m v?i T? v?n SIEMENS AG.

Nguy?n Th? Anh - Ban QHQT